Muut sosiaalietuudet ja työttömyysetuus

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos sinulla on oikeus äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan.

Saamasi sosiaalietuudet vähennetään yleensä suoraan työttömyysetuudesta. Joka kuukausi maksettavan sosiaalietuuden määrä yhtä päivää kohden lasketaan siten, että koko kuukauden tuen määrä jaetaan 21,5:llä.

Seuraavat sosiaalietuudet eivät vaikuta työttömyysetuuden määrään:

  • lapsilisä
  • elatusapu tai -tuki
  • yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
  • toimeentulotuki
  • eläkettä saavan hoitotuki tai vammaistuki
  • tapaturmavakuutuslain mukaan maksettu haittaraha, sotilasavustus ja sotilasvammalain mukainen elin- tai täydennyskorko.

Lasten kotihoidon tuki

Työttömyysetuudesta vähennetään työnhakijan tai hänen puolisonsa saama lasten kotihoidon tuki.

Avio- tai avopuolison saamaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä työttömyysetuudesta, jos puoliso hoitaa itse lasta tai hänelle maksetaan samaan aikaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa eikä hänellä sen takia ole itsellään oikeutta saada työttömyysturvaa.

Jos lasten kotihoidon tukea saava puoliso käy säännöllisesti osa-aikatyössä, opiskelee tai saa tuloja omasta yrityksestä, kotihoidontuki vähennetään puolison työttömyysetuudesta.

Jos molemmat puolisot ovat työttömiä, vähennys tehdään sen puolison työttömyysetuudesta, joka saa lasten kotihoidon tukea.

Opiskelu

Jos opiskelet päätoimisesti, et voi saada työttömyysetuutta opiskeluajalta etkä opiskelun välisiltä loma-ajoilta. Päiväopinnot ammattioppilaitoksessa sekä korkeakoulu- tai yliopisto-opinnot, jotka tähtäävät tutkintoon, ovat aina päätoimista opiskelua.

Työkyvyttömyys sairauden takia

Jos saat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai muuta täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta, et voi saada työttömyysetuutta.

Jos olet työtön ja sairastut, sinulla on oikeus saada työttömyysetuutta sairausvakuutuslaissa olevalta omavastuuajalta, koska et voi saada sen ajalta sairauspäivärahaa. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Jos sairauspäiväraha on omavastuuajan jälkeen pienempi kuin työttömyysetuus, sinulle maksetaan vähintään 86 % työttömyysetuuden määrästä sairauspäivärahana.

Jos olet saanut työttömänä ollessasi enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty ja täytät muut työttömyysturvan ehdot, voit edelleen saada työttömyysetuutta. Ilmoittaudu TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi viimeistään seuraavana päivänä sairauspäivärahan loppumisesta.

Eläkkeet

Useimmat vanhuuseläkkeet ja työttömyyseläke estävät työttömyysetuuden saamisen. Ulkomailta maksettava työkyvyttömyyseläke vähentää työttömyysetuuden määrää.

Työttömyysetuuden määrää vähentävät myös osatyökyvyttömyyseläke, työnantajan työntekijälle järjestämä lisäeläke ja kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke, jota maksetaan pysyvän sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden takia. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä työttömyysetuudesta, mutta se otetaan tulona huomioon työmarkkinatuen tarveharkinnassa.

Lue lisää