Kurser som beviljats för år 2020 kan flyttas till nästa 

På grund av coronaläget är det möjligt att flytta fram starten för kurser som beviljats för år 2020 till år 2021. Anvisningen gäller alla kurser.

För kurser som flyttas till år 2021 och deras fortsättningsperioder betalas samma pris som för de kurser som ordnas år 2020.

Om avtalsperioden för en kurs som flyttas fram är på väg att löpa ut i slutet av år 2020 förlänger FPA avtalets giltighetstid till och med 30.6.2021.

 • Rehabiliteringskurser för personer med hjärtsjukdomar och rehabiliteringskurser i öppen vård för personer med hjärtsjukdomar ska dock inledas senast 31.3.2021  Orsaken till att tidtabellen för dessa kurser inte är densamma som för övriga kurser är att kurserna för personer med hjärtsjukdomar ordnas genom ett registreringsförfarande från och med 1.4.2021.

Kurserna ska inledas senast 30.6.2021.

Informera FPA om kurser som flyttas till år 2021 senast 31.12.2020.

Sjukdomsgruppsspecifika kurser samt TAITO- och OPI-kurser

Om du vill flytta fram starten för en kurs som beviljats för år 2020 till år 2021 ska du

 • beakta att du förbundit dig att genomföra de kurser som beviljats för år 2021 och de kurser som du gett anbud på och överväga om det är ändamålsenligt att flytta fram kurser som beviljats för år 2020 till år 2021.
 • skicka ett meddelande om senareläggningen av kursen till FPA:s grupp för rehabiliteringstjänster på adressen kuntoutuspalvelujen_muutokset@kela.fi. Ange i ditt meddelande den nya kurstidtabellen och uppgifterna om kontaktpersonen för kursen, om de inte är desamma som för den kurs som beviljades för år 2020.
 • diskutera med klienterna om det passar dem att kursen flyttas till nästa år, om det redan fattats beslut för kursen.
  • Om den nya tidtabellen för kursen passar klienterna, behöver FPA inte kontaktas om deras situation.
  • Om det finns klienter som inte vill delta i kursen som flyttas till år 2021 ska du informera FPA om detta via skyddad e-post. 

Ange ”Ändring som gäller kurs” som rubrik för det skyddade e-postmeddelandet. Uppgifter ska meddelas om

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • kursens namn
 • på vilket sätt klientens deltagande ändras (t.ex. att man försöker hitta en ny kurs för klienten.)

Skicka uppgift om ändringarna som en separat fil för varje klient.

Skicka uppgifterna till någondera av följande e-postadresser:

 • kumppanit2.liitteet@kela.fi
 • kumppanit.liitteet@kela.fi.

Om du inte kan använda skyddad e-post kan du meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Utifrån meddelandena justerar FPA klienternas rehabiliteringsbeslut.

KIILA-kurser

KIILA-kurser för år 2020 kan flyttas till nästa år från och med 1.9.2020.

Om du vill flytta fram starten för en KIILA-kurs som beviljats för år 2020 till nästa år

 • ska du förhandla om en senareläggning av kursen med den aktör som har ansökt om den. Kurserna söks av arbetsgivare i samråd med företagshälsovården och av fackförbund och föreningar.
 • ska du diskutera med klienterna om det passar dem att kursen flyttas till nästa år, om det redan har fattats beslut för kursen.
 • ska du skicka ett meddelande om senareläggningen av kursen till FPA:s grupp för rehabiliteringstjänster på adressen kuntoutuspalvelujen_muutokset@kela.fi. Ange i ditt meddelande den nya kurstidtabellen och uppgifterna om kontaktpersonen för kursen, om de inte är desamma som för den kurs som beviljades för år 2020.
  • Ifall beslut redan har fattats om antagning av klienter till kursen ska du till det meddelande som skickas till adressen kuntoutuspalvelujen_muutokset@kela.fi bifoga en förteckning där det tydligt framgår
   • vilka av dessa klienter som kommer att delta i den senarelagda kursen
   • vilka av dessa klienter som inte kommer att delta i kursen och vad de har för önskemål gällande fortsättningen, exempelvis huruvida de önskar ett beslut om individuell KIILA-rehabilitering i gruppform.

När du meddelar uppgifter som gäller klienter ska du använda skyddad e-post.

Ska gruppen för rehabiliteringstjänster

 • föra in uppgiften att kursen år 2020 har annullerats
 • lägga till en kurs för år 2021 och
 • skapa en kurs för år 2021. Ett nytt kursnummer skapas för kursen.