FPA fortsätter att betala ersättning för extra kostnader som orsakas av coronaepidemin 1.7–30.9.2021

FPA fortsätter att betala ersättning för extra kostnader för inkvartering, skydd, hygien och särskilda arrangemang för rehabiliteringsklienter under perioden 1.7–30.9.2021. Ersättning för kostnaderna för särskilda arrangemang betalas bara i fråga om sådana klienter som har fått sina rehabiliteringsbeslut senast 30.6.2021.

FPA har tidigare publicerat meddelanden om ersättning av extra kostnader som orsakas av coronaepidemin. De tidigare meddelandena hittar du på webbsidan Meddelanden om coronavirusläget.

Enligt 14 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ska FPA till den som producerat en rehabiliteringstjänst betala ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader. I det här meddelandet ges tilläggsinformation om ersättningen av extra kostnader som orsakas av coronaepidemin.

FPA fortsätter under perioden 1.7–30.9.2021 att betala ersättning för följande extra kostnader som orsakas av coronaepidemin:

 • kostnader för inkvartering av klienter i enkelrum (gäller alla rehabiliteringstjänster som inkluderar inkvartering eller en möjlighet till inkvartering)
 • skydd och hygien

FPA fortsätter under perioden 1.7–30.9.2021 att betala ersättning för extra kostnader för särskilda arrangemang för sådana klienter som fått sina rehabiliteringsbeslut senast 30.6.2021:

 • kostnader för särskilda arrangemang (till exempel arbete med omplanering av tidtabellerna för rehabiliteringen, samarbete med intressentgrupper och information)

FPA meddelar under augusti 2021 huruvida FPA fortsätter att betala ersättning för extra kostnader från 1.10.2021.

Ytterligare anvisningar om faktureringen av kostnader för särskilda arrangemang

Kostnaderna för särskilda arrangemang ska faktureras på en och samma gång

 • i samband med den normala kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens eller rehabiliteringsperiodens slut, då rehabiliteringshelheten eller rehabiliteringsperioden genomförs före 30.9.2021.

Ersättning för kostnaderna betalas endast i fråga om sådana klienter

 • för vilka kostnaderna inte tidigare har ersatts under perioden 1.6.2020–30.9.2021
 • vars rehabiliteringsbeslut har fattats senast 30.6.2021 och vars rehabilitering genomförs under perioden1.7–30.9.2021.

Om det sker ett byte av serviceproducent kan vardera serviceproducenten fakturera kostnaderna för särskilda arrangemang en gång per klient. För att ersättning ska betalas förutsätts ändå att klientens rehabilitering genomförs under perioden 1.7–30.9.2021.

 • Om en och samma serviceproducent tillhandahåller flera olika terapiformer för en klient kan serviceproducenten för klienten i fråga fakturera kostnaderna för särskilda arrangemang en gång per terapiform.

Beakta följande vid faktureringen av extra kostnader:

 • Extra kostnader kan faktureras endast om klientens rehabilitering eller en del av den har genomförts under ersättningsperioden.
 • FPA ersätter extra kostnader inom kategorierna inkvartering samt skydd och hygien per besök/möte eller per dygn/övernattningsdygn. Ersättning för kostnader för särskilda arrangemang betalas per klient som en engångsersättning eller vid rehabiliteringshelhetens eller rehabiliteringsperiodens slut.
 • FPA ersätter inte extra kostnader för sådana dygn eller besök/möten där rehabiliteringen har genomförts på distans. Om rehabiliteringen under perioden 1.7–30.9.2021 endast har genomförts på distans, ersätts inte kostnader för särskilda arrangemang.
 • FPA ersätter endast extra kostnader som gäller klienten. FPA ersätter inte extra kostnader som gäller en anhörig eller närstående som deltagit i rehabiliteringen.
 • FPA betalar inte separat ersättning för hygien och skydd om klienten anländer till serviceproducentens lokaler dagen före rehabiliteringen.

Beloppet av extra kostnader som ersätts

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering (individuell terapi och gruppterapi)
Fysioterapi, ergoterapi, vattenterapi, ridterapi, talterapi, musikterapi, bildkonstterapi och neuropsykologisk rehabilitering

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

I fråga om extra kostnader i samband med musikterapi får de serviceproducenter som är skyldiga att betala moms ersättning också för den moms som gäller de extra kostnaderna. Momsen ingår inte i de ersättningsbelopp som uppges i det här meddelandet, och i dessa fall kan serviceproducenten eller den som fakturerar för serviceproducentens räkning lägga till momsen.
Ersättning betalas för besök i serviceproducentens lokaler och för hembesök och nätverksbesök.

Psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

 • skydd och hygien: 2 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

Ersättning betalas för såväl besök i serviceproducentens lokaler som för hembesök och nätverksbesök.

Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

Kurser enligt sjukdomsgrupp och multiprofessionell individuell rehabilitering

Krävande medicinsk rehabilitering: kurser i sluten vård och multiprofessionell individuell rehabilitering

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 13 euro/klient/dygn i sluten eller öppen vård
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/besök av sakkunnig
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

Rehabilitering enligt prövning: kurser i sluten och öppen vård och multiprofessionell individuell rehabilitering

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 11 euro/klient/dygn i sluten eller öppen vård
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/individuellt besök eller gruppbesök, besök av sakkunnig
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

Familjerehabilitering (LAKU)

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 3 euro/klient/möte
 • skydd och hygien: 11 euro/klient/dygn under rehabiliteringsveckoslut
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

Min egen väg-rehabilitering

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/möte
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

NUOTTI-coachning

 • skydd och hygien: 3,72 euro (inkl. moms 24 %, 0,72 euro)/klient/besök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 49,60 euro (inkl. moms 24 %, 9,60 euro)/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, yrkesinriktade TAITO-rehabiliteringskurser och KIILA-rehabilitering (individuell och i kursform)

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/dygn
  • skydd och hygien: 6 euro/besök som görs av klienten eller besök som görs av sakkunnig
 • I fråga om TAITO-kurser betalas ersättning för skydd och hygien endast för sådan arbetspraktik som genomförs i serviceproducentens egna lokaler. För besök på arbetsplatsen som serviceproducenten gör under perioden med arbetspraktik betalas 6 euro/besök.
 • kostnader för särskilda arrangemang: 40 euro/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut
  • I fråga om TAITO-kurser kan kostnader för särskilda arrangemang faktureras även om endast perioden med arbetspraktik genomförts under ersättningsperioden.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

 • inkvartering: 49,50 euro (inkl. moms 10 %, 4,50 euro)/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/klient/dygn
 • skydd och hygien: 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/besök som görs av klienten eller besök som görs av sakkunnig
  • Ersättning för skydd och hygien betalas endast för sådan arbetspraktik som genomförs i serviceproducentens egna lokaler. För besök på arbetsplatsen som serviceproducenten gör under perioden med arbetspraktik betalas 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/besök.
 • kostnader för särskilda arrangemang: 49,60 euro (inkl. moms 24 %, 9,60 euro)/klient, faktureras på en gång i samband med den kundspecifika fakturan eller vid rehabiliteringshelhetens slut
 • Kostnader för särskilda arrangemang kan faktureras även om endast perioden med arbetspraktik genomförts under ersättningsperioden.

Hur ska extra kostnader faktureras?

Fakturera FPA för extra kostnader enligt vad som anges ovan, i samband med den normala klientspecifika fakturan. Lägg vid redovisningen till de extra kostnader som orsakats av coronaepidemin på den klientspecifika fakturablanketten (KU 203r, KU 201r eller KU 205r), specificerade enligt följande priskategorier:

 • Corona, inkvartering
 • Corona, skydd
 • Corona, särskilda arrangemang
 1. Exempel på fakturering då rehabiliteringen avslutas i september 2021
  Klientens sista period (5 dygn) av en sjukdomsspecifik rehabiliteringskurs har genomförts i september och serviceproducenten har inte tidigare fakturerat för särskilda arrangemang för klienten i fråga. I samband med den klientspecifika fakturan för september fakturerar serviceproducenten:
  - Corona, inkvartering 4 dygn x 45 euro, totalt 180 euro
  - Corona, skydd 5 dygn x 11 euro, totalt 55 euro
  - Corona, särskilda arrangemang 1 x 33 euro/klient
 2. Exempel på fakturering för september då rehabiliteringstjänsten fortsätter efter september
  Klientens terapi har pågått under perioden 1.6–30.9.2021 och terapin fortsätter till slutet av år 2021. Terapin ges en gång i veckan på tisdagar. Serviceproducenten har inte tidigare fakturerat för särskilda arrangemang för klienten i fråga. I samband med faktureringen för september fakturerar serviceproducenten:
  Corona, skydd 5 x 3 euro, totalt 15 euro
  Corona, särskilda arrangemang 18 euro/klient
  För juli-augusti har serviceproducenten fakturerat för ”Corona, skydd” i samband med den månatliga faktureringen.
  3. Exempel på fakturering för september då rehabiliteringsbeslutet har fattats före 30.6.2021
  Klienten har beviljats multiprofessionell individuell rehabilitering 1.2.2021. Den inledande perioden av rehabiliteringen har skjutits upp till 6–10.9.2021 på grund av coronaepidemin. Serviceproducenten har inte tidigare fakturerat för särskilda arrangemang för klienten i fråga. Klienten inkvarteras i dubbelrum i enlighet med servicebeskrivningen. I samband med faktureringen för september fakturerar serviceproducenten:
  - Corona, skydd 5 x 11 euro, totalt 55 euro
  - Corona, särskilda arrangemang 33 euro/klient
 3. Exempel på fakturering för september då rehabiliteringsbeslutet har fattats före 30.6.2021
  Klienten har beviljats multiprofessionell individuell rehabilitering 1.2.2021. Den inledande perioden av rehabiliteringen har skjutits upp till 6–10.9.2021 på grund av coronaepidemin. Serviceproducenten har inte tidigare fakturerat för särskilda arrangemang för klienten i fråga. Klienten inkvarteras i dubbelrum i enlighet med servicebeskrivningen. I samband med faktureringen för september fakturerar serviceproducenten:
  - Corona, skydd 5 x 11 euro, totalt 55 euro
  - Corona, särskilda arrangemang 33 euro/klient

Rehabiliteringskostnaderna ska i regel faktureras inom 2 månader från det att rehabiliteringen har genomförts. Om den normala tidsfristen för fakturering överskrids vid faktureringen av extra kostnader ska du på fakturan/redovisningsblanketten anteckna orsaken till att faktureringen dröjt. Om det finns grundad anledning kan FPA vara flexibel med faktureringstiden för extra kostnader.

Rehabiliterande psykoterapi

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas enligt 14 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner till rehabiliteringsklienten ersättning till högst det belopp som motsvarar den fastställda ersättningsnivån. FPA betalar ersättning för rehabiliterande psykoterapi enligt det maximibelopp som fastställs i statsrådets förordning (Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi 10.12.2015/1469) och därför kan extra kostnader för rehabiliterande psykoterapi inte ersättas.