FPA börjar ersätta direktmottagningsbesök hos företagsfysioterapeuter från 1.1.2020

Från ingången av 2020 kan FPA ersätta företagshälsovårdskostnader som uppkommit genom direktmottagningsbesök hos företagsfysioterapeuter.

Med direktmottagning hos företagsfysioterapeut avses att kunden söker vård hos en företagsfysioterapeut utan särskild behovsutredning eller remiss av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården (företagsläkare eller företagshälsovårdare). Direktmottagningen gäller besvär i rörelseorganen.

Från ingången av 2020 kan FPA ersätta företagshälsovårdskostnader som uppkommit genom direktmottagningsbesök hos företagsfysioterapeuter. Direktmottagningen ersätts inom ramen för den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I) och därtill anknytande sjukvård (ersättningsklass II).

Det första besöket hos företagsfysioterapeuten omfattar en klinisk undersökning, handledning, en bedömning av vårdbehovet och en plan för främjande av kundens funktions- och arbetsförmåga. Företagsfysioterapeuten kan vid behov be kunden komma på ett uppföljningsbesök (andra besök) och kan på kundens arbetsplats, utifrån en bedömning av arbetet och arbetsförhållandena, ge rådgivning och handledning som främjar arbetsförmågan. Anvisningarna gällande arbetsplatsutredningar har inte ändrats, utan för dem behövs fortfarande en bedömning av en yrkesutbildad person.
Vid direktmottagningen bedömer företagsfysioterapeuten vilken inverkan arbetet har på kundens symtom i rörelseorganen, föreslår ändringar i arbetet och påverkar aktivt kundens arbetssätt och arbetsförhållanden. Genom detta kan man förhindra att symtomen drar ut på tiden och kan påskynda en återgång i arbete.

När betalas ersättning?

FPA kan betala företagshälsovårdsersättning för besök som sker som direktmottagning hos företagsfysioterapeuter när man vid mottagningen följer den anvisning som Social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och FPA tillsammans utarbetat. Också de övriga villkoren för ersättning ska uppfyllas.

Arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster måste sinsemellan avtala om direktmottagning hos företagsfysioterapeuter. Innehållet i och genomförandet av direktmottagningen ska skrivas in i företagshälsovårdens verksamhetsplan.

Direktmottagning får erbjudas av en företagsfysioterapeut som hör till ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam och som har sådan fortbildning som avses i rekommendationen om direktmottagningsutbildning med anknytning till sjukdomar i rörelseorganen, Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta (2017). Företagsfysioterapeuten ska vid behov hänvisa kunden till en läkare. Företagshälsovårdsproducentens medicinska chef har helhetsansvaret för processen och verksamheten.

Hur ansöker man om ersättning?

Direktmottagningsbesök hos företagsfysioterapeuter anges i ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader i samma punkter som uppgifterna om verksamheten och kostnaderna gällande andra motsvarande tjänster. Direktmottagningsverksamheten ska inte specificeras i ansökan.

Läs mer