Dokumentet 'Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland'

Enligt EU-lagstiftningen kan en arbetstagare omfattas av sjukförsäkringen i bara ett land åt gången.

På sjömän tillämpas i regel den så kallade flaggregeln, enligt vilken en sjöman omfattas av det lands sjukförsäkring vars flagg fartyget för eller där fartyget är registrerat. En gränsarbetare som är stadigvarande bosatt i Finland, men som arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, omfattas av sjukförsäkringen i sitt sysselsättningsland.

Eftersom sjömän och gränsarbetare som bor i Finland omfattas av sjukförsäkringen i sina sysselsättningsländer har de inte rätt till FPA-kort. Sjömän och gränsarbetare som arbetar i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz har dock rätt till sjukvård också i sitt bosättningsland Finland. För vårdkostnaderna svarar det land där sjömannen eller gränsarbetaren är sjukförsäkrad.

FPA beviljar på begäran sjömän och gränsarbetare ett tvåsidigt pappersintyg, Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, i formatet A4. Intyget används inom den offentliga hälso- och sjukvården och på apotek i Finland. Intyget över rätt till vårdförmåner i Finland är giltigt en bestämd tid, högst två år.

Uppgifter som anges i intyget

Allmänna uppgifter

  • Intygets namn: INTYG ÖVER RÄTT TILL VÅRDFÖRMÅNER I FINLAND
  • Intygets giltighetstid
  • Innehavarens rätt till vård
  • Information om rätten till direktersättning på apotek 'Rätt till direktersättning på apoteket'

En modell av intyget "Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland" finns på extranätsidorna för apotek (Logga in).