De undantagsförfaranden som beror på coronaepidemin fortsätter att tillämpas inom FPA:s rehabiliteringstjänster till och med 31.3.2022

På grund av coronaläget fortsätter FPA tillämpa undantagsförfaranden inom rehabiliteringstjänsterna till 31.3.2022. Undantagsförfaranden på grund av coronaläget är exempelvis mera omfattande möjligheter till distansrehabilitering inom vissa tjänster och att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslut vid behov kan förlängas med sex månader.

Det här meddelandet innehåller en sammanställning av de undantag inom genomförandet av rehabilitering som beror på coronavirusläget och som införts tidigare och tillämpas även i fortsättningen. Anvisningarna gäller till och med 31.3.2022.

Nedanstående anvisningar som meddelats tidigare gäller fortfarande:

 • Serviceproducenterna kan inom alla rehabiliteringstjänster ge rehabilitering som inbegriper fysiska möten.
 • Serviceproducenterna kan fortsätta med rehabilitering i form av distansrehabilitering, dvs. som videosamtal, i realtid i de tjänster där detta är möjligt. Distansrehabilitering är tänkbart när klienten och serviceproducenten tillsammans bedömer att det är ändamålsenligt att genomföra rehabiliteringen på distans.
 • Serviceproducenterna ska vid genomförandet av rehabilitering beakta myndigheternas anvisningar om exempelvis avstånd och hygienkrav.
 • Klienten avgör själv om han eller hon vill delta i rehabilitering som inbegriper fysiska möten.  

Allmänt om genomförande av distansrehabilitering

Rehabiliteringen kan genomföras i form av distansrehabilitering inom de rehabiliteringstjänster där det är möjligt enligt servicebeskrivningen eller det här meddelandet.

Innan distansrehabilitering genomförs ska serviceproducenten försäkra sig om att

 • distansrehabilitering motsvarar klientens och/eller gruppens behov och målsättningar
 • distansrehabilitering lämpar sig för klienten med tanke på hans eller hennes hälsotillstånd
 • genomförandet av distansrehabilitering inte förutsätter manuell handledning eller rehabiliteringsutrustning som inte kan levereras till klienten
 • den tjänst som genomförs i form av distansrehabilitering till sitt innehåll motsvarar en tjänst som genomförs i form av rehabilitering ansikte mot ansikte
 • följande gäller vid rehabiliterande psykoterapi och psykoterapi i grupp inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering samt vid gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering som inleds år 2022: varje medlem i gruppen vill delta i distansrehabilitering
 • följande gäller vid andra tjänster som genomförs på distans: varje medlem i gruppen vill delta i distansrehabilitering ELLER serviceproducenten har tillräcklig kompetens, erfarenhet och teknik till sitt förfogande och bedömer att den utan problem kan genomföra rehabiliteringen som distansrehabilitering så att en del av klienterna deltar i rehabiliteringen på distans och en del ansikte mot ansikte i serviceproducentens lokaler
 • klienten har tillräckligt tekniskt kunnande för att delta i distansrehabilitering
 • klienten har en enhet med internetuppkoppling (t.ex. dator, pekplatta eller smarttelefon) och vid behov en webbkamera och hörlurar

Serviceproducenten ska beakta att

 • varken serviceproducenten eller FPA är skyldig att se till att klienten får den utrustning som krävs
 • klienten har tillgång till ett utrymme som garanterar lugn och integritet under distansrehabilitering
 • en barnklient har en förälder eller någon annan trygg vuxen närvarande vid distansrehabiliteringen om barnets utvecklingsnivå förutsätter det.

Serviceproducenten ska genomföra distansrehabiliteringen i enlighet med Valviras anvisningar.

