Sjukpension och invalidpension - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Sjukpension och invalidpension

Om du är sjukskriven länge får du vanligen först sjukdagpenning.

När du har fått sjukdagpenning i 150 vardagar, får du ett brev från FPA med information om rehabilitering och pension. Du kan också bli kallad till ett möte hos FPA för att diskutera hur din arbetsförmåga kunde förbättras.

Invalidpension eller sjukpension kan man vanligen få först då man har fått sjukdagpenning cirka ett år.

FPA betalar sjukpension och arbetspensionsanstalterna betalar invalidpension. Du kan ansöka om både invalidpension och sjukpension med samma blankett och samma läkarutlåtande.

Läs mer om ansökan om sjukpension på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Vem kan få sjukpension från FPA?

Du kan få sjukpension om du är 16–64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta. 

Om du har varit länge i arbetslivet och har fyllt 60 år kan du få pension om du inte längre kan fortsätta i ditt eget arbete. 

Om du är permanent blind eller rörelsehindrad 
kan du få sjukpension, också om du arbetar. Övriga inkomster som inverkar på folkpensionen måste ändå vara lägre än inkomstgränsen för folkpension. 

När du blir 65 år ändrar FPA sjukpensionen till ålderspension. 
Pensionens belopp ändras i allmänhet inte. 

Läs exemplen på en pensionstagares inkomster på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Unga får rehabiliteringspenning

Om du redan innan du fyller 15 år har en sjukdom 
eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta kan du få sjukpension när du fyller 16 år. I allmänhet är det ändå så att de som är under 20 år inte får sjukpension. I stället kan unga personer få yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenning.

Målet med den yrkesinriktade rehabiliteringen 
är att hjälpa dig att få ett arbete. Du får en personlig studie- och rehabiliteringsplan. Den görs upp tillsammans med din vårdnadshavare och olika sakkunniga.

I stället för sjukpension får du då rehabiliteringspenning för unga. Den är minst 31,99 euro per dag. Dessutom kan du få handikappbidrag.

Rehabiliteringsstöd

Sjukpension kan också betalas för en viss tid. I så fall kallas pensionen rehabiliteringsstöd. Du kan få rehabiliteringsstöd för den tid då du får vård eller rehabilitering.

För att du ska kunna få rehabiliteringsstöd måste du ha en vård- och rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringsstödet är lika stort som sjukpensionen och det betalas på samma grunder.

Läs mer om ansökan om rehabiliteringsstöd (på standardspråk).

Sjukpension och arbete

Även om du har sjukpension kan du också arbeta, men inte så mycket.

Om du arbetar ska du meddela det till FPA och till din arbetspensionsanstalt. FPA betalar sjukpension så länge som du inte tjänar mer än cirka 922 euro per månad.

Om du jobbar regelbundet och tjänar mer än 976 euro per månad kan du lämna din pension vilande i högst 2 år. Då får du ingen pension. Du behöver ändå inte ansöka om pension på nytt om du slutar arbeta innan det har gått 2 år.

Om du fck vårdbidrag för pensionstagare när du hade sjukpension kan du utöver lönen också få det högsta handikappbidraget från FPA. Ett villkor är att du lämnar alla dina pensioner vilande. Det högsta handikappbidraget är cirka 493 euro per månad. Du betalar ingen skatt på handikappbidraget.  

Om du slutar arbeta ska du genast meddela det till FPA. Då börjar FPA betala ut din pension igen.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024