Ruxolitinib (Jakavi) begränsat grundersättningsgillt från 1.12.2015

Läkemedelspreparatet Jakavi som innehåller ruxolitinib är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (35 %) från 1.12.2015

  • vid behandling av symtom eller sjukdomsrelaterad splenomegali hos vuxna patienter med primär myelofibros, post-polycytemia vera-myelofibros eller post-essentiell trombocytemi-myelofibros av intermediär-2 eller hög risk.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för ruxolitinib och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.12.2015

374.     Ruxolitinib


Ruxolitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (374) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt god vårdpraxis av symtom eller sjukdomsrelaterad splenomegali hos vuxna patienter med primär myelofibros, post-polycytemia vera-myelofibros eller post-essentiell trombocytemi-myelofibros av intermediär-2 eller hög risk.
Patienter klassificeras som intermediär-2- eller högriskpatienter om minst två av följande faktorer uppfylls (poängsystemet DIPSS-plus):

  • förekomst av allmänna symtom (till exempel viktnedgång, feber eller uttalad trötthet)
  • ålder över 65 år
  • hemoglobin under 100 g/l
  • patienten är beroende av erytrocyttransfusioner
  • trombocyttal under 100 x 109/l
  • leukocyttal över 25 x 109/l
  • andelen blaster av leukocyterna i blodet minst 1 %
  • karyotyp med dålig prognos (komplex karyotyp eller +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ruxolitinib påvisas enligt ovan.
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information