Därtill ska serviceproducenten

 • säkerställa att programmet eller plattformen uppfyller de krav på datasäkerhet och dataskydd samt behandling av kunduppgifter som anges i lagstiftningen och i Valviras anvisningar. FPA rekommenderar dessutom att serviceproducenten använder en skyddad dataförbindelse och stark autentisering.
  • För att datasäkerheten och dataskyddet ska kunna säkerställas och utvärderas rekommenderas att en extern sakkunnig vid behov anlitas. Då det är fråga om att genomföra hälso- och sjukvårdstjänster på distans kan serviceproducenten vid behov också kontakta Valvira.
 • garantera klienternas integritet också under distansrehabilitering

Serviceproducenten ska se till att

 • den har en uppdaterad handlingsmodell för nödlägen i samband med videosamtal (t.ex. sjukdomsattack).
 • den har en handlingsmodell för situationer, där klienten/klienterna har tekniska problem.

Serviceproducenten ansvarar för att det försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen gäller också under videosamtal.

Serviceproducenten ska i klientens handlingar och i rehabiliteringsrapporten anteckna vilken andel av rehabiliteringen som på grund av coronavirusläget har genomförts på distans.

Besök, möten och öppenvårdsdagar på distans

Vid distansrehabilitering genomförs besök och möten i form av videosamtal. Längden på besöken och mötena ska följa servicebeskrivningen.

Rehabiliteringsdagar i öppen vård som genomförs på distans (rehabilitering utan inkvartering) innefattar både videosamtal och självständiga övningar som kan genomföras också som digital rehabilitering. En rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförs på distans är lika lång som en rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförs ansikte mot ansikte. Observera att

 • minst 2 timmar av en rehabiliteringsdag i öppen vård på distans ska genomföras i form av videosamtal. Det behöver inte vara fråga om ett enda videosamtal utan det kan vara flera kortare videosamtal  under dagens lopp.
 • Resten av rehabiliteringsprogrammet kan bestå av självständiga övningar. Övningarna ska planeras och genomföras så att serviceproducenten kan verifiera att klienten har utfört övningarna. Serviceproducenten ska ge respons på övningarna senast dagen efter rehabiliteringsdagen i öppen vård.

Om det enligt servicebeskrivningen är möjligt att genomföra en rehabiliteringstjänst på distans, ska den genomföras på det sätt som anges i servicebeskrivningen.

Priserna för rehabilitering som genomförs på distans och hur rehabiliteringen faktureras

Enligt 14 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ska FPA till den som producerat en rehabiliteringstjänst betala ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader.

I fråga om tjänster där det inte har fastställts något separat pris för distansrehabilitering ersätter FPA serviceproducenten för tjänster som genomförts på distans enligt priset för rehabiliteringstjänsten. Serviceproducenten ska beakta priset för kost i faktureringen så att

 • den i fråga om tjänster där måltider ingår i priset för en rehabiliteringsdag i öppen vård eller i priset för ett besök får ersättning av FPA enligt hela priset för dagen i öppen vård eller besöket.
 • den i fråga om tjänster där ett separat pris har fastställts för måltiderna inte får ersättning av FPA för priset för måltiderna.

Serviceproducenten ska fakturera FPA för rehabiliteringstjänster som tillhandahållits på distans på samma sätt som för rehabiliteringstjänster som tillhandahållits ansikte mot ansikte.

Observera! Läs mer om faktureringen av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering i meddelandet Anvisningar om genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) under coronaepidemin.

På fakturan ska inte antecknas att det varit fråga om distansrehabilitering. Uppgift om distansrehabiliteringen ska antecknas i klientens rehabiliteringsrapport.

Genomförande av distanstolkning under rehabilitering på distans

Då distanstolkning ordnas ska serviceproducenten beakta att

 • klienten, serviceproducenten och tolken har ljudförbindelse med varandra och att det dessutom är möjligt att vid behov ta ett videosamtal via internetförbindelse.
 • distanstolkning kan genomföras som gruppsamtal per telefon, via video eller med hjälp av annan motsvarande teknisk utrustning.
 • man vid distanstolkning ska beakta datasäkerhet och dataskydd.
 • tolkningen vid rehabilitering på distans genomförs med hjälp av klientens och serviceproducenternas egen utrustning.  
 • serviceproducenten ska komma överens med klienten om en tolkningstid och därefter kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 • man som engångsuppdrag kan få tolkning för att utreda de praktiska förfarandena kring rehabiliteringen (t.ex. då man förklarar begreppet distansrehabilitering eller distansterapi, då man utreder om utrustningen är kompatibel eller vilka program som behövs osv.)
 • det lönar sig att beställa tolkning senast några dagar före tolkningsuppdraget.

Krävande medicinsk rehabilitering

Klienter som ansöker om FPA-rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ska ha en gällande rehabiliteringsplan.

Giltighetstiden för beslut om krävande medicinsk rehabilitering

Om grupprehabilitering har avbrutits på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut löper ut innan gruppterapiprocessen har genomförts i sin helhet ska serviceproducenten

 • via skyddad e-post (kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi) lämna in personuppgifter om de klienter för vilka giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet bör förlängas på grund av avbrottet i gruppverksamheten
 • meddela tidtabellen och den planerade avslutningsdagen för gruppterapiprocessen.  

Uppgifterna ska skickas som en separat fil för varje klient.
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan ta kontakt genom att ringa servicenumret för samarbetspartner (tfn 020 692 239).

Om krävande multiprofessionell individuell rehabilitering har avbrutits på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 31.3.2022

 • kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med högst 6 månader, om giltighetstiden för beslutet inte har förlängts redan tidigare. En ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande behövs inte.
 • och om giltighetstiden för beslutet har förlängts med 6 månader redan tidigare, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att förlänga giltighetstiden för beslutet och behovet av en ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst

Uppgifterna ska skickas som en separat fil för varje klient.
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan ta kontakt genom att ringa servicenumret för samarbetspartner (020 692 239).

Genomförande av krävande medicinsk rehabilitering

Serviceproducenten

 • kan genomföra terapier (frånsett vattenterapi och ridterapi) också som distansrehabilitering i realtid.

Gruppterapier som börjar år 2022 och kompletterande distansrehabilitering i terapigrupper som börjat år 2021 genomförs i enlighet med servicebeskrivningen.

Servicebeskrivning för gruppterapier (fpa.fi)

Genomförande av terapier i form av videosamtal behöver inte meddelas FPA.
Serviceproducenten kan undantagsvis genomföra psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering också per telefon på ett sådant sätt att datasekretessen beaktas. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Psykoterapi i grupp inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Vid behov kan serviceproducenten skjuta upp genomförandet av gruppterapi till en senare tidpunkt.

I fråga om gruppterapier som börjar år 2022 och grupper inom öppenvården som börjat tidigare och fortsätter år 2022 genomförs psykoterapi i grupp som distansrehabilitering i enlighet med servicebeskrivningen.

Servicebeskrivning för gruppterapier (fpa.fi)

Psykoterapi i grupp i sluten vård som börjat före år 2022 kan genomföras på distans om

 • rehabiliteringen motsvarar klientens och gruppens behov och målsättningar
 • varje medlem i gruppen är villig att delta i videosamtal
 • varje medlem i gruppen har möjligheter och teknisk beredskap att delta i videosamtal
 • varje medlem i gruppen har möjlighet att använda ett rum där han eller hon kan delta i distansrehabiliteringen i realtid med bevarat integritetsskydd.

Rehabiliterande psykoterapi

Rehabiliterande psykoterapi (individuell psykoterapi, familje- och parpsykoterapi samt psykoterapi i grupp) kan genomföras också i form av videosamtal.

I den rådande undantagssituationen kan individuell psykoterapi, familje- och parpsykoterapi samt psykoterapi i grupp genomföras också per telefon med beaktande av datasekretessen.

 • Observera att FPA inte ersätter kostnaderna för användning av telefon.

Rehabiliterande psykoterapi som man planerat att genomföra i form av telefon- eller videosamtal (individuell psykoterapi, par- eller familjepsykoterapi eller psykoterapi i grupp) kan undantagsvis inledas på distans utan föregående möten ansikte mot ansikte.

