Inkomstregistret kommer – FPA tar ett digitalt kliv

FPA önskar att arbetsgivarna utöver löneuppgifter även anmäler frivilliga uppgifter i inkomstregistret, till exempel uppgifter om anställningsförhållanden och frånvaro. När inkomstregistret fylls med uppgifter kommer det att bli lättare för FPA:s kunder att sköta sina ärenden. 

Det nationella inkomstregistret tas i bruk vid ingången av år 2019. Löneuppgifter börjar flöda in i inkomstregistret i början av 2019 i och med att arbetsgivarna börjar anmäla de anställdas löneuppgifter i systemet.

– Vi väntar med glädje och spänning på att inkomstregistret ska tas i bruk. Olika instansers system utbyter uppgifter med inkomstregistret på ett datasäkert sätt. Det har varit fint att få vara med och utveckla den här helheten inom Skatteförvaltningens projekt, säger Antti Jussila, direktör för FPA:s förmånstjänster.

– Inkomstregistret stöder utvecklingen av FPA:s digitala tjänster. Utvecklingen av registret fortsätter: år 2020 börjar också uppgifter om förmåner som FPA betalar ut föras in i inkomstregistret.

För FPA:s arbetsgivarkunder innebär början av år 2019 nya arbetssätt och nya system, men inkomstregistret kommer också att underlätta kommunikationen med FPA. Från medlet av januari kan arbetsgivare ansöka om familjeledighetsersättning och dagpenningar också via inkomstregistret, om det lönesystem som arbetsgivaren använder tillåter det.

Arbetsgivarna förväntas dra ännu större nytta av den ändring av sjukförsäkringslagen (RP 296/2018 rd) som träder i kraft vid ingången av år 2020. När ändringen genomförs får FPA de löneuppgifter som behövs för fastställande av sjukdagpenning, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning direkt från inkomstregistret. FPA kan alltså använda sig av aktuella uppgifter i inkomstregistret.

– Då kommer FPA inte längre att använda beskattningsuppgifter som grund för dagpenningsbeslut, förklarar Jussila.

Behovet av bilagor minskar

För FPA:s kunder fungerar inkomstregistret bra om arbetsgivaren också anmäler kompletterande uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaro och inkomstslag i systemet. Det är frivilligt för arbetsgivaren att anmäla dessa uppgifter.

– När arbetsgivarna också anmäler de här uppgifterna, kan FPA dra nytta av uppgifterna i inkomstregistret på ett effektivt sätt. Då blir det lättare för såväl personkunderna som arbetsgivarna att sköta sina FPA-ärenden, eftersom behovet av bilagor och tilläggsutredningar minskar, konstaterar Jussila.

Närmare information för kunder
www.fpa.fi/inkomstregistret