Uppskattning av inkomstgränsen: år 2017 och tidigare åren

Med beräkningsfunktionen kan du göra en uppskattning av din årsinkomstgräns. Med år avses kalenderåret.

Utöver studiestödet kan du ha andra inkomster till ett belopp som motsvarar årsinkomstgränsen utan att inkomsterna inverkar på ditt studiestöd. Under Studieförmåner finns information om hur olika inkomstslag beaktas vid inkomstkontrollen.

Ange hur många stödmånader du har under kalenderåret. Vid inkomstkontrollen avses med stödmånad en månad för vilken du får studiepenning och/eller bostadstillägg.

Antalet stödmånader

Min årsinkomstgräns är

Om dina inkomster överstiger årsinkomstgränsen med högst 220 euro återkrävs inte det stöd som betalats för mycket.

Alla inkomster som du har under kalenderåret beaktas, men det blir inget återkrav på inkomster som du haft före den månad då studierna inleddes eller efter den månad då studierna slutfördes. Om du vill få en uppskattning av inkomstkontrollens resultat för det år då studierna inleddes eller slutfördes ska du använda beräkningsprogrammet för inkomstkontrollen.