Distansrehabilitering kan tillämpas inom FPA-rehabilitering som genomförs i grupp i öppen vård till och med 30.6.2021

Följande tjänster inom FPA-rehabilitering som genomförs i grupp i öppen vård kan till och med 30.6.2021 genomföras som distansrehabilitering:

 • OPI-kurser
  • Individuella besök och rehabiliteringsdagar i öppen vård
 • ITU-kurser
  • rehabiliteringsdagar i öppen vård (i servicebeskrivningen perioder under rehabilitering i öppen vård)
 • TULES-kurser i öppen vård
  • rehabiliteringsdagar i öppen vård
 • Rehabiliteringen Min egen väg
  • individuella besök och gruppbesök
 • Taito-kurs (arbetslivskompetens)
  • individuellt besök och rehabiliteringsdagar i öppen vård (i servicebeskrivningen dygn i gruppform)
 • KIILA-kurser
  • besök av sakkunnig, individuell dag i öppen vård, rehabiliteringsdagar i öppen vård (i servicebeskrivningen dygn i öppen vård), individuella besök
 • Individuell KIILA-rehabilitering
  • besök av sakkunnig, individuell dag i öppen vård, rehabiliteringsdagar i öppen vård (i servicebeskrivningen dygn i öppen vård), besök för individuell träning, individuellt besök
 • Gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering (med undantag av vattenterapi och psykoterapi, för vilka anvisningar om genomförande på distans har getts redan tidigare)
 • Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning i grupp
  • I det här meddelandet finns information om genomförande av prövningsbaserad individuell neuropsykologisk rehabilitering på distans.

Beakta följande vid genomförande av distansrehabilitering:

 • Innan distansrehabilitering genomförs ska serviceproducenten försäkra sig om att
  • distansrehabiliteringen motsvarar klientens och gruppens behov och mål och att den lämpar sig för klienten med tanke på hans eller hennes sjukdomstillstånd
  • genomförandet av distansrehabilitering inte förutsätter manuell handledning eller rehabiliteringsutrustning som inte kan levereras till klienten
  • den tjänst som genomförs i form av distansrehabilitering till sitt innehåll motsvarar en tjänst som genomförs i form av rehabilitering ansikte mot ansikte
  • varje medlem i gruppen vill delta i distansrehabiliteringen ELLER att serviceproducenten har tillräcklig kompetens, erfarenhet och teknik till sitt förfogande och bedömer att den utan problem kan genomföra rehabiliteringen i form av distansrehabilitering så att en del av klienterna deltar i rehabiliteringen på distans och en del ansikte mot ansikte i serviceproducentens lokaler
  • varje klient som deltar på distans har tillräckligt tekniskt kunnande för att delta i distansrehabilitering
  • klienten har en enhet med internetuppkoppling (t.ex. dator, pekplatta eller smarttelefon) och vid behov en webbkamera och hörlurar
   • Beakta att varken serviceproducenten eller FPA är skyldig att se till att klienten får den utrustning som krävs.
  • klienten har tillgång till ett utrymme som garanterar lugn och integritet under distansrehabilitering
  • en barnklient har en förälder eller någon annan trygg vuxen närvarande vid distansrehabiliteringen om barnets utvecklingsnivå förutsätter det.
 • Serviceproducenten ska genomföra distansrehabiliteringen i enlighet med Valviras anvisningar.
  • Serviceproducenten ska hos det företag som ordnar förbindelsen och programmet eller plattformen säkerställa att den lösning som företaget erbjuder uppfyller de krav på datasäkerhet, dataskydd och behandling av kunduppgifter som anges i lagstiftningen och i Valviras anvisningar. Serviceproducenten ska garantera klienternas integritet också under distansrehabilitering. Därtill rekommenderar FPA att serviceproducenten använder en skyddad dataförbindelse och stark autentisering.
 • Serviceproducenten ska se till att den har en uppdaterad handlingsmodell för nödlägen i samband med videosamtal (t.ex. sjukdomsattack). Serviceproducenten ska också ha en handlingsmodell för situationer, där klienten/klienterna har tekniska problem.
 • Serviceproducenten ansvarar för att det försäkringsskydd som förutsetts i servicebeskrivningen gäller också under videosamtal.
 • Serviceproducenten ska i klientens handlingar och i rehabiliteringsrapporten anteckna vilken andel av rehabiliteringen som på grund av coronavirusläget har genomförts på distans.

Besök och möten

Vid distansrehabilitering genomförs besök och möten i form av videosamtal i realtid.

Rehabiliteringsdagar i öppen vård

Rehabiliteringsdagar i öppen vård innefattar både videosamtal och självständiga övningar som kan genomföras också som digital rehabilitering.  En rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförs på distans är lika lång som en rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförs ansikte mot ansikte.

 • Av en distansrehabiliteringsdag i öppen vård genomförs minst 2 timmar i form av videosamtal. Det behöver inte vara fråga om ett enda videosamtal utan det kan vara flera kortare videosamtal  under dagens lopp.
 • Resten av rehabiliteringsprogrammet kan bestå av självständiga övningar. Övningarna ska planeras och genomföras så att serviceproducenten kan verifiera att klienten har utfört övningarna. Serviceproducenten ska ge respons på övningarna senast dagen efter rehabiliteringsdagen i öppen vård.

Rehabiliteringspenning

Klienten kan ansöka om rehabiliteringspenning då en rehabiliteringsdag i öppen vård genomförs i enlighet med stycket Rehabiliteringsdagar i öppen vård här ovanför.  Med tanke på rehabiliteringspenningen är det viktigt att en rehabiliteringsdag i öppen vård i sin helhet omfattar minst 4 timmar.

Serviceproducenten ska göra upp ett deltagarintyg också gällande en rehabiliteringsdag i öppen vård. Läs Hur ska jag gå till väga för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut rätt till den som deltar i rehabilitering?

Meddelande till FPA om tillämpande av distansrehabilitering

Serviceproducenten ska meddela FPA vilka av de multiprofessionella rehabiliteringstjänster som genomförs i grupp som undantagsvis genomförs i form av distansrehabilitering.

 • Meddelandet ska skickas per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.
 • I meddelandet ska anges
  • vilka av de multiprofessionella rehabiliteringstjänsterna för gruppen som genomförs i form av distansrehabilitering
  • under vilken tid tjänsterna tillhandahålls i form av distansrehabilitering
  • om tjänsterna tillhandahålls på distans för hela gruppen eller om en del av medlemmarna i gruppen kan delta i rehabiliteringen ansikte mot ansikte.

Genomförande av terapier i form av distansrehabilitering behöver inte meddelas FPA.

Priserna för rehabilitering som genomförs på distans samt fakturering

Enligt 14 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ska FPA till den som producerat en rehabiliteringstjänst betala ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader.

FPA ersätter serviceproducenten för tjänster som genomförts i form av distansrehabilitering enligt priset för rehabiliteringstjänsten.

 • I fråga om tjänster där måltider ingår i priset för en dag i öppen vård eller i priset för ett besök ersätter FPA serviceproducenten enligt priset för hela dagen i öppen vård eller priset för hela besöket.
 • I fråga om tjänster där ett separat pris har fastställts för måltiderna ersätter FPA inte priset för måltiderna.

Serviceproducenten ska fakturera FPA för rehabiliteringstjänster som tillhandahållits på distans på samma sätt som för rehabiliteringstjänster som tillhandahållits ansikte mot ansikte.

 • På fakturan ska inte antecknas att det varit fråga om distansrehabilitering. Uppgift om distansrehabiliteringen ska antecknas i klientens rehabiliteringsrapport.