En paus som beror på coronavirusepidemin kan också vara kortare än 2 månader.

Multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning

Om multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning har varit avbruten på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 31.3.2022.

 • kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med högst 6 månader, om giltighetstiden för beslutet inte har förlängts redan tidigare. Ett nytt läkarutlåtande behövs inte.
 • och om giltighetstiden för beslutet har förlängts med 6 månader redan tidigare, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att förlänga giltighetstiden för beslutet och behovet av ett nytt läkarutlåtande.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst

Uppgifter om ändringen ska skickas som en separat fil för varje klient.
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive TAITO- och KIILA-kurser)

FPA fortsätter att tillämpa de förfaranden som beror på coronavirusläget i fråga om senareläggning av kurser, utökande av klientplatser och genomförande av kurser i öppen vård i form av distansrehabilitering.

Senareläggning av kurser

Serviceproducenten kan senarelägga tidpunkten för sina kurser på grund av coronavirusläget.
Då kurser senareläggs ska man beakta att

 • kurser som beviljats för år 2022 ska börja år 2022, dvs. den första perioden av en kurs kan inte flyttas till år 2023. Däremot kan fortsättningsperioderna av kurser som börjar år 2022 flyttas till år 2023. Det är möjligt att tänja på de tider inom vilka rehabiliteringsperioderna enligt servicebeskrivningarna ska genomföras.
 • de nya tidpunkterna för kurserna så fort som möjligt ska föras in i rehabiliteringskurssystemet via extranätet.

När en kurs eller en fortsättningsperiod av en kurs flyttas fram ska serviceproducenten diskutera den nya tidpunkten med klienten och kontrollera att klientens situation fortfarande är sådan att det är ändamålsenligt för honom eller henne att delta i kursen.

 • Om kursen har flyttats så långt framåt i tiden att klienten inte längre åldersmässigt hör till målgruppen, kan FPA fatta beslut om en sådan kurs för klienten som riktar sig till personer i samma ålder som klienten. Om FPA har tillräckliga uppgifter för att meddela ett nytt rehabiliteringsbeslut behöver inget nytt läkarutlåtande lämnas in.
 • Om klientens hälsotillstånd har förändrats tydligt sedan kursen beviljades och kursen inte längre är lämplig för klienten ska serviceproducenten meddela FPA och klienten detta. Berätta för klienten att FPA kommer att ta kontakt.
 • Om FPA söker en annan rehabiliteringsform, som är lämplig för klienten, bedömer FPA från fall till fall om klienten bör lämna in ett nytt läkarutlåtande som bilaga till ansökan.
 • Om klienten flyttar till en annan kurs med samma innehåll behövs inget nytt läkarintyg.

Om det finns klienter som inte vill delta i planerad rehabilitering ska serviceproducenten komma överens med klienterna i fråga om ändringar i kurserna och kontakta FPA via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Kurssimuutos”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • namnet på kursen.
 • på vilket sätt klientens deltagande i kursen ändras (t.ex. deltar inte alls, flyttas fram).

Uppgift om ändringarna ska skickas som en separat fil för varje klient.
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Utökande av antalet klientplatser på en kurs

Många klienter kan övergå från en kurs till en annan på grund av coronavirusläget. Serviceproducenten kan be FPA lägga till två extra klientplatser på en kurs i situationer, där

 • bara två lediga klientplatser finns kvar på kursen
 • minst en klient på grund av coronavirusläget har flyttat till kursen från en annan kurs.

Begäran om utökande av antalet klientplatser ska skickas per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Serviceproducenten ska se till att rehabiliteringen, frånsett det större antalet klienter, genomförs i enlighet med servicebeskrivningen.

Genomförande av kurser i öppen vård på distans

Följande kurser i öppen vård kan genomföras som distansrehabilitering:

 • OPI-kurser
 • ITU-kurser
 • TULES-kurser i öppen vård.

Familjerehabilitering (LAKU)

Familjerehabilitering (LAKU) kan i enlighet med servicebeskrivningen genomföras delvis på distans.

