Förändringar i hur arbetsgivare sköter FPA-ärenden 2020

År 2020 använder FPA de löneuppgifter som arbetsgivarna anmält till inkomstregistret som grund för dagpenningar och andra förmåner. Alla som använder e-tjänster för arbetsgivare behöver Suomi.fi-fullmakter i stället för Katso-behörigheter. Grunderna för hur dagpenningen fastställs, ersättningarna för företagshälsovård och KIILA-rehabiliteringen förnyas.

Alla e-tjänster tar i bruk Suomi.fi under 2020

Av e-tjänsterna för arbetstagare har e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård och e-tjänsten för KIILA-kurser redan tagit i bruk Suomi.fi-identifikation. I e-tjänsten för arbetsgivare fortsätter Katso-autentiseringen till september 2020 eftersom alla organisationer ännu inte kan bevilja Suomi.fi-fullmakter.

Under 2020 ska alla arbetsgivare bevilja de fullmakter som behövs för att använda e-tjänsterna i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Näringsidkare och ett företags namntecknare kan redan nu bevilja Suomi.fi-fullmakter till e-tjänsterna för arbetsgivare. Organisationer inom den offentliga förvaltningen, församlingar, föreningar, stiftelser och utländska företag kommer under 2020 att kunna börja bevilja fullmakter.

Vissa problem uppstod vid ibruktagningen av Suomi.fi-identifikation för e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård och e-tjänsten för KIILA-kurser. FPA utreder dem tillsammans med Befolkningsregistercentralen. Problemen borde huvudsaklingen vara avhjälpta 8.1.2020.

Nytt telefonnummer och ny e-postadress till rådgivningen för den som söker ersättning för företagshälsovård

Från och med början av 2020 har rådgivningen för den som söker ersättning för företagshälsovård ett telefonnummer som betjänar  på svenska, ett annat på finska en  e-postadress.

Telefonservice på svenska 020 634 4908 (mån−fre kl. 9–11).

Telefonservice på finska 020 634 4907 (mån kl. 12–16, ti–fre kl. 9–12)

E-postadress: tyoterveyshuolto@kela.fi

Beloppet av sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning grundar sig på årsinkomsten

För dagpenningsperioder som börjar 1.1.2020 och senare beräknas dagpenningsbeloppet utifrån årsinkomsten.  I årsinkomsten beaktas löneinkomst, försäkringslön som avtalats för utlandsarbete, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst samt vissa förmåner och vissa ersättningar för inkomstbortfall. Löneuppgifterna får FPA från inkomstregistret.

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod på 12 månader, där löneutbetalningsmånaden är avgörande. Mellan granskningsperioden och dagpenningsperiodens början lämnas en månad. Till exempel vid beräkningen av en dagpenning som börjar i mars 2020 används inkomsterna under tiden 1.2.2019.–31.1.2020.

Ett undantag är de dagpenningar som börjar i januari 2020. Då beräknas årsinkomsten utifrån de 12 kalendermånader som infaller omedelbart innan förmånsrätten eller arbetsoförmåga, dvs. inkomsterna under tiden 1.1–31.12.2019.

I vissa specialfall kan dagpenningen från och med 2020 beräknas utifrån inkomsterna under de 3 sista månaderna i granskningsperioden. För dagpenningsperioder som börjar 2020 kan man inte längre ansöka om dagpenning utifrån lönen för 6 månader.

Besök hos företagsfysioterapeuten kan ersättas också utan remiss

Från och med 1.1.2020 kan FPA ersätta en arbetstagares besök hos en företagsfysioterapeut också då arbetstagaren besöker mottagningen utan remiss. En förutsättning för ersättning är att arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster har avtalat om direktmottagning hos företagsfysioterapeuter. Innehållet i och genomförandet av direktmottagningen ska finnas inskrivet i företagshälsovårdens verksamhetsplan.

Ersättningarna för företagshälsovård förnyas

Från och med räkenskapsperioden 2020 ligger tyngdpunkten när det gäller ersättningar för den företagshälsovård arbetsgivaren ordnar på förebyggande verksamhet.

I fortsättningen ersätter FPA i första hand förebyggande verksamhet inom företagshälsovården (ersättningsklass I), vars kostnader kan ersättas till 60 procent.  Ersättningar för sjukvård kan utgöra högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet för företagshälsovård.  Ersättningsprocenten för sjukvårdskostnader förblir densamma, dvs. 50 procent.

I samband med att ersättningssystemet förnyas ändras också ansökningsblanketten (SV 98 TTHr).

KIILA-rehabiliteringen förnyas vid ingången av 2020

Den yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringen förnyas vid ingången av 2020. Arbetsgivarna har från och med november kunnat ansöka om de förnyade kurserna för arbetsplatserna. En enskild arbetstagare kan också på eget initiativ eller på rekommendation av chefen eller företagshälsovården ansöka om individuell KIILA-rehabilitering i grupp.

I fortsättningen kan en arbetsgivare, som ansökt om en kurs, planera arbetsplatsens KIILA-kurs direkt med den valda serviceproducenten strax efter att ansökan är inlämnad.

Företagshälsovården och chefen kan rekommendera enskilda arbetstagare att söka sig till individuell KIILA-rehabilitering i gruppform.

Höjd inkomstgräns för social trygghet för utländsk arbetskraft

Utländska arbetstagare som kommer till Finland kan få förmåner som betalas ut av FPA. Rätt till förmåner uppkommer om arbetstagaren förtjänar minst 723,69 euro per månad (696,60 euro/månad år 2019). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

Sjukförsäkringsavgifterna stiger 2020

År 2020 är sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare 1,34 % av den lön som betalas (0,77 % år 2019).

År 2020 är dagpenningspremien för löntagare 1,18 % av bruttolönen (1,54 % år 2019). För FöPL-företagare är dagpenningspremien 1,33 % varav 0,15 procentenheter är tilläggsfinansieringsdelen för företagare (1,77 % år 2019). Om det sammanlagda beloppet av löneinkomsten och företagarens arbetsinkomst är under 14 574 euro, betalas ingen dagpenningspremie.

Sjukvårdsavgiften är år 2020 0,68 % av löne- och företagarinkomster. (Sjukvårdsavgift togs inte alls ut under åren 2017–2019). Den sjukvårdspremie som tas ut på pensions- och förmånsinkomster är 1,65 % (1,61 % år 2019). Sjukvårdspremien ingår i förskottsinnehållningen.

Ytterligare information

Arbetsgivare:

Privatpersoner: