Uppskattning av antalet stödmånader: år 2017 och tidigare åren

Med beräkningsfunktionen kan du beräkna hur många stödmånader du utgående från dina inkomster är berättigad till. Med år avses kalenderåret.

Ange det sammanlagda beloppet av dina årsinkomster under kalenderåret. Med årsinkomster avses skattepliktiga kapital- och förvärvsinkomster (brutto), stipendier samt inkomster från utlandet. Under Studieförmåner finns information om hur olika inkomstslag beaktas vid inkomstkontrollen. Studiestöd beaktas inte som inkomst. Avrunda din inkomst uppåt till närmaste hela euro.

Mina årsinkomster uppgår till

Det maximala antalet stödmånader är

Vid inkomstkontrollen avses med stödmånad en månad för vilken du får studiepenning och/eller bostadstillägg.

Om dina inkomster överstiger årsinkomstgränsen med högst 220 euro återkrävs inte det stöd som betalats för mycket.

Alla inkomster som du har under kalenderåret beaktas, men det blir inget återkrav på inkomster som du haft före den månad då studierna inleddes eller efter den månad då studierna slutfördes. Om du vill få en uppskattning av inkomstkontrollens resultat för det år då studierna inleddes eller slutfördes ska du använda beräkningsprogrammet för inkomstkontrollen.