Kostersättning som betalats direkt till klienten inom de yrkesinriktade rehabiliteringstjänsterna

Detta meddelande ersätter meddelandet som gavs 10.8.2021 gällande kostersättning som betalats direkt till klienten. Ändringarna i texten är markerade med fetstil.

FPA har i samband med

  • yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar (AKSE)
  • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)
  • yrkesinriktade Taito-rehabiliteringskurser (Taito-rehabilitering under avtalsperioden som börjat 2022)

betalat ersättning till serviceproducenten för klientens kost, då det inte har varit möjligt för serviceproducenten att ordna klientens måltider under arbetspraktik eller exempelvis på grund av att klienten följer en specialdiet. Om serviceproducenten i ovannämnda situationer inte har ordnat klientens måltider har serviceproducenten sökt ersättning från FPA, och betalat detta särskilt fastställda fasta belopp direkt till klienten.

Med ovannämnda ersättning har klienten täckt kostnaderna för måltiderna under rehabiliteringsdagen. Enligt Skatteförvaltningen betraktas sådan ekonomisk ersättning som annan skattepliktig inkomst som serviceproducenten förutsätts verkställa förskottsinnehållning på och anmäla till inkomstregistret.

Enligt en enkät till serviceproducenterna orsakar verkställande av förskottsinnehållning betydande extra arbete för serviceproducenterna. Av ovannämnda skäl betalar FPA från 10.8.2021 inte längre sådana kostersättningar till serviceproducenterna som serviceproducenterna har betalat direkt till klienterna. Detta gäller också klienter med pågående rehabilitering.

FPA uppdaterar inte prisbilagorna till avtalen med anledning av ändringen.

För att säkerställa genomförandet av klienternas rehabilitering önskar FPA att serviceproducenterna ordnar klienternas måltider under arbetspraktik alltid när det är möjligt. Vi rekommenderar att klienternas måltider ordnas i matsalen på arbetspraktikplatserna eller på matställen i närheten. Vid yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar (AKSE) ordnas klienternas måltider vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i en separat matsal också i sådana fall där klienten följer en specialdiet.

Serviceproducenten har inte sedan 10.8.2021 kunnat betala ersättning i form av pengar till klienten. Serviceproducenten avgör själv hur den ordnar klienternas måltider. (AKSE, TEAK, yrkesinriktade Taito-rehabiliteringskurser och Taito-rehabilitering).  Serviceproducenten kan till exempel avtala om ordnandet av klienternas måltider (lunch/middag och behövliga mellanmål) med en butik eller ett företag som levererar måltider. Då svarar serviceproducenten för måltidskostnaderna.

I ovannämnda fall betalar FPA ersättning till serviceproducenten för kostnaderna på grund av kosten i enlighet med vad som anges i prisbilagan till avtalet:

  • Kost, öppen vård, pati/ulti, klient (TEAK, avtalet gäller 2021–2022)
  • Kost, öppen vård (AKSE)
  • Kost, öppen vård (Taito-kurser och Taito-rehabilitering)

Om klienten distansarbetar hemma under extern arbetspraktik som ingår i sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) eller i en Taito-kurs eller Taito-rehabilitering och serviceproducenten har möjlighet att ordna klientens måltider, betalar FPA ersättning för kostnaderna på grund av kosten till serviceproducenten enligt prisbilagan till avtalet.  

Om deltagandet i rehabiliteringen orsakar klienten extra kostnader (t.ex. för kost) och klienten får rehabiliteringspenningens minimibelopp för rehabiliteringstiden, kan han eller hon ha rätt till ersättning för uppehälle. Närmare information om ersättning för uppehälle (Privatpersoner)