Midostaurin (Rydapt) begränsat grundersättningsgillt från 1.8.2019

Läkemedelspreparatet Rydapt som innehåller midostaurin är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) från 1.8.2019,

  • när läkemedlet används som enda läkemedel, för underhållsbehandling (under högst 12 vårdperioder) av nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi hos vuxna patienter som är FLT3-mutationspositiva och som har fått fullständigt svar efter att först ha fått midostaurin i kombination med standard antracyklin- och cytarabininduktionsterapi och högdos cytarabinkonsolideringsterapi.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för midostaurin och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.8.2019:

3014.    Midostaurin

Midostaurin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3014) beviljas för behandling av akut myeloisk leukemi på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används som enda läkemedel, för underhållsbehandling av nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi hos vuxna

  • som är FLT3-mutationspositiva och
  • som har fått fullständigt svar
    • på induktionsterapi med en kombination av midostaurin, antracyklin och cytarabin och
    • på konsolideringsterapi med en kombination av midostaurin och högdos cytarabin.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för ett år.

Mer information