Aiempien seminaarien materiaalit

Voit katsoa joidenkin aiempien seminaarien videotallenteet jälkikäteen ja tutustua puhujien esitysmateriaaleihin.

27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa

Seminaarissa käsiteltiin kuntoutuksen tutkimusta, mm. kuntoutuspalvelut hyvinvointialueilla ja yksilön omakuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus- ja implementaatiotutkimuksen kysymyksiä sekä erilaisia aineistollisia ratkaisuja, kuten rekistereiden hyödyntämistä ja kirjallisuuskatsauksia.

30.3.2022 Etuuksien ja palveluiden risteyskohdassa – mitä rekisteriaineisto kertoo palveluiden ja etuuksien käytöstä eri väestöryhmissä

Kelan tutkimusyksikön tutkimushanke ”Sosiaaliturvan etuuksien ja palveluiden käyttö Oulussa 2013–2018” järjesti avoimen tutkijoille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille suunnatun tutkimuswebinaarin, jossa kuultiin tutkimushankkeessa saatuja tuloksia. Hankkeessa on koottu ainutlaatuinen rekisteriaineisto, joka sisältää laajat tiedot eri sektoreiden sosiaaliturvaetuuksien sekä sote- ja työvoimapalveluiden käytöstä kaikilla Oulun asukkailla.

17.12.2021 Reforming social security - What can we learn from basic income experiments?

The social security system is currently being reformed to better meet future challenges. Experimenting with and researching into universal basic income is one way to look for solutions to problems of the current social security system. In this research seminar, we ask what we can learn from the basic income experiments. Especially, research from Finland and the Netherlands is presented accompanied by relevant commentary.

5.5.2021 Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle

Verkkoseminaarissa esiteltiin valtioneuvoston rahoittaman lääkkeiden hintakilpailua ja apteekkipalveluja käsittelevän hankkeen tuoreita tuloksia sekä keskusteltiin lääkkeiden hinnoista ja apteekkipalveluista. 

26.11.2020 Lapsen kaksi kotia – vuoroasumisen ja sosiaaliturvan solmukohdat

Seminaarin teemoina olivat muun muassa vuoroasumisen yleisyys Suomessa, vuoroasumisen vaikutukset sosiaaliturvaan ja kansainväliset käytännöt vuoroasumisen huomioimisesta lainsäädännössä.

30.9.2020 Tulevien uudistusten tueksi – mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta voidaan oppia?

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Päättäessään siirrosta eduskunta edellytti, että toimeentulotukilaki uudistetaan kokonaan. Keväällä 2020 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän toimeentulotukilain uudistamisen valmistelemiseksi. Seminaarissa kuulimme, mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen opeista olisi hyvä ottaa huomioon tulevia uudistuksia valmisteltaessa.

Seminaari oli Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit –kirjan julkistamistilaisuus. Kirjan voi tilata omakustannehintaan julkaisut@kela.fi -osoitteesta tai ladata Heldasta kirjan pdf-version.

8.9.2020 Kanta-palvelut 10 vuotta – tutkimuksen trendit nyt ja tulevaisuudessa

Verkkoseminaarissa esiteltiin 10-vuotisjuhlaansa viettävän Kanta-palveluiden taivalta vuoteen 2020. Niin ammattilaisten kuin kansalaistenkin suosimat Kanta-palvelut ovat aktiivisen tutkimuksen kohteena. Kelan tutkimuksen verkkoseminaarissa tutkijat esittelivät uusimpia Kanta-palveluihin liittyviä tutkimustuloksia, ja Kanta-palvelujen asiantuntijat kertoivat Kantaan liittyvistä tutkimustarpeista, muun muassa Omakantaa koskevista tutkimuksista. Puhujat ovat Kelasta, Itä-Suomen yliopistosta ja THL:stä.

6.5.2020 6.5.2020 Perustulokokeilun lopulliset tulokset

Miten perustulokokeilu vaikutti osallistujien työllisyyteen? Entä heidän terveyteensä, toimeentuloonsa ja kokemuksiinsa viranomaisbyrokratiasta? Miten osallistujat itse kuvailivat haastatteluissa kokeilun merkitystä? Perustulokokeilun tulokset julkaistaan keskiviikkona 6. toukokuuta. Julkistuksessa tutkijat esittelevät perustulokokeilun vaikutuksia osallistujien työllisyyteen ja hyvinvointiin. 

