Arbetsvillkoret för företagarens familjemedlem

För erhållande av grunddagpenning förutsätts att arbetsvillkoret är uppfyllt. Arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare uppfylls då en person under de närmast föregående 28 månaderna i 52 kalenderveckor haft sådant arbete som räknas in i arbetsvillkoret.

Enligt en lag som tillämpas temporärt under tiden 16.3.2020–31.12.2020 kan arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare uppfyllas då en person under de närmast föregående 28 månaderna i minst 26 kalenderveckor har haft ett arbete som inräknas i arbetsvillkoret och minst en av dessa veckor infallit under tiden 1.3.2020–31.12.2020. 

Arbete som räknas in i arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare ska uppfylla vissa kriterier.

  • Arbetet utförs i ett företag där din familjemedlem är företagare men där du inte har haft någon ägarandel alls under de senaste 12 månaderna.
  • Arbetet ska omfattas av en försäkring, dvs. arbetsgivaren har betalat socialskyddsavgifter, t.ex. pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier, samt verkställt förskottsinnehållning på lönen.
  • Kraven för arbetstid uppfylls, om personens arbetstid i ett eller flera anställningsförhållanden är sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka. Som kalendervecka betraktas tiden från måndag till söndag. Om antalet arbetstimmar har varit färre än 18, lämnas hela kalenderveckan obeaktad.
  • Lönevillkoren uppfylls när lönen betalas enligt kollektivavtal. Lönen är kollektivavtalsenlig när den är minst lika stor som den minimilön som överenskommits i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete år 2021 uppgå till minst 1252,00 euro i månaden (år 2020 till 1236 euro).
  • En kalendervecka kan inräknas i arbetsvillkoret endast en gång.
  • Av lönesubventionerat arbete som börjat 1.1.2017 eller senare (minst 18 t/vecka) kan 75 % räknas in i arbetsvillkoret och 25 % är tid som förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret. Med det här beräkningsprogrammet kan man inte räkna ut det lönesubventionerade arbetets andel i arbetsvillkoret.

Beräkningsexempel

Perioden med lönesubventionerat arbete infaller 3.4.2017–13.8.2017. I perioden ingår 19 kalenderveckor och av denna tid kan 75 % räknas in i arbetsvillkoret, dvs. 14,25 veckor. Antalet kalenderveckor avrundas till närmaste hela veckoantal. I arbetsvillkoret inräknas 14 kalenderveckor och som förlängningstid räknas 5 kalenderveckor.  

Granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden för arbetsvillkoret innebär att arbetsvillkoret ska uppfyllas inom en viss tidsperiod. I regel utsträcks granskningsperioden för arbetsvillkoret bakåt från den dag då det anställningsförhållande som föregick arbetslösheten upphörde. Om en person inte anmäler sig som arbetssökande omedelbart när anställningsförhållandet upphör, börjar granskningsperioden dagen före den dag då personen anmäler sig som arbetssökande.

Den 28 månader långa granskningsperioden för arbetsvillkoret kan förlängas med den tid under vilken en person av en godtagbar orsak är förhindrad att vara på arbetsmarknaden. Godtagbara orsaker att inte vara på arbetsmarknaden, som alltså förlänger granskningsperioden, är bl.a. sjukdom, heltidsstudier, barnafödande och vård av barn under 3 år, värnplikt eller deltagande i sysselsättningsfrämjande service. Du kan välja lämpligt alternativ i rullgardinsmenyn i beräkningsprogrammet. Arbetsvillkorets granskningsperiod kan förlängas med högst sju år.

Den som utan godtagbar orsak har varit borta från arbetsmarknaden längre tid än sex månader går miste om den tid i arbete före frånvaron som annars skulle räknas in i arbetsvillkoret. Person beviljas alltså inte grunddagpenning förrän han eller hon på nytt har uppfyllt antingen löntagares eller företagares arbetsvillkor efter frånvaron. Granskningsperioden för arbetsvillkoret börjar härvid vid den tidpunkt då personen har börjat arbeta eller inlett företagsverksamhet efter frånvaron. Över sex månaders frånvaro från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak leder också till att den arbetssökande förlorar de förmånsdagar som han eller hon eventuellt har kvar av den maximala betalningstiden för grunddagpenning.

Med programmet för beräkning av arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare kan du räkna ut om du har arbetat tillräckligt för att uppfylla arbetsvillkoret. Svaret du får är en uppskattning av din aktuella situation. Med beräkningsprogrammet kan man inte räkna ut om löntagares arbetsvillkor på 26 veckor har uppfyllts.

Ett officiellt beslut om din rätt till grunddagpenning och om de arbetsveckor som godkänns i arbetsvillkoret får du om du ansöker om arbetslöshetsförmån. Ytterligare information om de arbetslöshetsförmåner som betalas av FPA och ansökningsanvisningar finns på fpa.fi.

I beräkningsprogrammet finns frågor som du ska besvara eller alternativ som du kan välja. Om du är osäker får du fram närmare anvisningar via länken i slutet av frågeraden.

När du får en uppskattning av uppfyllelsen av arbetsvillkoret kan du skriva ut svaret eller gå tillbaka till frågorna om du vill ändra dina svar.

De uppgifter som du ger lagras inte hos FPA. Vi samlar endast in antalet användare och uppgifter i anslutning till det för att utvärdera hur tjänsten används och hur väl den fungerar.

För att kunna använda programmet behöver du en webbläsare med Java-stöd.

Hur man använder räknaren

Den första arbetslöshetsdagen. Ange i fältet dagen efter den då anställningen upphörde. Om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån först senare, ange i fältet den dag då du anmälde dig som arbetslös arbetssökande. Den första arbetslöshetsdagen kan också vara dagen efter att en förlängd granskningsperiod, med t.ex. heltidsstudier eller värnplikt, har upphört.

Arbete som utförts under tiden dd.mm.ååå–dd.mm.åååå beaktas i arbetsvillkoret. Arbetet ska utföras under en viss period, dvs. under granskningsperioden, för att det ska kunna godkännas i arbetsvillkoret. Granskningsperioden är i regel de 28 månaderna närmast före arbetslösheten. Granskningsperioden förlängs av den tid då personen av godtagbar orsak har varit förhindrad att vara på arbetsmarknaden.

Period, Välj, Veckor i arbete. I fälten för Period anges förlängningsperioder för perioden i arbete eller granskningsperioden. Ange datumen i formatet dd.mm.åååå. I rullgardinsmenyn kan du välja lämpligt alternativ för varje period. Om du väljer arbete under någon period, ser du i kolumnen bredvid veckorna i arbete under tiden i fråga. Om du vill se resultatet av beräkningen kommer du till nästa sida genom att klicka på ”Beräkna”. Ytterligare information om arbetsvillkoret eller förlängningsperioderna får du genom att klicka på Allmänna anvisningar uppe på sidan.