Vuõiggâdvuõtt Kela tuärjjõõzzid ålggjânnmin

Jõs tuʹst lij vuõiggâdvuõtt Lääʹddjânnam sosiaalstaaʹne, vuäitak vuäǯǯad takainalla seämma tuärjjõõzzid, koid vuäǯǯčiǩ Lääʹddjânnmest. Ålggjânnmid vueiʹtet mäʹhssed ouddmiârkkân päärnažlââʹzz, jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ da jeeʹres päʹrnnpiârrji tuärjjõõzzid.

Pukid Kela tuärjjõõzzid jeät kuuitâǥ mahssu ålggjânnmid.

Euroopplaž puõccihåiddkortt

Vuäitak tiʹllʼjed Kelast euroopplaž puõccihåiddkoort. Kortt lij määustem. Ko tuʹst lij kortt, vuäǯǯak hååid kroota puâccjummša EU-jânnmest, Etv-jânnmest leʹbe Sveiʹccjânnmest seämma hõõʹddin ko pääiklaž oummu.

Vuäitak tiʹllʼjed koort kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204. Vuäitak tiʹllʼjed koort tuu päärnže še.

Jeältõõǥǥi mäʹhssem ålggjânnmid

Jõs vuäǯǯak jeältõõǥǥ da siirdčõõđak põõššjen ålggjânnmid, Kela mähss tuʹnne narodjeältõõǥǥ da piârjeältõõǥǥ jäänmõsân eeʹjj ääiʹj siirdčõõttmest.

EU-jânnmid, Etv-jânnmid, Sveiʹccjânnma leʹbe sosiaalstaansuåppmõšjânnmid siirdčõõttjid Kela mähss jeältõõǥǥ kuuitâǥ takainalla kuuʹǩǩab ääiʹj. Reâuggpââʹstʼteʹmesvuõttjeältõõǥǥ määuʹset tåʹlǩ EU-jânnmid, Etv-jânnmid leʹbe Sveiʹccjânnma. Staanjeältõõǥǥ jeät mahssu, jõs siirdčõõđak põõššjen ålggjânnmid.

Tuâjj-jeältõõǥǥi nårrjummšest da mäʹhssmest ålggjânnmid vuäǯǯak lââʹssteâđ Jeältõkstaankõõskõõzzâst (www.etk.fi, lääddas).