Äʹššlažkääzzkõs sääʹmǩiõlin videoõhttvuõđ vieʹǩǩin

Kääzzkõs lij ǩidd.

Kela taʹrjjad sääʹmǩiõllsaž äʹššlažkääzzkõõzz ouglõhttvuõđ kääzzkõssân. Kääzzkâsttep tâʹvvsäämas. Aanarsäämas da nuõrttsäämas tät kääzzkõs ij leäkku veâl vuäǯǯamnalla.

Vää´ld videoõhttvuõtt

Vuäitak vä´ldded teâttmašinain videoõhttvuõđ nuõrttsää´mǩiõllsaž ä´ššlažkääzzkõ´šše.

Vää´ld videoõhttvuõtt

Vää´ld videoõhttvuõtt

Ougglõskääzzkõõzz da ougglõstuʹlǩǩõõzz ââʹnnem vääras taarbšak jeäʹrmmteʹlfoon, tableeʹtt leʹbe teâttmašina, koʹst lie

  • mikrofon, šäiggan leʹbe kulstõõǥǥ di videokamera
  • Google Chrome - neʹttlookki (versio 64 da ođđsab)
  • triʹjttjeei jåʹttlõs (1 200 kbit/s) kobddneʹttõhttvuõtt, što videokovv kuâsttai.

Ååʹn veâl jiõk vueiʹt ââʹnned ougglõskääzzkõõzz neävvain, koon ââʹnnemriâšldõk lij iOS.

Vuäitak väʹldded videoõhttvuõđ Kela sääʹmǩiõllsaž äʹššlažkääzzkõʹšše pâi mââibaarǥi da neljdpeeiʹvi čiâss 9–11. Jeeʹres äiʹǧǧen vuäitak äʹššeed Kela teʹlfonkääzzkõõzzâst leʹbe konttrest.

Uuʹd maacctõõzz stamldemvueʹjjin ict-asiakastuki@kela.fi.