Vuokravakuuden realisointi

Jos vuokranantaja katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen vuokravakuudesta, tulee hänen tehdä Kelalle perusteltu kirjallinen vaatimus. Vaatimus liitteineen lähetetään osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Vaatimusta ei voi toimittaa sähköisen asiointipalvelun välityksellä.

Vaatimuksessa on mainittava vaaditun korvauksen määrä ja vaatimuksen perusteet. Vaatimuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • kopio vuokrasopimuksesta (ellei sopimusta ole aiemmin toimitettu Kelalle)
  • mikäli haetaan korvausta vahingoista tai loppusiivouskuluista:
    • Valokuvat, ulkopuolisen tahon laatima tarkastusraportti tai muut vastaavat, luotettavat selvitykset vahingoista
    • laskut tai kuitit korjauksista, työtunneista ja materiaaleista taikka poikkeuksellisesti voidaan sopia, että vuokranantaja voi käyttää vuokranantajan omaa korjaushinnastoa
  • mikäli haetaan korvausta lukkojen sarjoitukseen, kuitti sarjoituksesta
  • häätötilanteessa käräjäoikeuden ja / tai ulosottoviraston kuitit

Lisäksi toivotaan, että vuokranantaja liittää vaatimukseen kopion maksusitoumuksesta.

Vahinkojen ja siivouskulujen korvaaminen edellyttää, että vuokranantaja osoittaa huoneistolle aiheutuneet vahingot luotettavalla tavalla. Luotettavana tapana pidetään yleensä sitä, että vuokranantaja kuvaa asunnon vuokrasuhteen päättyessä tai toimittaa esim. ulkopuolisen tahon laatiman tarkastusraportin tai muun vastaavan, luotettavan selvityksen vahingoista.

Vaatimus voidaan toimittaa Kelaan aikaisintaan silloin, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut asunnosta pois. Vaatimus on toimitettava Kelaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut asunnosta pois. Vaatimusta voidaan täydentää ja täsmentää seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kela kuulee asiakasta ennen realisointivaatimuksen ratkaisemista. 

Jos edellytykset korvauksen maksamiselle täyttyvät, maksetaan korvaus vuokranantajalle ilman erillistä päätöstä. Korvauksena voidaan maksaa enintään vuokravakuuden enimmäissummaa vastaava määrä. Vuokranantajalle lähetetään ilmoitus korvauksen maksamisesta tai ilmoitus perusteluineen siitä, ettei korvausta makseta.

Mahdolliset riitaisuudet vuokravakuuden maksamisen edellytyksistä ratkaistaan vuokranantajan ja Kelan välillä ja viime kädessä siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokra-asunto sijaitsee.