Utredningen av rehabiliteringsbehovet hos dem som får sjukdagpenning under långa perioder ska bli effektivare

Om en persons arbetsoförmåga blir långvarig utreder FPA personens rehabiliteringsbehov senast då sjukdagpenning har betalats ut för 60 dagar. Framdeles utreder FPA vid behov rehabiliteringsbehovet också när sjukdagpenning har betalats i 150 och i 230 dagar.

FPA ska utreda rehabiliteringsbehovet senast när en person har fått sjukdagpenning för 60 vardagar.

En ändring av sjukförsäkringslagen 1.1.2022 medför att FPA är skyldig att utreda rehabiliteringsbehovet om det behövs, också när sjukdagpenning har betalats för 150 och 230 dagar. De här tidpunkterna är så kallade kontrollpunkter för sjukdagpenningsperioden.  Genom att effektivare utreda rehabiliteringsbehovet vill man förebygga långvariga perioder av arbetsoförmåga och säkerställa att personen i rätt tid får de rehabiliteringstjänster han eller hon behöver. Med de här åtgärderna främjar man återgången till arbetslivet och förebygger pensionering på grundval av arbetsoförmåga.

Vid FPA utreds rehabiliteringsbehovet utifrån de handlingar som finns till förfogande och vid behov ringer man upp personen. Personen får information om eventuell rehabilitering och man kan fundera på olika alternativ tillsammans med honom eller henne.  Vid behov hänvisas personen till lämplig rehabilitering. 

De så kallade kontrollpunkterna beaktas också inom företagshälsovården

Framdeles fäster man också inom företagshälsovården särskild uppmärksamhet vid utdragna sjukdagpenningsperioder. Redan nu måste företagshälsovården utreda en arbetstagares möjligheter att fortsätta arbeta innan sjukdagpenning har betalats ut för 90 vardagar. Senast då ska arbetstagaren lämna FPA ett utlåtande av företagsläkaren om sin återstående arbetsförmåga och sina möjligheter att fortsätta arbeta, så att utbetalningen av sjukdagpenning inte avbryts. 

I fortsättningen utreder företagshälsovården vid behov arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta också innan arbetstagaren har fått sjukdagpenning för 150 eller 230 dagar. Om det har getts ett utlåtande om möjligheterna att fortsätta arbeta ska arbetstagaren lämna in det till FPA. Om det inte finns något sådant utlåtande är detta inget hinder för fortsatt utbetalning av dagpenning, i motsats till vad som är fallet när det gäller 90 dagar.

År 2020 fick 294 568 personer sjukdagpenning. År 2019 var antalet mottagare 304 146. Av dem fick cirka 32 000 sjukdagpenning i minst 150 dagar. År 2019 fick cirka 25 187 personer, dvs. cirka 8 procent, sjukdagpenning för den maximala tiden (300 dagar).