Vuosilomakustannuskorvaus 1.4.2016 alkaen

Työnantajille maksettavat vuosilomakustannuskorvaukset muuttuvat sairausvakuutus- ja vuosilomalain muutosten vuoksi. Muutokset koskevat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaita, jotka ovat alkaneet 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Vuosilomalakia ja merimiesten vuosilomalakia on muutettu siten, että vuosilomaa ei enää kerry koko äitiys- ja vanhempainvapaan tai isyys- ja vanhempainvapaan ajalta vaan enintään kuuden kuukauden ajalta eli 156 arkipäivältä.  Lisäksi sairausvakuutuslain vuosilomakustannuskorvausta koskevia säännöksiä on muutettu siten, että korvausta maksetaan vain lakisääteisen vuosiloman ajalta syntyneistä kustannuksista. Työntekijälle voi kertyä vuosilomaa pidemmältä ajalta työehtosopimuksen perusteella.
Uusia säännöksiä sovelletaan, jos saman lapsen perusteella pidettävän äitiys- ja vanhempainvapaajakson tai isyys- ja vanhempainvapaajakson ensimmäinen päivä on 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Jos äitiys- tai vanhempainvapaa on alkanut sitä ennen, koko äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalle sovelletaan vanhoja säännöksiä. Myös vuosilomaa kertyy koko ajalta. Tällöin myös vuosilomakustannuskorvausta voidaan maksaa koko ajalta kertyneen vuosiloman kustannuksista.  Jos äidin erityisäitiysvapaa on alkanut ennen 1.4.2016, mutta äitiysvapaa on alkanut sen jälkeen, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyvään vuosilomaan sovelletaan uusia säännöksiä.

Korvauksen hakeminen muuttunut

Jos äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa alkaa 1.4.2016 tai myöhemmin ja jatkuu yli 156 arkipäivää, korvausta haetaan vain lakisääteiseltä ajalta kertyneiden kustannusten perusteella.

Kelassa tutkitaan, mitä lainsäädäntöä kussakin tilanteessa sovelletaan. Jos saman lapsen perusteella myönnetty äitiys- ja vanhempainrahakausi tai isyys- ja vanhempainrahakausi on alkanut 1.4.2016 tai myöhemmin, Kela tutkii päivärahatiedoistaan, milloin 156 arkipäivää voisi täyttyä. Kela voi laskea lakisääteisen ajan vain etuustietojen perusteella. Myönnetty vanhempainpäivärahakausi ei kaikissa tilanteissa välttämättä ajallisesti vastaa työsopimuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata. Näin ollen työnantajalla on tieto siitä, milloin vuosilomalain perusteella laskettu 156 arkipäivää täyttyisi. Jos työnantaja hakee korvausta koko äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta, hakemus hylätään osittain, koska korvaukseen on oikeus vain lakisääteisen ajan kustannusten perusteella. Työnantaja voi tarvittaessa hakea päätökseen muutosta antamalla tiedon, milloin lakisääteisen vuosiloman kertyminen on päättynyt.

Työnantaja voi antaa 156 päivän laskentaan liittyvää lisätietoa esimerkiksi hakemuksen lisätiedoissa. Verkkohakemukseen  ja paperilomakkeeseen (SV18) on lisätty kohta, johon voi merkitä päivämäärän, jona 156 arkipäivää työnantajan tietojen mukaan täyttyy. Jos päivämäärää ei ilmoiteta, Kela katsoo 156 arkipäivän täyttyvän sinä päivänä, jona päivärahaa on maksettu 156 arkipäivältä.

Päivämäärää ei tarvitse merkitä, jos isä on hakenut pelkästään isyysrahaa.

Esimerkki

Työnantajan ilmoittama päivämäärä- ja muu mahdollinen lisätieto on tarpeellinen seuraavassa tilanteessa:
Äitiys- ja vanhempainraha on myönnetty ajalle 16.5.2016 – 23.3.2017. Työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Työntekijä on vuosilomalla tai työssä toukokuun ja jää äitiys- ja vanhempainvapaalle vasta 1.6. alkaen. Päivärahatietojen mukaan 156 arkipäivää täyttyy jo 15.11.2016, mutta äitiys- ja vanhempainvapaatiedoista laskettuna vasta 1.12.2016. Tätä tietoa Kelalla ei ole, ellei työnantaja sitä ilmoita.  Korvauksen kannalta olennaista on kuitenkin äitiys- ja vanhempainvapaan aika eikä vanhempainpäivärahakauden aika.

Hakemus aina täysiltä kuukausilta

Hakemukseen on lisätty kohta lakisääteisen 156 arkipäivän päättymisestä.  
Samalla hakemuksen ohjeistus on muuttunut niin, että vuosilomakustannuskorvausta haetaan jatkossa aina täysiltä kalenterikuukausilta.

Esimerkki

Työntekijälle on myönnetty äitiys- ja vanhempainrahaa ajalle 22.10.2016 – 4.9.2017. Vuosiloma kertyy 6 kuukaudelta 22.10.2016 – 28.4.2017. Koska lokakuussa vanhempainpäivärahapäiviä on vähemmän kuin 14, korvaukseen on oikeus ajalta 1.11.2016 – 30.4.2017.
Tämä aika tallennetaan hakemukseen ajaksi, jolta korvausta haetaan. Vuosilomapalkan määräksi ilmoitetaan vastaavan ajan vuosilomapalkka.

Myös päätökset annetaan 8.10.2016 alkaen kokonaisille kuukausille riippumatta siitä, milloin hakemus on jätetty. Aikaisemmin jätetyt tai vanhalla lomakkeella tehdyt hakemukset pyritään käsittelemään hakemuksessa annetuin tiedoin, mutta Kela voi pyytää lisätietoja joissain tapauksissa.

Lue lisää