Asiakkaan tietojen luovuttaminen kumppaneille

Kelan asiakkaita ja heidän etuuksiaan koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Kela luovuttaa näitä tietoja vain

  • asiakkaalle itselleen
  • asiakkaan suostumuksella jollekin toiselle tai
  • laissa säädetyn velvollisuuden nojalla tietoihin oikeutetulle taholle.

Jos pyydät Kelasta salassa pidettävää tietoa, sinun täytyy perustella pyyntösi. Voit saada toista henkilöä koskevia tietoja vain, jos sinulla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus tai asiakkaan suostumus.

Asiakkaan suostumus tietojen luovuttamisesta

Jos asiakas antaa suostumuksensa, Kela voi luovuttaa hänen henkilötietojaan yhteistyökumppanille. Jotta suostumus on pätevä, sen täytyy olla

  • yksilöity
  • tietoisesti annettu
  • aidosti vapaaehtoinen ja
  • yksiselitteinen tahdonilmaisu.

Suostumuksessa pitää selkeästi kertoa, mitä asiaa varten suostumus annetaan. Asiakas voi esimerkiksi antaa Kelalle luvan luovuttaa taloudellisia asioitaan ja Kelalta saamiaan etuuksia koskevat tiedot yksityiselle hoitolaitokselle hoitomaksun määrittämistä varten.

Jos luovutettavat tiedot sisältävät erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, asiakkaan pitää erikseen mainita, että Kela saa luovuttaa nämä tiedot. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja ovat muun muassa terveystietoja tai etnistä alkuperää koskevat tiedot.

Asiakkaan pitää antaa suostumus kirjallisesti ja vahvistaa se

  • allekirjoituksella
  • sähköisellä allekirjoituksella tai
  • kaksivaiheisella varmistuksella.

Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Vuokranantajan tietopyynnöt

Lääkärien tietopyynnöt

Perhehoitajan ja sijaishuollon tietopyynnöt

Sairaalan sosiaalityöntekijän tietopyynnöt