Vammaisten tulkkauspalvelun hankinta 2021

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Hankinta tehdään kuudella hankinta-alueella.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta.

Hankinnasta on julkaistu 19.6.2020 hankintailmoitukset HILMA-ilmoituskanavalla: