Expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen

9105RS001

Tema

Sjukdom / Läkemedel

Datainnehåll

Expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen, kostnaderna för dem och ersättningar som betalats för dem. Som mottagare statistikförs den person som den ersatta läkemedelssatsen har expedierats till. Tilläggsersättningarna har rapporterats separat från grundersättningarna och specialersättningarna.

Materialet i rapporten omfattar endast sådana recept som ersatts via apotek och de motsvarande recept som expedierats innan det årliga initialsjälvriskbeloppet har uppnåtts. Materialet omfattar inte recept för vilka det har betalats sjukförsäkringsersättning endast i efterhand, på basis av ansökan. Materialet omfattar tilläggsersättningar som betalats i efterhand.

Mottagarens åldersgrupp bestäms enligt hans eller hennes ålder vid statistikföringsperiodens slut eller på dödsdagen.

Variabler och klassificeringar

  • Tid (År, Kvartal)
  • Åldersgrupp. (0–5, 6–12, 13–17, 18–24, 35–44, …, 65–74, 75–84, 85–)

Statistikföringstid

Statistiska uppgifter från och med 1.1.2020
Jämförelseuppgifter från tiden 1.1.2019–31.12.2019.
Statistikföringsperioden bestäms enligt läkemedlets inköpsdag.

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras per kvartal, den 20 dagen i maj, augusti, november och februari.
Uppdateringen för hela året sker den 20 februari.

Källa

Totalmaterialet i FPA:s datalager som är bildat av FPA:s system för handläggning av apoteksredovisningar, system för handläggning av tilläggsersättningar och system för hantering av betalningar samt FPA:s befolkningsuppgifter.

Ytterligare information

Närmare information om statistik över läkemedelsersättningar:
www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » Statistik över recept och ersatta läkemedel Närmare information om läkemedelsersättningar:
www.fpa.fi » Privatpersoner » Sjuk » Läkemedelsersättningar.

Kontaktinformation

FPA, statistiktjänsten
e-post: tilastot@kela.fi