Beslut om frånvaro från arbete

Dagpenning vid smittsam sjukdom

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen fattar beslut om att en person som omfattas av den sociala tryggheten i Finland ska bli borta från sitt arbete för att förhindra spridningen av en allmänfarlig eller annan smittsam sjukdom. Beslut om att en person ska hållas i karantän eller isolerad kan fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas till en person förutsatt att det blir fråga om inkomstbortfall under den tid som beslutet om frånvaro från arbete gäller. Dagpenningen kan betalas oberoende av personens ålder. Även en vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukom om barnet har förordnats att bli borta från dagvårdsplatsen eller skolan för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom och om detta medför inkomstbortfall för vårdnadshavaren.

Beslut om frånvaro från arbete

För ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behövs alltid ett beslut om frånvaro från arbete. Beslutet ska fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Det går bra med en kopia av beslutet, eller ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter och som är undertecknat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Belopp och utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Någon självrisktid finns inte. För löntagare motsvarar dagpenningens belopp det inkomstbortfall som arbetsgivaren meddelar FPA. För företagare bestäms dagpenningen utifrån den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gäller vid tidpunkten för beslutet (en trehundradel av årsarbetsinkomsten).

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas även för den tid då en person är arbetsoförmögen, om han eller hon har meddelats ett beslut om frånvaro från arbete. Om personen först har fått ett intyg med tanke på sjukdagpenning och FPA utifrån det har beviljat sjukdagpenning kan beslutet rättas, varefter dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas för hela den tid som beslutet avser.