Vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat toivovat joustavampaa tulkkilistaa ja etätulkkauksen kehittämistä

 

Kela kysyi marraskuussa 2019 vammaisten tulkkauspalvelun asiakkailta kokemuksia palvelun käytöstä. Vastausten perusteella palveluun ollaan aiempaa tyytyväisempiä. Asiakkaat toivoivat muun muassa, että henkilökohtaista tulkkilistaa kehitetään joustavampaan suuntaan.

Asiakaskysely lähetettiin asiakkaille, jotka olivat tilanneet tulkin vuosien 2018 ja 2019 aikana ja joiden sähköpostiosoite oli Kelan tiedossa. Kysely lähetettiin 2 670 asiakkaalle ja vastauksia saatiin 664 asiakkaalta.

Vastaajista yli 70 % käytti palvelua joka kuukausi ja lähes 40 % viikoittain. Valtaosa vastaajista oli kuulovammaisia. Kuulovammaisia on valtaosa myös tulkkauspalvelun käyttäjistä, ja heidän osuutensa kyselyyn vastanneista oli lähes sama kuin palvelun käyttäjistä. Myös kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten osuus kyselyyn vastanneista vastasi palvelua käyttävien osuutta.

Tulkkilistan avulla asiakas voi vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa

Vastaajista 60 % oli ottanut henkilökohtaisen tulkkilistan käyttöön. Tulkkilistan käyttöön ottaneiden vastaajien mukaan erittäin tärkeää saada tulkki tulkkilistalta, koska näin pystyy itse vaikuttamaan siihen, kuka tulee tulkiksi eri tilanteisiin. Tulkkilistan käyttäjistä lähes 80 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä tulkkilistan käyttöön.

Tulkkilistan käyttö herätti kuitenkin paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Osa vastaajista toivoi, että listaa kehitettäisiin joustavampaan suuntaan. Ne asiakkaat, jotka eivät olleet ottaneet tulkkilistaa käyttöön kokivat, ettei heille ole tärkeää tietää, kuka tulee tulkiksi.

Vastaukset kertovat palvelun tärkeydestä

Vastausten perusteella tulkkauspalvelu on asiakkaille tärkeä. Valtaosa vastaajista käyttää palvelua asioiden hoitamiseen, harrastuksiin ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Palvelua käytetään myös työelämässä (lähes 40 % vastaajista), yhdistys- ja järjestötoiminnassa (lähes 40 % vastaajista) ja matkoilla kotimaassa ja ulkomailla (30 % vastaajista).

Työelämään tulkkia käyttäneistä asiakkaista yli 60 % koki, että on erittäin tärkeää saada tietty tulkki työelämän tulkkauksiin. Vastaajat myös kokivat, että työpaikalla tulkin läsnäoloon on suhtauduttu positiivisesti.

Matkustamiseen kotimaassa ja ulkomailla tulkkia oli käyttänyt yli 30 % vastaajista. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että tulkkauspalvelu sujui matkalla hyvin. Valtaosa koki myös saaneensa tiedon tulkista tarpeeksi ajoissa.

Valtaosa vastaajista koki, että nykyiset tilaustavat ovat riittävät. Tulkin tilaaminen koettiin helpoksi, ja vain alle 10 % piti tilaamista on vaikeana. Vastauksissa toivottiin myös, että Kela kehittäisi tulkkien tilaamiseen sovelluksen tai ajanvarauskalenterin.

Syksyllä 2019 etätulkkaus tuntui vieraalta

Etätulkkaus ei vielä loppuvuonna 2019 ollut osa jokapäiväistä elämää. Puolet vastaajista kertoi, ettei halua käyttää etätulkkausta. Etätulkkauksen käyttöä pidettiin hankalana ja tekniikkaa vaikeana. Etätulkkausta ei myöskään pidetty luotettavana tapana saada tulkkausta.

Kyselyyn vastanneista 27 % koki, että olisi valmis käyttämään etätulkkausta. Etätulkkaukseen myönteisesti suhtautuvien vastaajien mielestä etätulkkausta voisi käyttää lähes kaikissa elämäntilanteissa kuten työelämässä, asioinnissa, opiskelussa ja matkaillessa. Asiakkaat toivoivat, että Kela kehittäisi etätulkkausta ja tarjoaisi siitä opastusta ja lisätietoa. Koronaepidemian takia asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta valita etätulkkaus lähitulkkauksen sijaan.

Asiakaskyselyn vastauksia hyödynnetään tulkkauspalvelun kehittämisessä.

Lue lisää