Receptordinerat preparat för behandling av sjukdom

En allmän förutsättning för utbetalning av ersättning är att den försäkrade företer en nödvändig utredning om sjukdomen och en tillförlitlig utredning om kostnaderna (statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen 2 kap. 4 §).

Som nödvändig utredning om sjukdomen kan i regel betraktas den anteckning om sjukdomsbehandlingen som läkemedelsförskrivaren gör på receptet.

Läkemedel som ordinerats av en läkare, tandläkare eller en sjukskötare med begränsad förskrivningsrättLäkar- och tandläkarordinerade läkemedel

Systemet med läkemedelsersättningar gäller

 • läkemedel som förskrivits av en läkare eller tandläkare eller av en sjukskötare med begränsad eller tidsbegränsad förskrivningsrätt och som är nödvändiga för behandlingen av sjukdom (SFL 5 kap. 1 § 1 mom.)
 • bassalvor som en läkare eller en sjukskötare med begränsad förskrivningsrätt förskrivit för behandlingen av en av läkare konstaterad långvarig hudsjukdom (SFL 5 kap. 2 § 3 mom.)
 • nödvändiga kliniska näringspreparat som en läkare förskrivit för behandlingen av en svår sjukdom (SFL 5 kap. 2 § 1 mom.).

Dessutom förutsätts det att läkemedelspreparatet är ersättningsgillt enligt ett gällande beslut av läkemedelsprisnämnden som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och att det pris som tagits ut för läkemedelspreparatet uppgår till högst det fastställda skäliga partipriset eller det högsta partipriset förhöjt med högst apotekets försäljningsbidrag inklusive expeditionsavgift och mervärdesskatt enligt förordningen om läkemedelstaxa (SFL 5 kap. 1 §).

Sjukskötare med begränsad förskrivningsrätt kan ordinera läkemedel för expedition genom apotek på basis av ett skriftligt förordnande. Det skriftliga förordnandet ges av den ansvariga läkaren för den hälsovårdscentral där sjukskötaren är anställd (lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1994/559). De läkemedel, sjukdomstillstånd och begränsningar av förkrivningsrätten som omfattas av begränsad förskrivningsrätt definieras i en förordning (SHM:s förordning 1088/2010).

För att apoteken ska kunna försäkra sig om att en ordination är utskriven av en hälso- och sjukvårdsutbildad person med förskrivningsrätt sänder FPA apoteken uppgifter om läkare och tandläkare, medicine och odontologie studerande samt sjukskötare med begränsad förskrivningsrätt ur sitt register över hälso- och sjukvårdsutbildade personer. FPA har ingått ett avtal med Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek och Östra Finlands Universitets Apotek om utlämnande av uppgifter.

Europeisk recept

Läkemedelsersättningarna och direktersättningsförfarandet gäller också preparat som ordinerats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i andra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz som har rätt att utfärda recept (56 a § i läkemedelslagen och Föreskrift 1/2020 av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (pdf)).

Du kan lämna ut ett läkemedel med direktersättning mot ett recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz om villkoren för ersättning enligt sjukförsäkringslagen uppfylls och

 • tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter förmedlar information om att kunden har rätt till direktersättning och
 • det utifrån anteckningarna i receptet står klart att läkemedlet är ordinerat för behandling av sjukdom.

I oklara fall ska du hänvisa kunden till FPA för att söka ersättning.

Receptets giltighetstid

a) Två år

Ett recept gäller två år från den dag det skrevs eller förnyades om förskrivaren inte har begränsat giltighetstiden för receptet (SHM:s förordning 1088/2010).

I undantagsfall kan apoteket ändå lämna ut en sådan mängd läkemedel som behövs för att undvika avbrott i en fortlöpande medicinering (högst en mängd som motsvarar en månads behandling), om det förflutit högst en månad sedan receptet gått ut och det finns läkemedel kvar att ta ut på receptet (Föreskrift 2/2016 av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet).

Om läkaren har begränsat receptets giltighetstid kan läkemedlet inte expedieras efter att giltighetstiden gått ut.

Exempelvis  är ett läkemedel avsett för fortgående behandling som ordinerats 21.1.2017 och som köps 21.2.2019 ersättningsgillt. Under tiden 22.1.2019 - 21.2.2019 kan högst en läkemedelsmängd som motsvarar en månads behandling expedieras.

Om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av läkemedlet i fråga innehåller mer än vad som motsvarar en månads behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten får förpackningen expedieras odelad. I så fall ska läkemedel i en mängd som motsvarar den expedierade förpackningen finnas kvar att ta ut på receptet.

b) Ett år

Bl.a. följande recept gäller högst ett år från den dag de skrevs eller förnyades (SHM:s förordning 1088/2010):

 • recept på HCI-läkemedel
 • recept på narkotiska läkemedel
 • recept på läkemedel som kräver patientspecifikt specialtillstånd.

Mot dessa recept kan läkemedel expedieras i högst 12 månader från den dag receptet skrevs eller förnyades om förskrivaren inte har begränsat giltighetstiden för receptet. Giltighetstiden ett år gäller också läkemedelsblandningar som tillverkats på apotek och som innehåller narkotiska läkemedel, HCI-läkemedel eller läkemedel som kräver specialtillstånd. I fråga om ovan nämnda recept kan man inte avvika från receptets giltighetstid (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 2/2016 (pdf)).


Exempelvis kan ett recept som är skrivet 1.3.2017 expedieras ännu 1.3.2018 om det finns läkemedel kvar att ta ut på receptet. Från 2.3.2018 kan receptet inte längre expedieras.

Den totala mängd läkemedel som kan ersättas utifrån ett recept

Den totala mängd läkemedel som expedierats under receptets giltighetstid får inte överskrida den totala mängd läkemedel som ordinerats (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 2/2016). Enligt föreskriften gäller följande:

 • Om receptet förskrivits för den tid läkemedelsbehandlingen pågår ska man vid den första expedieringen, utifrån doseringsanvisningen i receptet,  beräkna den totala läkemedelsmängd som ordinerats och anteckna den resterande mängden i receptblanketten eller i uppgifterna i det elektroniska receptet antingen i numerisk form (t.ex. 200), som en beräkningsformel (t.ex. 2 x 100) eller i textform (t.ex. 4 fol + 5 ml).
 • Om receptet förskrivits för den tid läkemedelsbehandlingen pågår och det är fråga om ett läkemedel vars doseringsanvisning av terapeutiska skäl ändras flera gånger under receptets giltighetstid ska man kontrollera att den totala mängd läkemedel som expedierats under receptets giltighetstid inte överskrider den totala mängd läkemedel som beräknats utifrån maximal dosering angiven i godkänd produktresumé eller annat känt källmaterial, om det inte står "Sic" på receptet.
 • Om den totala mängd läkemedel som antecknats på receptet eller vårdtiden lämnar rum för tolkning ska apoteket före expedieringen kontakta läkemedelsförskrivaren för att reda ut ärendet. Läkemedelsförskrivaren kan begränsa giltighetstiden för receptet genom en särskild anteckning – i fråga om ett skriftligt recept anteckningen "per usum ad".
 • Om det av ett recept på ett humanläkemedel framgår att det är fråga om långvarig behandling som inleds och det finns en liten förpackning att få av preparatet ska en liten förpackning expedieras i början om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.

Grund för läkemedelsersättningen från FPA är de nödvändiga kostnaderna. I fråga om recept som ordinerats för en bestämd tid betraktas som nödvändiga kostnader följande totala mängder läkemedel som beräknats med följande koefficienter:

 • Läkemedelsmängd som förskrivits för 1 vecka: 7 dygn / 1 vecka
 • Läkemedelsmängd som förskrivits för 1 månad: 30 dygn / 4 (–5) veckor
 • Läkemedelsmängd som förskrivits för 3 månader: 90 dygn / 13 veckor
 • Läkemedelsmängd som förskrivits för 6 månader: 180 dygn / 26 veckor
 • Läkemedelsmängd som förskrivits för 1 år: 365 dygn / 52 veckor
 • Läkemedelsmängd som förskrivits för 2 år: 730 dygn / 104 veckor

När den totala mängden läkemedel i receptet har beräknats enligt ovan kan den totala mängden avrundas på preparatnivå till ändamålsenliga förpackningsstorlekar. Vid avrundningen ska man beakta den läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång (bilaga 6) och en eventuell startförpackning som kan ingå i den totala läkemedelsmängden. Man kan också prioritera ekonomiförpackningar och förpackningar i standardstorlek.

När man beräknar den totala mängden är det väsentligt att det under receptets giltighetstid inte expedieras mer läkemedel än vad läkemedelsförskrivaren avsett. Också kunden ska efter expedieringen via Kanta-tjänsterna kunna se hur mycket läkemedel det finns kvar att ta ut på receptet, i numerisk form.

I fråga om HCI-läkemedel och narkotika kan man inte avrunda uppåt när det gäller den totala läkemedelmängden. Enda undantaget är ändringar till följd av läkemedelsutbyte när man i stället för 28/98 tabletter expedierar de nästan motsvarande förpackningsstorlekarna 30/100 av ett synonympreparat.

Exempel:

 • En ny medicinering har ordinerats för 2 år med doseringen 1 tablett per dygn. Den totala läkemedelsmängden beräknas enligt följande: 1 tablett/dygn x 730 dygn = 730 tabletter. Till kunden kan expedieras till exempel en startförpackning med 30 tabletter + 700 tabletter.
 • Receptet har förnyats för 2 år med doseringen 1,5 tabletter per dygn. Den totala läkemedelsmängden beräknas enligt följande: 1,5 tablett/dygn x 730 dygn = 1095 tabletter. Till kunden kan expedieras till exempel 11 x 100 tabletter.
 • HCI-läkemedel har ordinerats för 1 år med doseringen 1 tablett till natten vid behov. Den totala läkemedelsmängden beräknas enligt följande: 1 tablett/dygn x 365 dygn = 365 ta-bletter. Den totala läkemedelsmängden är 365 tabletter och kan inte avrundas uppåt.
 • Ett injektionsläkemedel har ordinerats för 2 år med doseringen 2 ampuller respektive 3 ampuller turvis varannan vecka, dvs. 2,5 ampuller/vecka. Den totala läkemedelsmängden beräknas enligt följande: 2,5 ampuller/vecka x 104 veckor = 260 ampuller.
 • Receptet har förnyats för 2 år med doseringen 2 tabletter per vecka. Den totala läkemedelsmängden beräknas enligt följande: 2 tabletter/vecka x 104 veckor = 208 tabletter. Läkemedelsmängden kan avrundas nedåt eller aningen uppåt för att motsvara ändamålsenliga storlekar på förpackningar.

När ett recept ordineras ska man i första hand ange den mängd läkemedel som behövs vid behandlingen i form av förpackningar eller den totala mängden läkemedel. Ett recept kan också ordineras för den tid läkemedelsbehandlingen ska pågå  (SHM:s förordning 1088/2010).

Ordination för bestämd tid är inte alltid ändamålsenligt. Till exempel mot ett recept för två år med doseringen 1 x 1 kan man inte expediera 800 tabletter. Då kan man till exempel i samband med att receptet förnyas be läkaren ange mängden läkemedel i form av ändamålsenliga förpackningsstorlekar (t.ex. 8 x 100).

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.1)