Jämlika äktenskap påverkar också FPA-förmånerna

De ändringar i lagarna om social trygghet som beror på den jämlika äktenskapslagen träder i kraft den 1 mars 2017, samtidigt med den jämlika äktenskapslagen. Samtidigt förändras också begreppet samboförhållande.

I och med ändringen av äktenskapslagen kan också personer av samma kön ingå äktenskap. Jämlika äktenskap innebär också att begreppet samboförhållande förändras. I framtiden kan en partner av samma kön eller hans eller hennes inkomster inverka på grunderna för beviljande eller på beloppet av bl.a. följande förmåner:

  • barnavårdsstöd
  • barnbidrag               
  • studiestödets bostadstillägg
  • allmänt bostadsbidrag
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • folkpension
  • grundläggande utkomststöd
  • barnförhöjning (i fråga om pensioner och förmåner för arbetslösa)

Ett samboförhållande ska meddelas till FPA så att förmånerna betalas ut korrekt. Äktenskap behöver däremot inte meddelas.

Ändringen av äktenskapslagen påverkar också registrerandet av parförhållanden. Möjligheten till detta upphör 1.3.2017. Parförhållanden som registrerats tidigare fortsätter  ändå att gälla. FPA betalar förmåner till personer i registrerat parförhållande enligt samma principer som till personer som är gifta eller samboende.

Ändringar i regnbågsfamiljers förmåner

En kvinna som är gift eller sambo med mamman till ett barn har i fortsättningen rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en man i samma situation. Till exempel kan faderskapspenning betalas ut genast från och med att barnet fötts. Registrering av parförhållandet och adoption inom familjen krävs inte längre för att man ska få föräldra- och faderskapspenning.

En pappa som ansvarar för vården av ett barn har också rätt till faderskaps- och föräldrapenning. Det förutsätts inte längre att han är gift eller sambo med barnets mamma. Pappans partner har dock än så länge inte rätt till föräldradagpenningar. Föräldrapenning kan betalas ut från den dag då pappan tar barnet i sin vård. Om det sker redan under moderskapspenningsperioden har pappan rätt till föräldrapenning redan då.

De nya bestämmelserna tillämpas om föräldradagpenningsperioden har börjat 1.3.2017 eller senare. Ändringarna inverkar inte på föräldradagpenningsperiodernas längd.

Barnet till ett kvinnligt par kan ha rätt till underhållsstöd om faderskapet för barnet inte har fastställts. Rätten till underhållsstöd upphör om den ena av kvinnorna adopterar den andra kvinnans barn. Underhållsstöd kan emellertid betalas medan adoptionsprocessen pågår.

Från och med mars 2017 kan en make av samma kön eller hans eller hennes inkomster inverka också på grunderna för beviljande eller på beloppet av barnavårdsstöd och barnbidrag.