Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon laskurin käyttöohje

Peruspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut 52 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä.

Väliaikaisesti ajalla 16.3.2020–31.12.2020 sovellettavan lain mukaan yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto voi täyttyä, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa, joista ainakin yksi viikko on ajalla 1.3.2020-31.12.2020. 

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoon luettavan työn on täytettävä tietyt kriteerit.

  • Työskentely tapahtuu yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä, mutta jossa sinulla ei ole ollut lainkaan omistusosuutta edellisen 12 kuukauden aikana.
  • Työn on oltava vakuutuksenalaista, eli työnantaja on maksanut palkasta sosiaaliturvamaksut, kuten eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, sekä toimittanut ennakonpidätyksen.
  • Työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun henkilön työaika yhdessä tai useammassa työsuhteessa on yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Kalenteriviikkona pidetään aikaa maanantaista sunnuntaihin. Jos työtunteja on ollut alle 18, jätetään koko kalenteriviikko huomioon ottamatta.
  • Palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun palkka on työehtosopimuksen mukainen. Palkka on työehtosopimuksen mukainen silloin, kun se on vähintään työehtosopimuksessa sovitun vähimmäispalkan suuruinen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta kokoaikatyön palkan tulee vuonna 2021 olla vähintään 1252,00 euroa kuukaudessa (1236 euroa vuonna 2020.)
  • Jokainen kalenteriviikko luetaan työssäoloehtoon vain kerran.
  • 1.1.2017 tai jälkeen alkaneesta palkkatukityöstä (vähintään 18/vko) voidaan lukea 75 % työssäoloehtoon ja 25 % on työssäoloehdon tarkastelujakson pidentävää aikaa. Tällä laskurilla ei voi laskea palkkatukityön osuutta työssäoloehdon täyttymisessä.

Esimerkki laskutavasta

Palkkatukityö aika on 3.4.2017–13.8.2017. Ajalta löytyy 19 kalenteriviikkoa, josta 75 % voidaan lukea työssäoloehtoon eli 14,25 viikkoa. Kalenteriviikot pyöristetään lähimpään täyteen viikkoon. Työssäoloehtoon luetaan 14 kalenteriviikkoa ja pidennysajaksi 5 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon tarkastelujakso tarkoittaa sitä, että työssäoloehdon tulee täyttyä tietyn ajanjakson kuluessa. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa ulotetaan taaksepäin pääsääntöisesti työttömyyttä edeltäneen työsuhteen päättymispäivästä lukien. Jos henkilö ei ilmoittaudu työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä, tarkastelujakso alkaa työnhakijaksi ilmoittautumista edeltävästä päivästä.

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää sillä ajalla, jona henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemasta työmarkkinoilla. Tarkastelujaksoa pidentäviä hyväksyttäviä syitä olla poissa työmarkkinoilta ovat mm. sairaus, päätoiminen opiskelu, lapsen syntymä ja alle 3-vuotiaan lapsen hoitaminen, asevelvollisuus tai työllistämistä edistäviin palveluihin osallistuminen. Laskennan alasvetovalikosta voit valita sopivan vaihtoehdon. Työssäoloehtoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta.

Jos henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, hän menettää sen työssäoloehtoon luettavan työssäolon, joka on kertynyt ennen työmarkkinoilta poissaoloa. Hänelle ei siis myönnetä peruspäivärahaa, ennen kuin hän on poissaolon jälkeen täyttänyt uudelleen joko palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. Työssäoloehdon tarkastelujakso alkaa tällöin siitä, kun henkilö on poissaolon jälkeen mennyt työhön tai aloittanut yritystoiminnan. Yli kuuden kuukauden poissaolo työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä aiheuttaa myös sen, että työnhakija menettää ne etuuspäivät, jotka hänellä mahdollisesti on jäljellä peruspäivärahan enimmäismaksuajasta.

Yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehdon laskurilla voit laskea onko sinulle kertynyt riittävästi työssäoloa täyttääksesi työssäoloehdon. Laskurin antama vastaus on arvio tilanteestasi. Laskurilla ei voi laskea 26 viikon palkansaajan työssäoloehdon täyttymistä.

Päätöksen oikeudestasi peruspäivärahaan ja työssäoloehtoon hyväksytyistä työviikoista saat, kun haet työttömyysetuutta.

Lisätietoja Kelan maksamista työttömyysetuuksista ja hakuohjeet.

Laskurissa sinulle esitetään kysymyksiä, joihin vastaat tai valitset oikean vaihtoehdon. Jos olet epävarma, löydät lisäohjeita kysymysrivin lopussa olevasta linkistä.

Kun laskuri antaa arvion työssäoloehdon täyttymisestä, voit joko tulostaa vastauksesi tai palata kysymyksiin, jos haluat muuttaa vastauksiasi.

Antamiasi tietoja ei tallenneta Kelassa. Keräämme ainoastaan käyttömääriä ja niihin liittyviä tietoja, joiden avulla arvioimme palvelun käyttöä ja toimivuutta.

Jotta voit käyttää laskuria, tarvitset selainohjelman, jossa on java-tuki.

Laskurin täyttöohje

Ensimmäinen työttömyyspäivä. Kirjoita kenttään työsuhteen päättymistä seuraava päivä. Jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon vasta myöhemmin, kirjoita kenttään se päivä, jolloin ilmoittauduit työttömäksi työnhakijaksi. Ensimmäinen työttömyyspäivä voi olla myös tarkastelujakson pidennysjakson, esim. päätoimisen opiskelun tai asevelvollisuuden päättymistä seuraava päivä.

Ajalla pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv tehty työ huomioidaan työssäoloehtoon. Työ on tehtävä tietyllä ajanjaksolla, eli tarkastelujaksolla, jotta se voidaan hyväksyä työssäoloehtoon. Tarkastelujakso on pääsääntöisesti 28 työttömäksi jäämistä lähinnä edeltävää kuukautta. Tarkastelujaksoa pidentää se aika, jona henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemasta työmarkkinoilla.

Aikaväli, Valitse seuraavista, Työssäoloviikot. Aikaväli-kenttiin annetaan työssäolo- tai tarkastelujakson pidennysjaksot. Päivämäärät kirjoitetaan muodossa pp.kk.vvvv. Alasvetovalikosta voit valita kullekin ajanjaksolle sopivan vaihtoehdon. Jos valitset jollekin aikavälille työssäoloa, ko. ajalta kertyvät työssäoloviikot näytetään viereisessä sarakkeessa.

Kun haluat nähdä laskennan tuloksen, pääset seuraavalle sivulle painamalla ”Laske”-näppäintä. Lisätietoja työssäoloehdosta tai pidennysjaksoista saat Yleisohje-linkistä sivun ylälaidasta.