23.1.2020 Miten tukea kotoutumista? – Maahanmuuttajat ja sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tavoitteena on turvata toimeentulo ja parantaa hyvinvointia, mutta maahanmuuttajalle sosiaaliturvan kiemuroiden selvittäminen ja asioiden hoitaminen vieraalla kielellä ei ole helppoa. Kela kutsui eri sidosryhmiä yhteen keskustelemaan maahanmuuttajien palveluista. Seminaarissa esittelimme tutkimustietoa aiheesta ja keskustelimme siitä, miten Kela voisi tukea kotoutumista.

26.11.2019 Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutukset asiakkaalle – Muutos-hankkeen tuloksia

Kelan Muutos-hankkeen (2015‒2019) tutkimukset ovat tuottaneet tietoa laajasti eri kuntoutusmuotojen toteuttamisesta ja lakimuutosten vaikutuksista asiakkaille. Vaikutuksia on selvitetty moninäkökulmaisesti ja monimenetelmällisesti. Tässä seminaarissa keskustellaan tutkimustulosten perusteella toimivien ja vaikuttavien kuntoutuspalvelujen toteutuksesta sekä kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikutusten kestävyydestä.

7.11.2019 Mitä aktiivimallin jälkeen?  Keinoja työllisyyden parantamiseen 

Pääministeri Antti Rinteen hallitus ilmoitti hallitusohjelmassaan tavoittelevansa 75 %:n työllisyyttä.  Seminaarissa etsimme tutkitun tiedon pohjalta keinoja tavoitteen saavuttamiseen. Tilaisuudessa kuulemme, millaisia vaikutuksia kiistellyllä aktiivimallilla oli. Käsittelemme myös perhe-etuuksien ja työttömyysturvan tason vaikutusta työllisyyteen. Lisäksi kuulemme, mitä alueellisista työllisyyskokeiluista voidaan oppia.

3.6.2019  Voiko lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin vaikuttaa? Säädös- ja informaatio-ohjaus lääkepolitiikassa

Lääkkeiden käyttöä ja kustannuksia ohjataan monin tavoin, kuten korvausjärjestelmällä ja muilla säädöksillä, palautteella ja informaatiolla. Seminaarissa luodaan katsaus viimeaikaisten säädösmuutosten vaikutuksiin, esimerkiksi diabeteslääkkeiden korvaustason muutokseen ja lääkekaton alentamiseen. Ovatko ohjauksen vaikutukset aina toivottuja? Pysyikö diabeteslääkkeiden käyttö ennallaan, vaikka korvattavuus heikkeni? Entä mitä tapahtui, kun Kela lähetti lääkäreille palautetta opioidien määräämisestä?  

8.4.2019 Uutta tietoa toimeentulotuen saajista: elämäntilanne, asuminen ja työnteko

Seminaarissa esitellään tuloksia tuoreesta VNTEAS-tutkimushankkeesta Toimeentulotuki ja asumiskustannukset. Tutkimuksessa on tarkasteltu toimeentulotuen saajien elämäntilannetta, asumiskustannuksia ja erityisesti vuokranormia sekä työnteon ja toimeentulotuen yhdistämistä. Hankkeen ovat toteuttaneet Kelan tutkimus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Helsingin yliopisto.

4.4.2019 Finnish Basic Income Experiment – Science meets social security reform

More interesting results from the evaluation study of the Finnish Basic Income Experiment will be published in a seminar on the 4th of April. The seminar includes presentations from the researchers with commentary from the experts on basic income.

13.3.2019 Perhevapaat uusiksi – mutta miten?

Kela järjestää kevään eduskuntavaalien alla seminaarin, jossa johtavat perhevapaatutkijat Ruotsista ja Islannista kertovat vapaiden uudistamisesta näissä maissa. Lisäksi kuullaan tuoretta tutkimustietoa siitä, mihin suuntaan isien ja äitien perhevapaiden käyttö on kehittynyt Suomessa ja keskustellaan uudistamisen tarpeista ja suunnasta. Tilaisuuden päätteeksi eduskuntapuolueiden edustajat käyvät debattia ajankohtaisista perhevapaisiin liittyvistä väittämistä.

