Ett rekordstort belopp betalades ut i FPA-ersättning för läkarmottagning på distans

De ersättningar FPA betalar ut för distanstjänster som tillhandahållits av privatläkare mångdubblades 2020. Ersättning för besök på distansmottagning betalades till 153 000 personer. Totalt 2 miljoner personer fick i fjol FPA-ersättningar för privat hälso- och sjukvård.

FPA betalar ersättning för läkararvoden, undersökning och behandling samt tandvård inom den privata hälso- och sjukvården. År 2020 betalades sammanlagt 134 miljoner euro i ersättningar.

FPA-ersättningar betalas också för distanstjänster som tillhandahålls av privatläkare. Distanstjänster kan tillhandahållas till exempel per telefon eller via chatt- eller videosamtal där patienten identifierats.

År 2020 betalades ersättningar för distanstjänster (E101T) till 153 000 personer, sammanlagt 2 miljoner euro. År 2019 betalades ersättningar för läkarbesök på distans (E101A–E101E) till 3 800 personer, sammanlagt 50 000 euro.

Ersättandet av distanstjänster reformerades 1.5.2020. Koderna för distansmottagning (E101A–E101E), som grundar sig på tidsanvändning, ersattes genom reformen med en enda kod för distanstjänster, E101T.  

Med reformen ville FPA förenkla ersättandet av tjänsterna och erbjuda kunderna en bättre ersättning än tidigare. Syftet är också att förbättra tillgången på digitala tjänster och främja användningen av dem. Användningen av de här tjänsterna har också ökat betydligt på grund av coronaepidemin.

Mer än en tredjedel av finländarna har fått ersättning för privat hälso- och sjukvård

År 2020 fick 2 miljoner personer FPA-ersättningar för privat hälso- och sjukvård.

Ersättningar för privatläkartjänster betalades till totalt 1,4 miljoner personer, sammanlagt 49 miljoner euro. Ersättning betalas för privatläkares mottagning och åtgärder. Förutom mottagningsarvoden var de åtgärdsgrupper som oftast ersattes åtgärder i hud och subkutan vävnad, anestesiåtgärder och åtgärder i rörelseorganen.

FPA ersätter också läkarordinerade undersökningar och behandlingar, och 2020 fick 1,1 miljoner personer sådan ersättning. För undersökningar och behandlingar betalades totalt 41 miljoner euro. För laboratorieundersökningar fick 428 000 personer ersättning och för radiologiska undersökningar fick 763 000 personer ersättning. För fysioterapi fick 155 000 personer FPA-ersättning.

Ersättningarna för privat tandvård uppgick 2020 till 44 miljoner euro, och de betalades till 920 000 personer. De åtgärder som oftast ersattes var undersökning av munnen, som utförts av tandläkare, samt lagning av tänder. För behandling och undersökning som utförts av en munhygienist fick 258 000 personer ersättning.

Sjukvårdsförsäkringen ersätter den försäkrade för nödvändiga kostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården. Den privata hälso- och sjukvården kompletterar den offentliga genom att förbättra tillgången på vård och ger kunden möjlighet att välja vårdställe. Det här är av särskild betydelse i fråga om sådana tjänster som det är ont om inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Läs mer