Vuosilomakustannuskorvauksen määrä

Vuosilomakustannuskorvausta maksetaan 2,5 päivältä jokaiselta kalenterikuukaudelta, joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella ja joilta vanhempainpäivärahaa on maksettu vähintään 14 päivältä. Korvaus määräytyy sairausvakuutuslain mukaan eikä työntekijälle todellisuudessa kertyvien lomapäivien määrällä ole vaikutusta korvattavien päivien lukumäärään.

Jos ensimmäinen saman lapsen perusteella pidettävä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaapäivä on ollut 1.4.2016 tai myöhemmin, myönnetään vuosilomakorvaus enintään lakisääteiseltä 6 kuukauden ajalta.

Korvaukseen ei ole oikeutta, vaikka vanhempainpäivärahaa olisi maksettu vähintään 14 arkipäivältä, jos vuosiloma on kyseiseltä kalenterikuukaudelta kertynyt pääasiallisesti muulta ajalta kuin äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalta. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos työntekijä on kesken vanhempainvapaan palannut työhön ja vanhempainpäiväraha on työssäoloajalta maksettu vähimmäismääräisenä. Vaikka vanhempainpäivärahapäiviä on vähintään 14 kalenterikuukaudessa, ei työnantajalla ole oikeutta korvaukseen, jos vuosiloma on pääasiallisesti kertynyt työssäolon ajalta.

Kela laskee vuosilomakustannuskorvauksen määrän päivää kohden näin: työntekijän päivärahan perusteena oleva vuositulo jaetaan 300:lla. Tätä päiväkohtaista korvausta Kela korottaa 1,26:lla. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään se määrä, jonka työnantaja on ollut velvollinen maksamaan vuosiloma­palkkana korotettuna kertoimella 1,26.

Vuosilomakustannuskorvausta ei makseta lomarahasta tai lomaltapaluurahasta.

Esimerkki 1

Jos Maijan äitiys- ja vanhempainvapaa olisi ajalla 9.6.2016 - 19.4.2017, kertyy vuosilomaa lakisääteisesti  äitiys- ja vanhempainvapaan perusteella 6 kuukaudelta ( 156 arkipäivältä). Työnantaja hakee  korvausta  1.6.-30.11.2016 ja esittää lomapalkan määräksi ko. ajalta 1 350 euroa. Noudatetaan laskukaavaa: 25 000/300 x 1,26 x 2,5 x 6 = 1575 euroa.  Jos työnantajan maksama lomapalkka korotettuna kertoimella 1,26 olisi vähemmän, kuin kaavan mukaan laskettu korvaus, ei vuosilomakustannuskorvausta kuitenkaan maksettaisi enempää kuin työnantaja on velvollinen maksamaan lomapalkkaa korotettuna kertoimella 1,26. Tässä lomapalkka 1 350 euroa korotettuna kertoimella 1,26 on 1701 euroa, eli suurempi kuin päivärahan perusteena olevasta tulosta laskettu korvaus, joten Kela korvaa työnantajalle 1 575 euroa.

Esimerkki 2

Matti Työntekijän vanhempainvapaa- ja vanhempainpäivärahakausi on 6.5.2013 – 25.5.2013. Päivärahan perusteena on ollut vuosityötulo 30 000 euroa. Työnantaja on velvollinen maksamaan Matille lomapalkkaa kyseiseltä kuukaudelta ja koska vanhempainpäivärahapäiviä on kuukaudella vähintään 14, on työnantajalla oikeus vuosilomakustannuskorvaukseen. Työnantaja ilmoittaa hakemuksella, että vuosiloma-ajan palkan määrä on 320,00 euroa. Esimerkkitapauksessa myönnettävän vuosilomakustannuskorvauksen määrä on 315,00 euroa. Korvauksen määrä saadaan seuraavalla laskukaavalla: 30 000 / 300 x 1,26 x 2,5 = 315,00 euroa.

Esimerkki 3

Maija Työntekijän vanhempainpäivärahakausi (äitiys- ja vanhempainraha) on 9.1.2013–26.11.2013, eikä hän ole tänä aikana työssään eli vuosiloma on tällä ajalla kertynyt äitiys- ja vanhempainvapaan perusteella. Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälleen lomapalkan 2 500 euroa, josta vanhempainpäiväraha-ajan osuus on 2 000 euroa. Työntekijän päivärahan perusteena ollut vuosityötulo on 25 000 euroa. Vanhempainpäivärahapäiviä on vähintään 14 päivää jokaisen 11 kuukauden aikana, ja lomaa on ansaittu kaikilta näiltä kuukausilta. Laskuesimerkki Kelan työnantajalle maksamasta lomakustannuskorvauksesta: Noudatetaan laskukaavaa: 25 000 / 300 x 1,26 x 2,5 x 11 = 2887,50 euroa Vanhempainpäivärahakauden osuus lomapalkasta on kuitenkin esimerkissä 2000 euroa. Vuosilomakustannuskorvausta ei makseta enempää kuin työnantaja on velvollinen maksamaan lomapalkkaa korotettuna kertoimella 1,26. Tässä esimerkissä Kela korvaa siis työnantajalle 2 520 euroa eli 2000 euroa x 1,26.

Lue lisää