Puäʹđ jeällõččâd | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Puäʹđ jeällõččâd

Vuäitak äʹššeed koon täättak Kela jiiʹjjes kääzzkõspääiʹǩest leʹbe kååʹdd äʹššeempääiʹǩest.

Måtmin kääzzkõspaaiʹǩin vuäitt äʹššeed tåʹlǩ äiʹǧǧvaʹrrjummšin. Vuäitak vaʹrrjed ääiʹj sååiteeʹl mij teʹlfonkääzzkõʹsse. Tåʹlǩ tiõttum Kela kääzzkõspäikka ij vueiʹt såittad. Jõs haaʹlääk vuäʹpstummuž teʹlfoon mieʹldd, sååit mij teʹlfoonkääzzkõʹsse.

Ǥu äʹššääk Kela kääzzkõspääiʹǩest, vääʹld mieʹldd persoontuõđštõõzz, mâʹte vuejjamkoort leʹbe paass. Jõs hååidak nuuʹbb oummu ääʹšš, taarbšak jeeʹrab väʹlddǩeeʹrj da jiijjad persoontuõđštõõzz.

Ooʒʒ kääzzkõs- da äʹššeempaaiʹǩid

Vuäitak håiddad Kela-aaʹššääd Kela jiiʹjjes kääzzkõspaaiʹǩin leʹbe kååʹdd äʹššeempaaiʹǩin. Vuäitak vuäǯǯad Kela tuâjjlain vieʹǩǩ še ougglõsõhttvuõđin tääuʹjmõs äʹššeempaaiʹǩin da Kela kuõiʹmi sõõʹjin. Ǩiõčč ougglõskääzzkõspaaiʹǩi teâđaid Suomi.fi-karttkääzzkõõzzâst (lääddas).

Ooʒʒ kääzzkõs- da äʹššeempaaiʹǩid kååʹdd nõõmin, kääzzkõs- leʹbe äʹššeempääiʹǩ nõõmin leʹbe pååʹštnââmrin. Ooccmõš toiʹmmai lääddas, ruõccâs leʹbe eŋgglõsǩiõʹlle.

Sääʹmvuuʹd kääzzkõs- da äʹššeempääiʹǩ

Aanar kääzzkõspäiʹǩǩ Âʹvvlest lij äävai seärdi čiâss 10–12. Lââʹssen vuäitak äʹššeed kooʹddi äʹššeempaaiʹǩin Uccjooǥǥâst da Jeänõõǥǥ Hettast.

Jõs taarbšak tuʹlǩǩummuž, vääʹld õhttvuõđ Kelaaʹje. Kääzzkâʹsttemäʹšštobddi vaʹrrai tuʹnne taarb mieʹldd jeällõččâmääiʹj da tuulk äʹššummuž vääras.

Aanar kääzzkõspäiʹǩǩ (Petsamontie 3, 99800 Âʹvvel) lij kõskkpoddsânji ǩidd 1.7.2024–31.8.2024

Ooʒʒ kääzzkâʹsttempaaiʹǩid

Kaaunak kääzzkâʹsttempaaiʹǩi da äʹššeempaaiʹǩi õhttvuõtt-teâđaid da äävaiåårramaaiʹjid kääzzkâʹsttempääiʹǩ ooccmin (lääddas).

Ooʒʒ kääzzkâʹsttempaaiʹǩid

Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩ

Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩest (Virtu.fi, lääddas) vuäitak ââʹnned neʹttkääzzkõõzzid di priʹnttjed, kopiâʹstted da skaʹnnʼjed äʹššǩiiʹrjid määustää. Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩest vuäǯǯak še hieʹlǩeld õhttvuõđ Kela ougglõskääzzkõʹsse.

Seidd peeiʹvtum 25.6.2024