Om familjerehabiliteringen har varit avbruten på grund av coronavirusläget (man har till exempel inte kunnat genomföra ett rehabiliteringsveckoslut) och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut löper ut senast 31.12.2021

 • kan giltighetstiden för beslutet förlängas med högst 6 månader. Ett nytt läkarutlåtande behövs inte.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst

Uppgift om ändringarna ska skickas som en separat fil för varje klient.
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Rehabiliteringen Min egen väg

Inom Min egen väg-rehabilitering är det möjligt att genomföra alla individuella besök och gruppbesök på distans.

Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning

Det är möjligt att genomföra neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning på distans, när det är lämpligt med tanke på klientens sjukdomstillstånd.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering (yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK), NUOTTI-coachning, individuell KIILA-rehabilitering, TAITO-rehabilitering) ska också under coronaepidemin genomföras inom den tid som anges i servicebeskrivningen.

Om rehabiliteringen har varit avbruten på grund av coronaläget och det inte går att genomföra rehabiliteringen inom den tid som anges i servicebeskrivningen, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att genomföra rehabiliteringen.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan ammatillisen kuntoutuspalvelun toteutuminen”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst
 • orsakerna till att genomförandet av tjänsten har fördröjts
 • en plan för när och hur tjänsten kommer att genomföras.

Varje kontakt som anknyter till en klients situation ska skickas som en separat fil för varje klient.

En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

NUOTTI-coachning

Coachningen kan undantagsvis genomföras också per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

Det är möjligt att ordna yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar i sin helhet på distans.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

De anvisningar för sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering som ska tillämpas i den rådande undantagssituationen har publicerats i meddelandet Anvisningar om genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) under coronaepidemin.

Vid genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering ska serviceproducenten beakta de förbehåll gällande distansrehabilitering som anges i det här meddelandet:

Allmänt om genomförande av distansrehabilitering
Besök, möten och öppenvårdsdagar på distans.

KIILA-rehabilitering (individuell rehabilitering och rehabilitering i kursform)

KIILA-rehabilitering kan genomföras helt eller delvis på distans.

Yrkesinriktad rehabiliteringskurs för arbetslivskompetens (TAITO-kurs)

Enligt servicebeskrivningen kan klienten utföra 30 dygn av arbetspraktiken i serviceproducentens lokaler för arbetsprövning, vid ett socialt företag eller i verkstäder med kommuner, stiftelser, organisationer, föreningar eller sammanslutningar som huvudmän, om det inte går att hitta en annan praktikplats. På grund av coronavirusläget kan klienten, om han eller hon vill, stanna på en sådan plats under hela praktiktiden (70 dygn), om det inte går att genomföra arbetspraktiken på en extern arbetsplats (t.ex. om en lämplig extern arbetsplats inte kan hittas). Också i sådana fall fortsätter serviceproducenten att söka en extern arbetsplats för klienten.

Om klienten inte är villig att fortsätta arbetspraktiken i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid sociala företag eller verkstäder efter 30 dygn, ska serviceproducenten diskutera avbrytande av rehabiliteringen med klienten och vid behov kontakta FPA.

Rehabiliteringsrapporten ska innehålla en redogörelse för orsakerna till att arbetspraktiken i sin helhet har genomförts i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid sociala företag eller i verkstäder.

TAITO-rehabilitering

Den inledande perioden, perioden med arbetspraktik, den fördjupade perioden och den avslutande perioden vid TAITO-rehabilitering kan genomföras på distans på det sätt som anges i servicebeskrivningen. Grupperioderna genomförs i enlighet med servicebeskrivningen så att deltagarna är fysiskt på en och samma plats.

Enligt servicebeskrivningen kan klienten utföra 30 dygn av arbetspraktiken i serviceproducentens lokaler för arbetsprövning, vid ett socialt företag eller i verkstäder med kommuner, stiftelser, organisationer, föreningar eller sammanslutningar som huvudmän, om det inte går att hitta en annan praktikplats. På grund av coronavirusläget kan klienten, om han eller hon vill, stanna på en sådan plats under hela praktiktiden (50–70 dygn), om det inte går att genomföra arbetspraktiken på en extern arbetsplats (t.ex. om en lämplig extern arbetsplats inte kan hittas). Också i sådana fall fortsätter serviceproducenten att söka en extern arbetsplats för klienten.

