Statistik över barnavårdsstöd

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 4.6.2018:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2017 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.
Läs mer.

Produkter som innehåller statistik över barnavårdsstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

De lagstadgade barnavårdsstöden är månatliga stöd som betalas till familjer som ett sätt att från samhällets sida ekonomiskt stödja ordnandet av dagvården för barn under skolåldern och för barn som inleder sin skolgång. Barnavårdsstödet består av hemvårdsstöd, privatvårdsstöd, flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning. Statistiken över barnavårdsstödet innehåller statistik över de familjer som fått barnavårdsstöd och de barn som omfattats av stöden samt över utbetalda stödbelopp. I statistiken över de kommuntillägg till hemvårdsstöd och privatvårdsstöd som kommunerna betalar ingår endast de kommuner som har ingått avtal om utbetalning med FPA.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över barnavårdsstöd

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi