Skattefria stipendier inverkar inte längre på studiestödet

Riksdagen har godkänt ändringarna i lagen om studiestöd. Från ingången av 2019 inverkar skattefria stipendier inte längre på studiestödet. Inkomstgränserna för studerandes föräldrar höjs, eftersom det är skattepliktiga inkomster som beaktas i samband med studiestödet.

Skattefria stipendier till studerande beaktas inte som inkomst i samband med studiestödet, om stipendiet har betalats ut 1.1.2019 eller därefter. Det har ansetts vara orättvist att stipendierna inverkar på studiestödet, eftersom de ofta har beviljats för att sporra den studerande eller som belöning för god studieframgång. Efter ändringen minskar inte stipendierna längre på studiestödet. Skattepliktiga stipendier räknas för sin del även i fortsättningen som årsinkomster som inverkar på studiestödet.

Föräldrarnas inkomster inverkar på studiestödet om den studerande bor hos sin förälder eller är under 18 år. Föräldrarnas inkomster har hittills beaktats som nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster, vilket betyder att man dragit av utgifter för inkomstens förvärvande. Från ingången av 2019 beaktas inkomsterna som skattepliktiga inkomster. Med skattepliktiga inkomster avses i allmänhet bruttoinkomster på vilka varken utgifter eller skatteavdrag inverkar. Eftersom de skattepliktiga inkomsterna nästan alltid är större än nettoinkomsterna, höjs föräldrarnas inkomstgräns samtidigt med 5–6 procent.

Ändringen gällande föräldrarnas inkomster görs på grund av det nationella inkomstregistret, som tas i bruk år 2019. Lönerna syns i inkomstregistret i form av skattepliktiga inkomster. Det inkomstbegrepp som används i samband med studiestödet ändras så att FPA kan dra nytta av inkomstregistret i avgöranden som gäller studiestöd. Kunderna drar nytta av ändringen, eftersom de inte längre behöver lämna in lönespecifikationer till FPA för löner som betalats ut efter 1.1.2019.

Förbättringar i studiestödet för studerande på andra stadiet i augusti

Riksdagen godkände också följande ändringar i lagen om studiestöd som träder i kraft 1.8.2019: ett nytt läromaterialstillägg, ändringar i studiestödet för unga under 18 år som bor någon annanstans än hos sin förälder och en ändring av tiden med studiestöd per läsår under gymnasiestudier.

Från och med augusti kan barn i familjer med låga inkomster få ett läromaterialstillägg på 46,80 euro/månad till studiepenningen. Rätt till läromaterialstillägg har en studerande under 20 år som bor hos sin förälder och en studerande under 18 år som bor någon annanstans, om deras föräldrar har årsinkomster på högst 41 100 euro. Även studerande under 17 år som omfattas av barnbidrag kan få tillägget. Om en studerande som ännu inte har rätt till studiepenning vill ha läromaterialstillägg från och med augusti 2019, ska han eller hon ansöka om studiestöd på våren eller sommaren. Läromaterialstillägget beviljas utan ansökan de studerande som får studiepenning. 

Från och med augusti 2019 inverkar föräldrarnas inkomster inte längre på studiepenningens grundbelopp eller bostadstillägget för studerande under 18 år, om den studerande bor någon annanstans än hos sin förälder. Även efter augusti inverkar föräldrarnas inkomster på läromaterialstillägget till studiepenningen, på studiepenningens förhöjning för mindre bemedlade och i vissa fall också på beviljande av statsgaranti för studielån. En studerande under 17 år som bor någon annanstans än hos sin förälder, och vars föräldrars inkomster förhindrar beviljande av studiepenning, kan få studiestöd från och med augusti 2019. Ansökan ska göras på våren eller på sommaren 2019.

Från och med augusti 2019 ändras också tiden med studiestöd per läsår under gymnasiestudier. Den studerande kan få studiestöd för läsårets tio månader, från början av augusti till slutet av maj. FPA förlänger utan ny ansökan stödtiden för gymnasister som får studiestöd.

Närmare information för kunder:

På nätet: www.fpa.fi/studiestod

Fråga på nätet: www.fpa.fi/fragafpa

Per telefon: FPA:s servicenummer för studerande, tfn 020 692 229, måndag–fredag kl. 9–16

Studiestödet på Facebook (på finska)