Tilläggsupphandling av individuell psykoterapi: Nya serviceproducenter har valts för krävande medicinsk rehabilitering i de fem försäkringsdistrikten

Tilläggsupphandlingen av individuell psykoterapi har avslutats och upphandlingsbesluten har skickats till anbudsgivarna. Till de fem försäkringsdistrikten inkom sammanlagt 217 anbud, och totalt 187 anbudsgivare godkändes som serviceproducenter. Tilläggsupphandlingen resulterade i ca 800 nya klientplatser.

Besluten i upphandlingsförfarandena fattades på samma grunder som i det förfarande för upphandling av individuell psykoterapi som ordnades år 2018, men grunderna för valet av anbudsgivare till ramavtalet förtydligades.

De nya avtalen gällande individuell psykoterapi ingås för tiden 1.4.2021–31.12.2021.  FPA förbehåller sig rätten att förlänga avtalsperioden med en optionsperiod på ett (1) år för år 2022. FPA har meddelat att man utnyttjar den option för år 2022 som skrivits in i avtalen om individuell terapi och meddelandet gäller också de här nya avtalen. Terapitjänster enligt de nya avtalen tillhandahålls från och med 1.4.2021.

Beslutsgrund

FPA konkurrensutsatte individuella psykoterapitjänster inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering våren 2018. Avtalsperioden började 1.11.2018 och tjänsterna började tillhandahållas 1.1.2019. Genom tilläggsupphandlingen köps tjänster bara till de landskap och kommuner, där FPA inte har kunnat trygga tillräckliga tjänster med de nuvarande avtalsproducenternas kapacitet att ta emot klienter.