Vinkkejä D-todistuksen kirjoittamiseen

Sairaan lapsen huoltaja voi saada erityishoitorahaa. Erityishoitorahaoikeuden selvittämiseksi Kela tarvitsee hoitotahon kirjoittaman D-todistuksen, josta pitää käydä ilmi riittävät lääketieteelliset tiedot. Näistä D-todistukseen kirjattavista tiedoista kerrotaan tarkemmin alla.  Oikeutta erityishoitorahaan ei voida ratkaista ilman näitä tietoja.

Missä tilanteissa ja minkälaisin edellytyksin erityishoitoraha voidaan myöntää?

Sairaala-tai poliklinikkahoidon ajalta (oikeus voi olla molemmilla vanhemmilla samanaikaisesti)

 

Kotihoidon ajalta

(vain toiselle vanhemmalle kerrallaan. Saattohoidon ajalta voidaan maksaa molemmille vanhemmille samanaikaisesti.)

Kuntoutuksen ajalta

(mahdollista molemmille vanhemmille)

Koulu- tai päivähoitokokeilun ajalta

(vain toiselle vanhemmalle kerrallaan)

Alle 7-vuotias 7-15-vuotias             0-15-vuotias 0-15-vuotias 0-15-vuotias

D-todistuksessa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan osallistumisen tarpeellisuus.

Sairauden ei tarvitse olla vaikea. Hoito katsotaan vaativaksi hoidolliseksi vaiheeksi.

D-todistuksessa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan osallistumisen tarpeellisuus.

Lapsella on vaikea sairaus vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

Erityishoitoraha voidaan myöntää poliklinikkakäynniltä vain, jos se sisältää vaativia hoitotoimenpiteitä tai hoidon tehostamisen tarvetta.

D-todistuksessa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan osallistumisen tarpeellisuus.

Lapsella on vaikea sairaus vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

 

D-todistus tai muu selvitys kuntoutuksesta.

Sairauden ei tarvitse olla vaikea.

D-todistuksessa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan osallistumisen tarpeellisuus.

Lapsella on vaikea sairaus vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

Kokeilun ja varallaolon tulee perustua hoitavan lääkärin arvioon.

 

Mahdollista myös kokopäiväisen kokeilun ajalle.

 

Mitä tarkoitetaan vaikealla sairaudella?

Sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan vaikeita sairauksia ovat:

 • leukemia ja muut pahanlaatuiset kasvaimet
 • vaikeat sydänviat
 • vaikeat tapaturmat ja palovammat
 • vaikeasti tasapainotettavadiabetes tai diabeteksen hoidon aloitusvaihe
 • vaikeat mielenterveyden häiriöt
 • vaikea kehitysvammaisuus
 • vaikea keuhkoastma
 • vaikea nivelreuma
 • muut edellä mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan verrattavat sairaudet, vammat ja sairaudentilat.

Asetuksen luettelossa mainittuihin vaikeisiin sairauksiin verrattavana sairautena tai sairaudentilana voidaan pitää esimerkiksi vaikeaa neurologista sairautta, kallo- tai aivovamman seurannan aikaa, elinsiirron jälkitilaa tai sellaista leikkauksen jälkitilaa, joka vaatii erityistä hoitoa ja vanhemman läsnäoloa seurannan aikana.

Mitä tarkoitetaan sairauden nopeasti kehittyvällä tai vaativalla hoidollisella vaiheella?

Vaikka sairaus olisi vaikea, on tärkeää, että myös sen nopeasti kehittyvä tai vaativa hoidollinen vaihe käy ilmi D-todistuksesta. Hoidollisen vaiheen arviointi Kelassa edellyttää tietoa hoitotoimenpiteistä tai yksilöllistä perustelua hoitavalta lääkäriltä.

Vaativaan hoidolliseen vaiheeseen viittaavat esimerkiksi hoitotoimenpiteet tai hoitotoimenpiteiden tehostamisen tarve. Ennalta suunniteltu polikliininen kontrollikäynti ei oikeuta erityishoitorahaan, jos sairaus ei edellytä hoitotoimenpiteitä tai hoidon tehostamista.

Jos tietoja ei ole kirjattu, Kela joutuu pyytämään lisäselvityksiä (esimerkiksi hoitokertomuskopion) ja asian käsittely viivästyy.

Milloin enimmäisajat voidaan ylittää?

Erityishoitorahan enimmäisaika on saman sairauden perustella yhteensä 60 arkipäivää sairaala- ja poliklinikkahoidon, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin sekä muun lakisääteisen kuntoutustoiminnan ajalta.

Kotihoidon ajalta enimmäisaika on 60 arkipäivää. Lisäksi erityisestä hoidollisesta syystä erityishoitoraha voidaan myöntää vielä enintään 30 arkipäivältä. Päivät lasketaan yhteen lapsikohtaisesti.

Erityishoitorahan myöntäminen enimmäisaikojen jälkeen edellyttää painavia lääketieteellisiä syitä.

Painavia lääketieteellisiä syitä ovat

 • hengenvaarallinen tila, joka edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa
 • vaikeiden tapaturmien ja palovammojen jälkihoito
 • kuolevan lapsen hoito
 • dialyysihoitoa vaativan lapsen hoito, kun se edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa ja vanhemman läsnäoloa
 • muu vastaava painava lääketieteellinen syy.

Painavien lääketieteellisten syiden takia lapsen vaikeaan sairauteen liittyvä hoito ja sen toteuttaminen tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa läsnäoloa. Enimmäisaikojen ylittäminen edellyttää aina yksilöllistä perustelua hoitavalta lääkäriltä.

On erittäin tärkeää, että Kela saa D-todistuksesta tietoonsa lapsen hoidon ajankohtaisen tilanteen, vaikka kysymyksessä olisikin pitkäaikainen sairaus.