Ändringar i ersättningssystemet för företagshälsovården

Maximibeloppen för de företagshälsovårdsersättningar som betalas till arbetsgivare och företagare fryses från 10.12.2018 på den nivå som fastställdes 2017. Maximibeloppen justeras nästa gång 2021. Ersättningsklasserna ändras 2020.

Arbetsgivare och företagare kan få ersättning för kostnader för lagstadgad förebyggande företagshälsovård och för frivillig sjukvård.

Hittills har FPA årligen fastställt kalkylerade maximibelopp för ersättningarna för företagshälsovård. De nuvarande beloppen fastställdes 2017.

Riksdagen har godkänt en ändring av sjukförsäkringslagen enligt vilken maximibeloppen nästa gång fastställs i slutet av 2021. Maximibeloppen justeras då för arbetsgivare för 2021 och för företagare för 2022 så att endast kostnadsutvecklingen för 2021 beaktas.

Ändringar i ersättningsklasserna 2020

Riksdagen har också godkänt en ändring av sjukförsäkringslagen gällande ersättningsklasserna för företagshälsovård som träder i kraft 1.1.2020.

Kostnaderna för företagshälsovården är indelade i två ersättningsklasser. Ersättningsklass I innefattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetstagarnas arbetsförmåga och ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård.

Från och med 2020 fastställs ett gemensamt kalkylerat maximibelopp för ersättningsklasserna I och II. FPA ersätter i första hand kostnader som hänför sig till ersättningsklass I, dvs. förebyggande företagshälsovård. Maximibeloppet kan i sin helhet användas för kostnaderna för förebyggande företagshälsovård. Ersättningarna för sjukvård, dvs. ersättningsklass II kan utgöra högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet.

Syftet med ändringen är att tyngdpunkten för de ersättningar som betalas för företagshälsovård i större utsträckning ska förskjutas mot förebyggande företagshälsovård och stödjande av arbetsförmågan.

Företagshälsovård för företagare och andra som utför eget arbete ersätts på samma sätt som tidigare, dvs. den nuvarande modellen som möjliggör direktersättning bevaras. För företagares del ligger tyngdpunkten för ersättningarna redan nu på förebyggande företagshälsovård.

Ersättningsprocentsatsen för förebyggande företagshälsovård, dvs. ersättningsklass I, ändras.  Ändringen innebär att modellerna för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan i fortsättningen inte inverkar på ersättningsprocentsatsen. Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är alltid 60 procent. Den här ändringen gäller både den företagshälsovård som arbetsgivare ordnar och den företagshälsovård som företagare och andra som utför eget arbete ordnar. Ersättningsprocentsatsen för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, ändras inte. Den är fortfarande 50 procent.

Ändringen inverkar på de ersättningar som betalas för företagshälsovårdskostnader och på grunderna för hur ersättningarna bestäms. I samband med lagändringen förnyas ansökningsblanketterna så att man bl.a. separat kan ange kostnader och verksamhetsuppgifter för företagshälsovårdstjänster som ges på distans.

Ändringen tillämpas första gången på en arbetsgivares räkenskapsperiod när över hälften av perioden infaller år 2020. I fråga om företagare eller andra som utför eget arbete tillämpas ändringen på ersättningar av kostnader för ordnande av företagshälsovård när företagshälsovårdstjänsterna har tillhandahållits 1.1.2021 eller senare.