Om klienten inte är villig att fortsätta arbetspraktiken i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid sociala företag eller verkstäder efter 30 dygn, ska serviceproducenten diskutera avbrytande av rehabiliteringen med klienten och vid behov kontakta FPA.

Rehabiliteringsrapporten ska innehålla en redogörelse för orsakerna till att arbetspraktiken i sin helhet har genomförts i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid sociala företag eller i verkstäder.

Andra anvisningar för undantagssituationen

FPA fortsätter fram till 31.3.2022 tillämpa också de undantag gällande särskilda situationer som beskrivs nedan.

Fakturering för rehabiliteringen i akuta fall av exponering för coronasmitta

Serviceproducenten får fakturera kostnaderna för den första rehabiliteringsdag som inte genomförts om

 • klienten eller en närstående som deltar i rehabilitering akut har fått förhinder att delta på grund av exponering för coronasmitta och serviceproducenten har haft kostnader för den rehabilitering som har planerats för dagen i fråga.

Anvisningen gäller bara de tjänster där servicebeskrivningen innehåller ett motsvarande förfarande gällande faktureringen vid plötsligt insjuknande.

Observera att faktureringen av en rehabiliteringsdag som inte genomförts minskar det antal rehabiliteringsdagar som klienten har kvar.

Förfarande om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen

Myndigheternas anvisningar ska följas i situationen. Handlingsanvisningar finns t.ex. på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats (Smitta och skydd – coronaviruset).

Resor i anknytning till coronaviruset, liksom också vanliga rehabiliteringsresor, ersätts i enlighet med sjukförsäkringslagen. När en klient ska åka hem från serviceproducenten kan klienten eller serviceproducenten beställa en taxiresa från FPA:s beställningscentral i regionen. Taxiresan beställs via beställningscentralen för den region där serviceproducenten har sitt verksamhetsställe. Klienten kan anlita FPA-taxi om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att klienten på grund av sitt hälsotillstånd behöver taxi och ger klienten intyget SV 67r. Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beställer taxin för hemresan behövs det inte något intyg.

Användande av lokaler utanför slutenvårdsenheten för att kunna hålla trygga avstånd under multiprofessionell rehabilitering

I servicebeskrivningarna för rehabiliteringstjänsterna beskrivs i hurdana lokaler serviceproducenten kan genomföra rehabiliteringen. I en del av servicebeskrivningarna anges att de lokaler som används i rehabiliteringen ska ligga i serviceproducentens slutenvårdsenhet.
På grund av coronavirusläget kan serviceproducenterna undantagsvis genomföra multiprofessionell rehabilitering också i andra rehabiliteringslokaler utanför slutenvårdsenheten, om detta är nödvändigt för att säkerhetsavstånd ska kunna iakttas och serviceproducenten bedömer att det är tryggare för klienterna att rehabiliteringen genomförs i andra rehabiliteringslokaler.

Då andra rehabiliteringslokaler används ska bland annat följande beaktas:

 • målgruppen för tjänsten, dvs. om det är tillräckligt enkelt för klienterna att ta sig till de andra rehabiliteringslokalerna
 • serviceproducenten ska ordna transport till rehabiliteringslokalerna om lokalerna inte ligger på lämpligt promenadavstånd för målgruppen
 • serviceproducenten ansvarar för att det försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen gäller också under rehabilitering som äger rum i andra lokaler.

En medlem i den personal som tillhandahåller multiprofessionell rehabilitering kan, på grund av coronaläget, genomföra sin andel av rehabiliteringsprogrammet med hjälp av distansförbindelse

Om någon medlem i den personal som tillhandahåller multiprofessionell rehabilitering på grund av coronaläget inte kan genomföra sig andel av rehabiliteringsprogrammet vid serviceproducentens verksamhetsställe, kan en del av personalen genomföra sin andel av rehabiliteringsprogrammet med hjälp av distansförbindelse.

