Vuosilomakustannuskorvauksen määrä

Vuosilomakustannuskorvausta maksetaan enintään 2,5 päivältä sellaiselta kalenterikuukaudelta, joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa äitiys-, isyys-, erityisäitiys-, erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan perusteella. Tällaisen kuukauden aikana vanhempainpäivärahaa on täytynyt maksaa vähintään 14 päivältä.

Korvausta ei makseta, jos kyseisen kalenterikuukauden vuosiloma on kertynyt pääasiassa muulta ajalta kuin erityisäitiys-, äitiys-, isyys-, erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaalta. Tämä koskee myös niitä kalenterikuukausia, joissa vanhempainpäivärahaa on maksettu 14 arkipäivältä.

Tällainen tilanne on esimerkiksi vanhan lain mukaisissa tapauksissa silloin, kun työntekijä on kesken vanhempainvapaan palannut työhön ja vanhempainpäiväraha on työssäoloajalta maksettu vähimmäismääräisenä. Vaikka vanhempainpäivärahapäiviä on vähintään 14 kalenterikuukaudessa, työnantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos vuosiloma on pääasiallisesti kertynyt työssäolon ajalta.

Vuosilomakustannuskorvausta ei makseta lomarahasta eikä lomaltapaluurahasta.

Näin Kela laskee vuosilomakustannuskorvauksen määrän päivää kohden:

Työntekijän päivärahan perusteena oleva vuositulo jaetaan 300:lla. Tätä päiväkohtaista korvausta Kela korottaa 1,21:lla (1,26:lla, jos päivärahakausi on ennen 1.1.2020). Korvausta maksetaan kuitenkin enintään sen verran kuin työnantaja on ollut velvollinen maksamaan vuosilomapalkkana korotettuna kertoimella 1,21 (1,26, kun ensimmäinen päivärahapäivä on ennen 1.1.2020).

Esimerkki: kausi alkaa ennen 1.1.2020

Jos Maijan äitiys- ja vanhempainvapaa olisi ajalla 9.6.2016–19.4.2017, vuosilomaa kertyy lakisääteisen äitiys- ja vanhempainvapaan perusteella 6 kuukaudelta (156 arkipäivältä). Työnantaja hakee vuosilomakustannuskorvausta 1.6.–30.11.2016 ja esittää kyseiseltä ajalta lomapalkan 1 350 euroa.

Noudatetaan laskukaavaa: 25 000/300 x 1,26 x 2,5 x 6 = 1 575 euroa. 

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään työnantajan maksaman lomapalkan määrä korotettuna kertoimella 1,26.

Esimerkissä lomapalkka 1 350 euroa on kertoimella (1,26) korotettuna 1 701 euroa. Se on siis suurempi, kuin mitä kaavan mukaan laskettu korvaus on (1 575 e). Kela korvaa työnantajalle kaavan mukaan lasketun korvauksen eli 1 575 euroa.

Katso esimerkki vuosilomakustannuskorvauksen hakemisesta silloin kun lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen (dia 32).

Esimerkki: kausi alkaa 1.1.2020 tai myöhemmin

Jos Maijan äitiys- ja vanhempainvapaa olisi ajalla 10.2.2020 – 18.12.2020, vuosilomaa kertyy lakisääteisen äitiys- ja vanhempainvapaan perusteella 6 kuukaudelta (156 arkipäivältä). Työnantaja hakee vuosilomakustannuskorvausta 1.2.–31.7.2020 ja esittää kyseiseltä ajalta lomapalkan 1 350 euroa.

Noudatetaan laskukaavaa: 25 000/300 x 1,21 x 2,5 x 6 = 1512,50 euroa.

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään työnantajan maksaman lomapalkan määrä korotettuna kertoimella 1,21.

Esimerkissä lomapalkka 1 350 euroa on kertoimella (1,21) korotettuna 1 633,50 euroa. Se on siis suurempi, kuin mitä kaavan mukaan laskettu korvaus on (1 512,50 e). Kela korvaa työnantajalle kaavan mukaan lasketun korvauksen eli 1 512,50 euroa.

 

Lue lisää