Statistik över pensionstagarna i Finland 

Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten (FPA)

Produkter som innehåller statistik över pensionstagarna i Finland

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av nypensioneringar och pensionerade. Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem; folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet.

FPA ansvarar för folkpensionssystemet. Arbetspensionerna sköts av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor inom den privata sektorn samt av pensionsanstalter inom den offentliga sektorn. Pensionsskyddscentralen fungerar som samarbetsorgan för arbetspensionssystemet och samlar i sitt centralregister in sådana uppgifter som krävs för skötseln av arbetspensionsärenden. Det lagstadgade pensionsskyddet omfattar dessutom pensioner enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst och militärolycksfallslagen, det vill säga de s.k. SOLITA-pensionerna.

Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över pensionstagarna i Finland (PSC:s webbplats)

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot(at)kela.fi