Anvisningen gäller följande rehabiliteringstjänster:

 • rehabiliteringskurser
 • anpassningskurser
 • multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning
 • familjerehabilitering (LAKU), rehabiliteringsveckoslut
 • yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • Yrkesinriktade rehabiliteringskurser för arbetslivskompetens (TAITO-kurser) och TAITO-rehabilitering

Det kan t.ex. vara fråga om situationer

 • där en medlem av personalen arbetar på heltid inom hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har bestämt att personalen inom hälso- och sjukvården inte på grund av coronavirusläget får delta i evenemang utanför arbetsplatsen eller
 • där en medlem av personalen inte på grund av sitt eget hälsotillstånd kan delta i genomförandet av rehabiliteringen vid serviceproducentens verksamhetsställe.

Om servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten innehåller specifikationer som gäller personalens medverkan i rehabiliteringen på distans ska serviceproducenten följa servicebeskrivningen i stället för den här anvisningen.

 • Ett exempel är servicebeskrivningen för multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, där det finns specifikationer gällande genomförande av rehabiliteringen med hjälp av distansförbindelse.

Då rehabiliteringsprogrammet genomförs med hjälp av distansförbindelse ska följande beaktas gällande distansrehabilitering:

 • Det rehabiliteringsprogram som genomförs med hjälp av distansförbindelse ska lämpa sig att genomföras på distans för klienten eller klientgruppen i fråga.
 • Genomförande av rehabilitering med hjälp av distansförbindelse
  • i fråga om en enskild klient och/eller anhörig som så vill: serviceproducenten ska se till att en medlem av teamet eller den specialiserade personalen som känner klienten/den anhöriga finns på plats i rehabiliteringslokalen medan rehabiliteringsprogrammet genomförs.
  • i fråga om en grupp: serviceproducenten ska se till att en medlem av teamet eller den specialiserade personalen som känner gruppmedlemmarna är på plats i rehabiliteringslokalen medan rehabiliteringsprogrammet genomförs.

Annat viktigt att beakta

Serviceproducenterna har i sitt anbud förbundit sig att genomföra rehabiliteringstjänster för ett på förhand fastställt antal klienter. FPA beaktar i det årliga minimiantalet klienter den inverkan coronavirusläget har på antalet klienter under tiden 1.1–31.3.2022.

En stor del av personalen inom förmånshandläggningen vid FPA arbetar fortfarande på distans. FPA kan skicka handlingar som gäller rehabiliteringsbeslut till serviceproducenterna per post och med skyddad e-post.

Serviceproducenterna ska följa aktualitetsmeddelandena gällande rehabiliteringstjänster på adressen kela.fi/web/sv/samarbetspartner-rehabiliteringstjanster-aktuellt-om-rehabilitering.

Aktualitetsmeddelanden som gäller coronavirusläget finns samlade på en egen sida på adressen www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-corona.

Svar på frågor som gäller coronavirusläget finns också (på finska) på sidan Usein kysyttyä koronatilanteesta på adressen kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-usein-kysyttya

Eventuella andra frågor kan skickas per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas för den tid man deltar i rehabilitering.
Om en klient har frågor som gäller rehabiliteringspenningen ska han eller hon uppmanas att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/mittfpa) eller per telefon på numret 020 692 225. FPA utreder sådant som gäller utbetalningen av rehabiliteringspenning.

Klienten kan ansöka om rehabiliteringspenning också för rehabilitering som genomförts på distans. Med tanke på rehabiliteringspenningen är det viktigt att en rehabiliteringsdag i öppen vård i sin helhet omfattar minst 4 timmar.

Serviceproducenten ska göra upp ett deltagarintyg för klienten också över en rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförts på distans. Läs svaret på frågan Hur ska jag gå till väga för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut rätt till den som deltar i rehabilitering?