13.3.2019 Sustainable Welfare beyond Growth

A deprioritization of economic growth in policy making in developed nations will need to be part of a global effort to tackle climate change and reembed economy and society into planetary boundaries. The presentation introduces the concept of 'sustainable welfare', which integrates environmental sustainability and social welfare research. Central to this concept is the notion of human needs and how these could be satisfied for everyone, now and in future, within planetary limits and beyond growth.

11.12.2018 Maakunnat ja terveysperusteiset etuudet – millaisilta alue-erot näyttävät 2010-luvun Suomessa?

Alue-erot suomalaisten terveydessä ja työkyvyssä ovat selviä ja varsin pysyviä. Sote-uudistuksen alla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mistä lähtökohdista maakunnat lähtevät järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluita asukkailleen. Seminaarissa esitellään tutkimustietoa alue-eroista terveysperusteisten sosiaaliturvaetuuksien käytössä.

28.11.2018 Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu –Tutkimuksella ja kehittämällä tietoa ja kokemuksia muutoksista

Seminaarissa keskustellaan Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta tuoreen tutkimustiedon ja ajankohtaisten kehittämiskokemusten valossa.

27.9.2018 Kela lecture: Universal Credit – the UK’s new working-age benefit

Is Universal Credit working in the UK? This lecture by Professor Jane Millar tells the story so far. Universal Credit is a major change to the UK social security system for working-age people. Announced in 2010, implementation started in 2013, and about one million households are so far in the system. By 2023 it is estimated that there will be seven million households in receipt, 40 per cent of the working-age population.

6.6.2018 Toimeentulotuella korvataan myös sairastamisen kuluja

Pienituloisuus on yhteydessä sairastamiseen. Suuret terveysmenot voivat myös olla syy toimeentulotuen tarpeeseen. Seminaarissa tarkastellaan eri näkökulmista toimeentulotuesta maksettavia terveysmenoja ja esitetään rekistereihin perustuvia tuoreita tutkimustietoja.

8.5.2018 Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena II

Toimeentulotukiuudistuksesta on kertynyt kokemuksia melkein puolentoista vuoden ajalta. Erilaisten tutkimusaineistojen perusteella on jo mahdollista sanoa jotain siitä, mitä uudistus on merkinnyt esimerkiksi asiakkaiden, Kelan ja kuntien välisen palveluyhteistyön ja uudistuksen kustannusvaikutusten osalta. Tutkimusseminaari järjestetään yhteistyössä Kelan, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.

16.3.2018 Toimivatko asumisen tuet?

Asumisen tuet ovat herättäneet runsaasti yhteiskunnallista keskustelua, ja eri tukimuotojen uudistamista on vaadittu. Asumisen tukien tavoitteena on turvata erityisesti pienituloisten asuminen kustannustehokkaasti. Seminaarissa esitellään tutkimustietoa aiheesta ja kysytään, toimivatko asumisen tuet.

8.3.2018 Mitä omaishoitoperheeseen kuuluu?

Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Mitä kärkihankkeelle kuuluu nyt? Saako omaishoitaja toimeentulotukea? Entä mitä jos omaishoitoperheessä käytetään päihteitä? Miten omaishoitaja pärjää sote-markkinoilla? 

5.12.2017 Sairauspoissaolojen trendit ja työkyvyttömyyden polut

Sairauspäivärahalla korvatut pitkät sairauspoissaolot ovat viime vuosina vähentyneet. Yleistrendi kätkee kuitenkin alleen suuria eroja sosiodemografisten ryhmien välillä. Sairauspoissaolojen kehitystä ja työkyvyttömyyspolkuja on seurattava väestöryhmittäin, jotta saadaan selville, missä tarvitaan lisätoimenpiteitä pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Tässä seminaarissa esittelemme tuoreita tuloksia tutkimushankkeista, joissa pitkien sairauspoissaolojen trendejä ja työkyvyttömyyden polkuja on tarkasteltu rekisteriaineistoilla.

23.11.2017 Kelan ja kuntien yhteistyö toimeentulotuen toimeenpanossa

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan hoidettavaksi tämän vuoden alussa. Muutos edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä Kelan ja kuntien välillä. Seminaarissa pohdimme tämän yhteistyön oikeudellisia kehyksiä, ilmenneitä haasteita sekä mahdollisia muutostarpeita.

