FPA:s etiska riktlinjer sporrar leverantörer att agera ansvarsfullt

FPA har tagit fram etiska riktlinjer för sina leverantörer av produkter och tjänster. FPA hoppas att också andra aktörer inom den offentliga förvaltningen ska ha nytta av riktlinjerna, så att etiska principer i framtiden utgör en norm för upphandlingar.

Ansvarsfullhet är en del av FPA:s strategi och verksamhet. FPA vill försäkra sig om att de produkter och tjänster som upphandlas har producerats under socialt ansvarsfulla och miljömässigt hållbara förhållanden.  För att främja detta syfte har FPA tagit fram etiska riktlinjer för sina leverantörer.

Enligt riktlinjerna får exempelvis en organisation som levererar produkter eller tjänster till FPA inte kränka mänskliga rättigheter direkt eller indirekt. En leverantör får inte heller tillåta kränkningar av mänskliga rättigheter hos sina underleverantörer.

De etiska riktlinjerna beaktar också arbetsrätten och de skyldigheter som gäller arbetsförhållandena. Riktlinjerna tar ställning till bland annat barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och rättvis behandling samt till organisationsfrihet och kollektivavtalsförhandlingar. Principerna tillämpas på leverantörernas samtliga arbetstagare oberoende av anställningsförhållandets karaktär.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att de produkter och tjänster som FPA upphandlar har producerats på ett ansvarsfullt sätt också med hänsyn till miljön. FPA uppmuntrar leverantörerna att mäta och minska sina koldioxidavtryck och att förbättra energieffektiviteten.

Leverantörerna ska också agera ärligt, öppet och rättvist. FPA kan vid behov kräva utredningar och handlingar av leverantörerna, och att de rättar till de brister som upptäckts. FPA kan också genomföra kvalitetsrevisioner hos leverantörerna och deras underleverantörer.

– Alla de etiska riktlinjerna är inte relevanta i fråga om alla de produkter och tjänster som FPA upphandlar. Vi är också medvetna om att en del av leverantörerna, och även vi själva, ännu inte i alla avseenden lever upp till de krav som riktlinjerna ställer. Riktlinjerna ger ändå en tydlig bild av vad vi vill uppnå med vårt arbete med ansvarsfullhet, konstaterar FPA:s upphandlingschef Hannamaija Haiminen.

Riktlinjerna följer FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter och initiativet Global Compact samt den internationella arbetsorganisationen ILO:s (International Labour Organisation) principer.

Folkpensionsanstaltens etiska riktlinjer för leverantörer