Reâuggmarkkântuärjjõs | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Reâuggmarkkântuärjjõs

Jõs jiõk vueiʹt vuäǯǯad tiânâspeiʹvvtieʹǧǧ leʹbe vuâđđpeiʹvvtieʹǧǧ, tuʹnne vueiʹtet mäʹhssed reâuggmarkkântuärjjõõzz. Tõn vuäitt vuäǯǯad 18–64-ekksaž reâuǥteʹmes reâuggoocci, kååʹtt jäälast põõššjen Lääʹddjânnmest. Reâuggmarkkântuärjjõõzz äiʹǧǧ ij leäkku rääʹjtum.

Vuäǯǯak tuâjjmarkkântuäʹrjjõõzz, håʹt jiõk tieuʹdd tuâjaståårram-määin leʹbe jiõk leäkku leämmaš tuâjast nokk kuuʹǩǩ. Vuäǯǯak reâuggmarkkântuärjjõõzz še teʹl, ko leäk vuäǯǯam tiânâspeiʹvvtieʹǧǧ leʹbe vuâđđpeiʹvvtieʹǧǧ 400 peiʹvved.

Reâuggmarkkântuärjjõõzz jeät mahssu ålggjânnmid.

Reâuggmarkkântuärjjõõzz vuäǯǯma lie rääʹjtõõzz, jõs leäk vuâlla 25-ekksaž leʹbe jõs tuʹst ij leäkku ämmtallaš škooultõs. Tääʹrǩest TJ-konttrest, vuäitak-a vuäǯǯad reâuggmarkkântuärjjõõzz.

Looǥǥ lââʹzz reâuggmarkkântuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Mâʹmmet reâuggmarkkântuärjjõõzz vuäǯǯ?

Reâuggmarkkântuärjjõs lij 37,21 euʹrred peeiʹvest, da tõn määuʹset 5 peeiʹvest neäʹttlest. Reâuggmarkkântuärjjõs lij âʹtte seämma šoora ko vuâđđpeiʹvvteäʹǧǧ da tõʹst še määuʹset piiđid.

Vuäitak vuäǯǯad reâuggmarkkântuärjjõʹsse pââjõõzz, jõs vuässõõđak TJ-konttrin suåppum toiʹmmjummša. Pââjõõzz lie seämma šoora ko vuâđđpeiʹvvtieʹǧǧest.

Päärnažpââjõõzz jeäʹt mahssu teänab 1.4.2024 ääʹljeeʹl.

Reâuggmarkkântuärjjõs lij jeeʹresnallšem ko vuâđđpeiʹvvtieʹǧǧ tõʹst, što puärrsi puåtti vueiʹtte vaaikted tuärjjõõzz meärra.

Jeeʹres puåtti ǩieʹppee tuärjjõõzz

Puk jiijjad puåtti ǩieʹppee reâuggmarkkântuärjjõõzz meäʹr.

Jõs tuʹst lie kapitaalpuåtti, tõk še vueiʹtte ǩieʹppeed tuärjjõõzz meäʹr. Kapitaalpuåtti lie ouddmiârkkân vuåkrrpuåđ, vueiʹttemvuässõs da kaaupšemvuäitt.

Jiijjad kapitaalpuåtti jie kuuitâǥ vaaikât reâuggmarkkântuärjjõʹsse

  • • jõs leäk teâuddam 55 eeʹǩǩed da leäk teâuddam reâuǥaståårram-määin ouddâl ko paʹcciǩ reâuǥteʹmmen
  • jõs vuässõõđak TJ-konttrin suåppum toiʹmmjummša.

Puärrsi puåtti ǩieʹppee tuärjjõõzz, jõs jälstak suännain. Vuäǯǯak kuuitâǥ pâi uuʹccmõsân peäʹl reâuggmarkkântuärjjõõzzstad.

Puärrsi puåtti jie vaaikât, jõs vuässõõđak TJ-konttrin suåppum toiʹmmjummša.

Määŋg tuärjjõõzz jie vaaikât reâuggmarkkântuärjjõʹsse. Tõk lie ouddmiârkkân päärnažlââʹss, jeäʹltemveäʹǩǩ, piʹrǧǧeemtuärjjõs, jälstemtuärjjõs da lääʹmesvuõtt-tuärjjõs.

Vuäitak ärvvtõõllâd laʹsǩǩeem-mašina veäkka, mâʹmmet vuäǯǯak reâuggmarkkântuärjjõõzz (lääddas).

Seidd peeiʹvtum 2.7.2024