E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård övergår till Suomi.fi-fullmaktskoder

E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård har tagit i bruk Suomi.fi-identifikation 14.12.2019. Det lönar sig att ge dem som använder tjänsten de Suomi.fi-fullmakter som behövs så fort som möjligt.

Privata företag kan ge Suomi.fi-fullmakter till dem som använder e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård. För andra organisationer blir det möjligt under år 2020.

Till en början kan man använda tjänsten med Suomi.fi-identifikation även om några fullmakter ännu inte har getts, eftersom tjänsten Suomi.fi-fullmakter godkänner giltiga Katso-fullmakter. Tack vare denna tillfälliga egenskap kan bl.a. aktörer inom den offentliga förvaltningen och föreningar fortsätta att använda tjänsten även om de ännu inte kan ge användarna Suomi.fi-fullmakter.

Företag kan redan ge fullmakter

Vid företag kan Suomi.fi-fullmakten ges av

  • den som i handelsregistret anges som företagets verkställande direktör eller ställföreträdare för den verkställande direktören 
  • den som i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
  • den som i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är registrerad som enskild näringsidkare
  • en person som av någon av de ovan nämnda har fått rätten att befullmäktiga andra personer för företagets räkning (fullmaktsrätt).

Det blir möjligt för aktörer inom den offentliga förvaltningen, organisationer, föreningar och församlingar att ge Suomi.fi-fullmakter under 2020 allteftersom Befolkningsregistercentralen tar i bruk nya egenskaper i Suomi.fi.

FPA önskar att organisationer som redan kan bevilja Suomi.fi-fullmakter börjar använda dem senast när det är aktuellt att ansöka om ersättningar för räkenskapsperioden 2019. Genom att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter säkerställer man att tjänsten fungerar när Katso-tjänsten tas ur bruk.

Närmare information