Kela kääzzkõõzz liâdggpuåtkâlm šõõddeen | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Kela kääzzkõõzz liâdggpuåtkâlm šõõddeen

Veʹrǧǧneeʹǩǩ liâ vaartam, što vooudlaž liâdggpuåtkâlm liâ vueiʹtlva puõʹtti tääʹlv poodd vaarrân åårrai liâdggvääʹn diõtt. Kela tååimi liâdggvuäǯǯmõõžž jeät leäkku tuõrvvum puåtkâlmvueʹjjin.

Liâdggpuåtkâlm poodd jeäʹp vueiʹt kääzzkâʹstted äʹššniiʹǩǩid Kela kääzzkõspääiʹǩest. Kääzzkõspäiʹǩǩ piijât ǩidd da tuâjjlažkåʹdd vuäʹppast äʹššniiʹǩǩid staan-nallšeld ååuǥas. Liâdggpuåtklmi diõtt rääʹjtep še ääiʹjvaʹrrjemaaiʹji pooddid.

Jõs tieʹttep liâdggpuåtklmest juʹn õõudbeäʹlnn, iʹlmmtep tõʹst kääzzkõspääiʹǩ äävaiåårramäiʹǧǧteâđain Suomi.fi-kääzzkõõzzâst. Pâi tät ij leäkku vueiʹtlvaž, ǥu liâdggpuåtkâlm vueiʹtte pueʹtted jåʹttlânji.

Liâdggpuåtkâlm vueiʹtte še äjjnâʹtted ooccmõõžži ǩiõttʼtõõllmõõžž leʹbe ǩiõttʼtõõllmõš vuäitt tâppjed. Vuäitak jiõčč vaaikted jiijjad ooccmõõžž ǩiõttʼtõõllmõʹšše tååimteeʹl ooccmõõžž da taarbšeei meâlddõõzzid riʹjttjeei ääiʹjeld.

Toiʹmme nääiʹt, jõs kääzzkõspäiʹǩǩ lij ǩidd pijjum liâdggpuåtkâlm diõtt

  1. Äʹššed neeʹttest.

    Määŋgaid Kela-aaʹššid vuäitt håiddad OmaKelast. OmaKela da jeeʹres Kela neʹttkääzzkõõzzi tåimmjummuš lij tuõrvvum še liâdggpuåtklmi vääras.
  2. Soiʹtte teʹlfonkääzzkõʹsse.

    Jõs taarbšak persoonlaž vuäʹpstõõzz, soiʹtte Kela teʹlfonkääzzkõʹsse. Teʹlfonkääzzkõs toiʹmmai še liâdggpuåtklmi poodd. Vääldak tâma lokku, što liâdggpuåtkâlm vueiʹtte tõppâd kääzzkõõzz.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 30.11.2022

Mõõnn miõl leäk seeidast?