21.11.2017 More equal start to life – The Finnish Ma­ter­nity pack­age

Finnish social security is best known internationally for the unique maternity package that was introduced 80 years ago. In the seminar we discuss the role of the maternity package in the promotion of public health and well-being of families.

15.11.2017 Miten tutkia kuntoutusta – voiko näytön pyramidia avata?

Kuntoutuksen tulisi perustua tietoon ja tutkimusnäyttöön. Miten kuntoutusta tulisi vakuuttavasti tutkia? Millä keinoilla voidaan hankkia vakuuttavaa näyttöä kuntoutuksesta?  Miten näytön pyramidi soveltuu kuntoutuksen tutkimuksen kehykseksi?  Seminaarissa pureudutaan kuntoutuksen tutkimusnäytön hankkimiseen liittyviin kysymyksiin.

25.10.2017 Kela lecture: Heat, greed and human need –defining necessities for sustainable and equitable wellbeing

In his Kela lecture, professor Ian Gough introduces the main ideas in his forthcoming book: that universal human needs provide the only conceptual bridge to weigh up climate sustainability and equity, both in the here and now and between present and future generations.

13.10.2017 Miten vähentää NEET-nuorten määrää?

Koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli NEET-nuorten määrä on Suomessa lisääntynyt. Palveluiden ja etuuksien uudistamiselle on tarvetta, ja uudistamisen lähtökohtana tulee olla nuorten tarpeet ja haasteet. Seminaarissa pohdimme osallistumistuloa yhtenä keinona vähentää NEET-nuorten määrää. Keskustelemme siitä, miten osallistumistuloon liittyvät nuorten palvelut kannustaisivat nuoria opiskeluun, harjoitteluun ja työhön.

16.6.2017 Is a basic income feasible? An OECD perspective

OECD has studied the feasibility of a basic income in certain OECD countries, including Finland. Herwig Immervoll, a senior economist at the OECD, discusses the study and its findings. 

6.6.2017 Lääkehoidot muuttuvat – riittävätkö rahat?

Uudet lääkehoidot tuovat uusia mahdollisuuksia hoitaa sairauksia, mutta nostavat myös lääkekustannuksia. Lääkkeiden kustannusten jatkuvasti kasvaessa on pohdittava myös lääkkeiden määräyskäytäntöjä sekä lääkehoitojen tarpeellisuutta ja taloudellisuutta.

24.5.2017 Turvaa elämän eri vaiheissa – Kansaneläke 80 vuotta -juhlaseminaari

Ihminen kohtaa elämänsä aikana erilaisia riskejä. Etenkin sairastuminen, vammautuminen ja työkyvyn menetys ovat huomattavia riskejä toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Juhlaseminaarissa esittelemme kansaneläkkeen merkitystä yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä 1930-luvulta nykypäivään.

26.4.2017 Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena

Tutkimusseminaari toimeentulotukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä järjestetään yhteistyössä Kelan, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa.

9.3.2017 Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan näkökulmasta

Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Omaishoitoon liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Seminaarin on järjestänyt yhteistyössä Kelan tutkimus ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

2.3.2017 Mistä yksityislääkäripalvelujen hintaerot johtuvat?

Ajankohtainen seminaari yksityislääkäripalvelujen saatavuudesta ja niiden hinnoittelusta.

Toimeentulotukitilastot parempaan käyttöön 

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä toimeentulotuen tilastoinnista ja tilastojen tutkimuskäytön mahdollisuuksista sekä puutteista. Alustusten ja keskustelun tuella muodostamme kuvan tilastojen tilasta ja luonteesta toimeentulotukiuudistuksen jälkeen. Ensimmäisessä osassa luomme tilannekuvan tiedon tarpeista ja tilastoista. Jälkimmäisessä osassa hahmottelemme mahdollisuuksia parempaan tiedontuotantoon.

Socially Innovative Finland - Spotlight on the basic income experiment and the Finnish maternity package

In 2017, Finland will celebrate its centenary and Kela, the Finnish Social Insurance Institution, its 80th anniversary. The social security system, which Kela administers, is an important part of Finnish society and its development. Finnish social security is best known internationally for the unique Finnish maternity package. A new social innovation currently attracting international attention is the two-year basic income experiment, which was launched quite recently.