Statistik över särskilt stöd till invandrare 

Statistikföringen har upphört. Nya uppgifter produceras inte längre.

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över särskilt stöd till invandrarer

Statistikpublikationer

Beskrivning

Syftet med särskilt stöd till invandrare var att personer som varaktigt hade flyttat till Finland skulle få sin utkomst tryggad vid ålderdom och vid arbetsoförmåga. Mottagarna av särskilt stöd till invandrare blev mottagare av garantipension 1.3.2011.

Datainnehåll

Mottagare av stöd vid statistikföringstidpunkten och stödbeloppet samt det totala beloppet av de stöd som betalats ut under statistikföringsperioden

Klassificeringar

Stödslag, stödstruktur och nationalitet.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken grundar sig på ett individbaserat statistikregister för särskilt stöd till invandrare. Registret grundar sig på information som lagrats i förmånsdatabasen i samband med handläggningen av stödet.

Tidsserie

Statistik över mottagarna av särskilt stöd till invandrare fördes 2003-2011.

Nyckelord

social trygghet, invandrare, utkomstskydd

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över särskilt stöd till invandrare

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot@kela.fi