Basinkomst betalas ut första gången i dag


I försöket med basinkomst deltar 2 000 personer i åldern 25–58 år. De får under två års tid en basinkomst på 560 euro/månad. FPA betalar första gången ut basinkomsten i dag.

Basinkomsten betalas till alla som hör till försöksgruppen under tiden 1.1.2017–31.12.2018. Basinkomsten betalas ut den andra bankdagen varje månad. I januari 2017 är betalningsdagen undantagsvis 9.1.2017.

Basinkomstbeloppet är det samma under hela försöket. Mottagarens övriga inkomster minskar inte beloppet. Om en person som deltar i försöket får arbete, får han eller hon utöver förvärvsinkomsten också basinkomsten.

– Flest frågor har vi fått om huruvida man verkligen får behålla basinkomsten, även om man till exempel arbetar deltid. När vi har förklarat att syftet med basinkomsten uttryckligen är att uppmuntra till arbete har reaktionerna varit mycket positiva, säger Marjukka Turunen, chef för Juridiska enheten.

Deltar du i försöket med basinkomst? Kom ihåg följande saker!

De personer som valts ut för försöket ska komma ihåg att meddela FPA om de får förmåner som hindrar utbetalningen av basinkomst eller om något annat begränsar utbetalningen. Utbetalningen av basinkomst avbryts till exempel om personen ska fullgöra militärtjänst, börjar få pension eller flyttar utomlands.

Deltagarnas sysselsättning följs upp under försöket. Uppföljningen baserar sig dock i första hand på registerdata. Om en person som får basinkomst får arbete under försökets gång, behöver hon eller han inte särskilt meddela FPA om saken. Basinkomsten är en skattefri förmån och påverkar inte den beskattningsbara inkomsten.

Övriga förmåner fungerar som förut.
– Om en person under försökets gång får arbete, inverkar arbetsinkomsten till exempel på det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet. Om arbetsinkomsten är tillräckligt stor kan bidragen dras in, förtydligar Turunen.

Basinkomsten ersätter arbetslöshetsförmånen helt eller delvis. Om arbetslöshetsförmånen till exempel på grund av barnförhöjning är större än basinkomsten, får personen utöver basinkomsten också skillnaden mellan arbetslöshetsförmånen och basinkomsten. Villkoren för utbetalning av arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning är oförändrade och det att du får basinkomst leder inte till några förändringar i de verksamhetssätt som anknyter till arbetslöshetsförmånerna. Ett villkor för att arbetslöshetsförmånen ska betalas ut medan försöket med basinkomst pågår är alltså att personen fyller i och lämnar in anmälan om arbetslöshetstid. Det är inte nödvändigt att ange i anmälan att man deltar i försöket med basinkomst.
 

Närmare information: