Våra forskningsområden 2017-2020

Systemet för tryggandet av försörjningen – tillräcklighet och ändringar

I alla skeden av livet kan det finnas behov av att trygga försörjningen. Vi undersöker huruvida försörjningen är tillräckligt väl tryggad och hur tryggheten utvecklas inom olika befolkningsgrupper. I synnerhet undersöker vi vilken betydelse förmånerna från FPA har. Vi kartlägger också befolkningens åsikter om och erfarenheter av systemet för tryggande av försörjningen. Vi undersöker och följer med hur utnyttjandet av försörjningsförmåner utvecklas inom olika befolkningsgrupper.

Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA i början av 2017 är ett av våra viktigaste forskningsområden under strategiperioden. Vi utreder hur överföringen påverkar FPA:s processer och vad den betyder för kunderna samt hur det nya utkomststödssystemet fungerar. Vid granskningen av hur systemet fungerar inriktar vi oss främst på utvärdering och utveckling av processerna och på reformens samhälleliga betydelse.

I forskningen kring arbetslöshetsförmåner granskar vi incitament för att ta emot arbete och vilken inverkan ändringar i lagstiftningen har på incitamenten.  Det borde alltid vara ekonomiskt mer lönsamt att ta emot arbete än att leva på arbetslöshetsförmåner och andra försörjningsförmåner. Så är ändå inte alltid fallet ur individernas och hushållens synvinkel, och man talar då om en inkomstfälla. Vår forskning inriktas på att identifiera inkomstfällor och på att söka metoder för att eliminera dem.

Också försöket med basinkomst, som administreras av FPA, infaller under den här strategiperioden. Vi bereder oss på att följa upp hur försöket med basinkomst utfaller och vilka effekter det har, eventuellt i samarbete med andra forskningsorganisationer.

Kostnaderna för bostadsbidraget har ökat kraftigt. I vår forskning ser vi närmare på hur bostadsbidraget allokeras, viken betydelse det har som en del av försörjningen, vilka effekter genomförda och planerade ändringar av lagarna om bostadsbidrag har samt sambanden mellan bostadsbidraget och hyresnivån. 

Arbets- och funktionsförmåga: förändringar i arbetsförmågan, förmåner för personer med funktionsnedsättning, rehabilitering

Att förlänga arbetskarriärerna är en aktuell social- och hälsopolitisk och nationalekonomisk målsättning i det finländska samhället. Genom att forska i sjukdagpenning som betalas av FPA, rehabiliteringspenning och övergången till sjuk- eller invalidpension utreder vi hur arbetsförmågan utvecklas hos ungdomar och personer i arbetsför ålder och vilka faktorer som har ett samband med arbetsoförmåga. Vi undersöker socioekonomiska skillnader när det gäller vägen från arbetsförmåga till sjuk- eller invalidpension och utreder faktorer som har ett samband med hur vanligt det är att ha förmåner vid arbetsoförmåga och kostnaderna för dem inom olika befolkningsgrupper.

Syftet med förmånerna för personer med funktionsnedsättning är att stödja personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i att klara sig på egen hand samt att stödja rehabilitering och vård för dem. Som stöd för utvecklandet av förmånssystemen producerar vi information om de kundgrupper som har fått förmåner för personer med funktionsnedsättning, regionala skillnader i användningen av dessa förmåner och den utveckling som skett i användningen av förmånerna. Vi granskar vårdbidrag för pensionstagare, t.ex. vem som får vårdbidrag till grundbelopp, och vilka andra förmåner och serviceformer de använder.

Syftet med den rehabilitering som FPA ordnar är att bevara och förbättra klienternas arbets-, studie- och funktionsförmåga. Vår forskning stödjer arbetet med att utveckla de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar, men kan också utnyttjas på ett bredare plan vid utvecklandet av rehabiliteringstjänster och då man bedömer behovet av ändringar i rehabiliteringslagstiftningen. Prioriterade områden inom vår forskning är forskning som stödjer utvecklandet av service, utvärderingen av ändringar i lagstiftningen samt rehabilitering som ges samtidigt som rehabiliteringsklienterna har andra förmåner.

