Statistik över föräldradagpenningar

Den färskaste publiceringen 19.5.2021:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2020 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

År 2020 hade 79 666 mödrar och 58 170 fäder föräldradagpenning. Både antalet fäder och antalet mödrar minskade jämfört med året innan. För 89 % av föräldradagpenningsdagarna betalades ersättningen till modern. Andelen dagar som ersattes till fäderna var den samma som föregående år, 10,8 %. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Stapeldiagram över föräldradagpenningdagar som ersatts till mödrar och fäder.

Produkter som innehåller statistik över föräldradagpenningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi