Våra verksamhetssätt

Ett kunskapscenter för social trygghet

Vi är en kompetent, tvärvetenskaplig forskningsenhet, som med hjälp av forskning och sakkunnigarbete producerar och sammanställer tillförlitlig och rättidig information som stöd för beslutsfattandet och som underlag för samhällsdebatten. Vi producerar såväl omfattande forskningsrapporter och temaböcker som snabba utredningar och sakkunnigutlåtanden om aktuella frågor.

Vi utnyttjar FPA:s registeruppgifter på ett omfattande och mångsidigt sätt och kombinerar dem vid behov med andra personuppgiftsansvarigas register. Den kunskap vi får med hjälp av registerdata kompletterar och fördjupar vi genom bland annat intervjuer, enkäter och dokumentanalys.

Vi följer utvecklingen av metoder för insamling och analys av material och tar i bruk de metoder som bäst främjar produktionen och spridningen av information. Vi utvecklar mikrosimuleringsmodeller som stöder lagstiftningsprocessen och beslutsfattandet och med hjälp av dem studerar vi hur förmånssystemen påverkar inkomstfördelningen, kostnaderna och incitamenten för att på ett mera täckande sätt kunna utvärdera effekterna av lagändringar.  

Vi publicerar resultaten av våra undersökningar i FPA:s publikationsserier och i form av artiklar i inhemska och internationella vetenskapliga publikationsserier och facktidskrifter. I den snabba informationsförmedlingen använder vi arbetspapper, promemorior, bloggar, nyhetsbrev och material som presenterats vid möten.

FPA:s publikationsserier finns i elektronisk form och kan avgiftsfritt laddas ner så att de är lättillgängliga för alla. Då det gäller användningen av andra publiceringskanaler prefererar vi så kallade open access-publikationer, som kan läsas avgiftsfritt i vida kretsar.

Vi utvecklar våra sätt att kommunicera våra forskningsreslutat interaktivt och informativt genom att använda visuella metoder. I kommunikationen använder vi aktivt både traditionella och nya kommunikationsmedel, såsom sociala medier. Vi stöder och uppmuntrar våra forskare och sakkunniga i att kommunicera.

Samarbete inom och utanför FPA

Vi söker nya sätt att föra dialog inom FPA med sakkunniga inom olika enheter och ämnesområden. Vi deltar inom FPA som sakkunniga i arbetet med att utveckla förmånslagstiftningen. Vi bedriver också mycket sakkunnigsamarbete utanför FPA, till exempel genom att delta i arbetsgrupper som bereder lagstiftning. Vi vill främja forskningens samhälleliga genomslag och öka användningen av forskningsdata i beredningen av beslutsfattandet och i utvärderingen av effekterna av besluten.

I flera forskningsprojekt samarbetar vi med andra forskningsinstitutioner och universitet. Viktiga samarbetsprojekt är bland annat ett forskningsprojekt om bekämpande av ojämlikhet under tider av knapphet, Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA-konsortiet), som leds av Åbo universitet, och ett projekt om arbete, jämlikhet och offentlig politik, Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP-konsortiet), som leds av Tammerfors universitet. Bägge projekten har fått finansiering för strategisk forskning från Finlands Akademi. FPA samordnar också det jämlikhetsprogram i vilket sex konsortier för strategisk forskning ingår.

FPA administrerar forskningsfinansiering enligt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Vi deltar i beslutsfattandet om finansieringen och i styrningen av forskningen så att finansieringen leder till information som kan utnyttjas vid utvecklandet av sjukförsäkringen och den rehabilitering som handhas av FPA.

En särskild uppgift är att ge Läkemedelsprisnämnden FPA:s utlåtanden om läkemedel som det föreslås att sjukförsäkringen ska ersätta och om priserna på dem.

FPA:s forskningsetiska kommitté bedömer etiken i icke-medicinska forskningsprojekt och ger utlåtanden om register-, blankettenkät- och intervjuundersökningar som gäller människor och i vilka man utnyttjar sådana data från FPA där personer kan identifieras.