Hur du ansöker om en förmån

Så gott som alla FPA-förmåner kan ansökas i MittFPA. Vissa förmåner går endast att ansöka genom att fylla i pdf-blanketten.

Förmåner du kan ansöka om i MittFPA

Hem och familj

 • Adoptionsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Meddelande om att flytta pappamånaden
 • Barnbidrag
 • Barnavårdsstöd
 • Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld
 • Föräldradagpenningar
 • Moderskapsunderstöd
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Specialvårdspenning

Studier och värnplikt

 • Studiestöd
 • Ny behandling av beslutsförslaget om årsinkomstkontrollen (använd funktionen Meddelanden)
 • Militärunderstöd

Arbetslöshet

 • Grunddagpenning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Anmälan om arbetslöshetstid (TT2r)

Grundläggande utkomststöd

Hälsa, rehabilitering, handikappbidrag

 • Handikappbidrag för personer över 16 år
 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Partiell sjukdagpenning
 • Rehabiliteringspenning
 • Rese-ersättning (privatpersoner)
 • Sjukdagpenning

Pension

 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Ålderspension (folkpension)
 • Ålderspension (arbetspension)
 • Garantipension
 • Sjukpension (folkpension)
 • dessutom kan du anmäla förändringar som inverkar på ålders-, sjuk- eller garantipensionen

Flyttning till eller från Finland

 • Tillhörighet till den sociala tryggheten

Övrigt

 • Det europeiska sjukvårdskortet
 • Ändring av kontonummer
 • Ändring av kontaktuppgifter

Förmåner, som du ansöker om med pdf-blankett

Studier och värnplikt

 • Räntebidrag
 • Skolresestöd
 • Studielånsavdrag
 • Studielånskompensation

Arbetslöshet

 • Alterneringsersättning
 • Rörlighetsunderstöd

Hälsa, rehabilitering, handikappbidrag

 • Handikappbidrag för personer under 16 år
 • Yrkesinriktad rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Rehabilitering enligt prövning
 • Ansökan om vård utomlands
 • Rätt till vård
 • Rehabiliteringspsykoterapi
 •  Läkemedelsersättningar
 • Tilläggsersättning för läkemedelskostnader
 • Resebidrag
 • Kostnadsersättning
 • Ersättning av sjukvårdskostnader (tandvård, läkararvode, undersökning och vård m.m. om inte direktersättning)
 • Ersättning för företagshälsovård till företagare
 • Ersättning för sjukvårdskostnader för personer födda utomlands
 • Medicinsk rehabilitering för gravt handikappade
 • FPA-kortet

Pension

 • Barnpension
 • Barnförhöjning till pensionen
 • Änkepension
 • Frontmannatillägg och veterantillägg