Familjeledighet och närståendevård

Familjeförmånerna från FPA är av central betydelse när det gäller att sammanjämka barnavård och arbete. Vi analyserar hur familjerna ordnat dagvården i olika livssituationer och hur familjeledigheterna utnyttjas samt frågor som gäller jämställdhet, försörjning och arbetsliv i anknytning till detta. Vidare utreder vi hur familjeförmånerna fungerar när familjestrukturerna förändras och blir mera varierade. En aspekt i vår forskning är att jämföra hur invandrare och den infödda befolkningen använder familjeförmåner. Vi undersöker också frågor som gäller försörjningen vid närståendevård, till exempel närståendevårdarnas inkomststruktur och inkomstutveckling.

Pensionssystem och reformer

Vi studerar pensionsskyddet särskilt utgående från de pensionsförmåner – folkpension och garantipension – som FPA handhar, men beaktar också hur pensionssystemet som helhet räcker till och fungerar, samt de reformer som gäller pensionssystemen. Vi producerar information om pensionsreformen 2017 och de effekter på välfärden som planerna på att reformera familjepensionerna har.

Reformeringen av systemet för social- och hälsovårdstjänster

Den totalreform av det finländska systemet för social- och hälsovårdstjänster som planeras gäller både ansvaret för att ordna tjänsterna och finansieringen av dem. Syftet med reformen är bland annat att förenkla systemet för finansiering av social- och hälsovården via flera kanaler och att öka valfriheten. Reformen kan innebära en betydande förändring i den roll sjukförsäkringen, som handhas av FPA, har. Vi producerar information som underlag för planeringen av reformen. Vår forskning gäller FPA:s och FPA-förmånernas betydelse inom social- och hälsovården samt valfriheten, konkurrensen och regleringen i fråga om hälsovårdstjänsterna. Vi studerar företagshälsovården som en del av hälsotjänsterna samt frågor som gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

I forskningen om systemet för läkemedelsersättningar granskar vi hur systemet fungerar, hur ersättningarna fördelas och räcker till samt hur olika sparåtgärder inverkar. Vi simulerar också följderna av olika alternativa ändringar i systemet. Vårt mål är att hitta svar på hur sparåtgärder borde inriktas och ersättningssystemet utvecklas så att också personer med små inkomster skulle ha råd med de läkemedelsbehandlingar de behöver.

Utgifterna för ersättningar för resor i samband med sjukvård och rehabilitering har ökat kraftigt de senaste åren. Vi studerar allokeringen av förmånen, faktorer som har samband med utgifterna för förmånen, effekterna av ändringar i lagstiftningen samt resor som ersätts av FPA som en del av de resor som stöds med offentliga medel.

Folkpensionsanstalten som aktör

Folkpensionsanstaltens (FPA) organisation har förändrats, servicekanalerna har utvecklats och antalet förmåner som FPA handhar har blivit fler. Personalen utökas på grund av att det grundläggande utkomststödet har överförts till FPA. I denna situation är det viktigt att få aktuell information om FPA:s kunder, de kundgrupper som behöver särskild uppmärksamhet, kundbetjäningen och processerna. I kundforskningen granskar vi FPA-förmånerna, verkställandet av dem och informationen om förmånerna, särskilt ur kundernas synvinkel. Vi studerar bland annat hur förmånsprocesserna löper och tar reda på kundernas erfarenheter och medborgarnas inställning till FPA.

När arbetssätt och arbetsuppgifter förändras måste man kontinuerligt följa upp kraven i arbetet, resultaten och arbetsförhållandena och om det behövs måste arbetet utvecklas. I FPA:s ledarskapsmodell har välbefinnandet i arbetet en central roll. De personalundersökningar som görs inom FPA är en årligen återkommande personalenkät och personalenkäter av engångsnatur. Vi svarar för genomförandet av personalenkäten.

Vi erbjuder FPA:s övriga enheter en kompetent stödtjänst med låg tröskel för utarbetande av elektroniska kund- och personalenkäter och vi utvecklar processerna för kund- och personalundersökningar i samarbete med dem. Vi utvecklar också samordningen och styrningen av de personal- och kundenkäter som görs inom FPA så att så många som möjlig ska ha nytta av dem och så att verksamheten utgående från dem ska kunna utvecklas i enlighet med de strategiska målen.